hamburger-icon

Kliker.info

Sumrak pameti : Država BiH uništava domaću proizvodnju a nagrađuje strane investitore

Sumrak pameti : Država BiH uništava domaću proizvodnju a nagrađuje strane investitore

06 Maja
12:04 2008

Kada je prvi put čuo da je "Pe­ru­tni­na Ptuj" do­bi­la od BiH 210.000 ma­ra­ka, Zla­tan Iva­no­vić, pred­sje­dnik Skup­šti­ne Udru­že­nja pe­ra­da­ra-ži­vi­na­ra u BiH mi­slio je da se ne­ko ša­li.- Ali, eto, ni­je ša­la i evi­den­tno da drža­va nas­tav­lja uni­šta­va­ti do­ma­će, a po­ma­ga­ti inos­tra­ne proi­zvo­đa­če – komentarisao je za "San" Iva­no­vić odlu­ku Fon­da za po­moć stra­nim in­ves­ti­to­ri­ma.Taj Fond ne­da­vno je odlu­čio do­ni­ra­ti "Pe­ru­tni­nu" sa po­me­nu­tim izno­som, kao po­moć pri­li­kom otva­ra­nja nji­ho­vih no­vih proi­zvo­dnih po­go­na u bli­zi­ni Bre­ze.Iva­no­vić ka­že da je ci­je­la pe­ra­dar­ska in­dus­tri­ja FBiH u pro­šloj go­di­ni od drža­ve do­bi­la pod­sti­ca­je u izno­su od 350.000 KM, te is­ti­če da je ne­ču­ve­no da se sa ovo­li­kim nov­cem po­ma­žu inos­tra­ni in­ves­ti­to­ri. On ka­že da i sam u svo­joj fir­mi na­mje­ra­va pro­ši­ri­ti proi­zvo­dnju, ali da ne­ma ni­ka­kve po­drške vlas­ti, dok se no­vac na­la­zi za stran­ce, na­ro­či­to Slo­ven­ce,- Na­ma vlast uzi­ma du­šu kroz ra­zne na­me­te i po­re­ze, a stran­ci su za­šti­će­ni­ji ne­go u svo­jim ze­mlja­ma i još im da­ju no­vac – re­zi­gni­ran je Iva­no­vić.Pred­sje­da­va­ju­ći Fon­da za po­moć stra­nim in­ves­ti­to­ri­ma An­ton Rill za "San" ka­že da ra­zu­mi­je ogor­če­nost do­ma­ćih po­du­ze­tni­ka, ali sma­tra da rad Fon­da ne tre­ba ve­zi­va­ti za ne­dos­ta­tne pod­sti­ca­je do­ma­ćim pri­vre­dni­ci­ma.- Ov­dje se ra­di o to­me da že­li­mo po­ka­za­ti do­bru vo­lju pre­ma stra­nim in­ves­ti­to­ri­ma i to je pra­ksa ko­ju ima­ju i ze­mlje u su­sjed­stvu, ko­je da­ju ve­li­ki no­vac na sli­čan na­čin – ka­že Rill.On pri­zna­je da te ze­mlje is­to­vre­me­no da­ju i mno­go ve­će pod­sti­ca­je svo­jim pri­vre­dni­ci­ma, ali sma­tra da je to od­go­vor­nost en­ti­tet­skih vlas­ti, a vje­ru­je i da se ovim ne ša­lje lo­ša po­ru­ka bh. po­du­ze­tni­ci­ma.Fond u ovoj go­di­ni na ra­spo­la­ga­nju ima dva mi­li­ona KM i Rill ka­že ka­ko će sav no­vac bi­ti po­dje­ljen ino in­ves­ti­to­ri­ma. Osno­vni kri­te­ri­ji za do­dje­lu nov­ca su broj za­po­sle­nih i vrsta in­ves­ti­ci­je. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku