hamburger-icon

Kliker.info

Stuart Jones : Očekujte jači angažman američke vlade u Bosni i Hercegovini

Stuart Jones : Očekujte jači angažman američke vlade u Bosni i Hercegovini

04 Marta
06:54 2009

Nakon dvo­dne­vnih sas­ta­na­ka ko­je je je za­mje­nik po­mo­ćni­ka ame­ri­čkog drža­vnog se­kre­ta­ra Stuart Jones imao sa po­li­ti­čkim zva­ni­čni­ci­ma BiH, je­dna stvar je si­gur­na. U na­re­dnom pe­ri­odu u BiH mo­že se oče­ki­va­ti zna­čaj­no sna­žni­ji an­ga­žman vla­de SAD u BiH.To je ju­čer ne­dvo­smi­sle­no pot­vrdio i Jones na­kon odvo­je­nih su­sre­ta ko­je je imao sa pred­sje­dni­ci­ma PDP Mla­de­nom Iva­ni­ćem, SNSD Mi­lo­ra­dom Do­di­kom, SPD Zlat­kom La­gu­mdži­jom i HDZ BiH Dra­ga­nom Čovi­ćem.- Mi go­vo­ri­mo o ja­kom i sna­žnom an­ga­žma­nu SAD u BiH i to je moj po­sao i o to­me sam raz­go­va­rao sa li­de­ri­ma i sa­da idem na­zad i o to­me ću raz­go­va­ra­ti sa svo­jim ko­le­ga­ma u Stejt de­par­tmen­tu, da vi­di­mo ka­ko mo­že­mo bi­ti od naj­ve­će ko­ris­ti.  Sma­tra­mo da je po­zi­ti­vno što su li­de­ri po­če­li raz­go­va­ra­ti u Prud­skom pro­ce­su i mi­slim da je do­bar ra­zvoj do­ga­đa­ja i aman­dman oko sta­tu­sa Brčkog – re­kao je Jones.Is­ta­knuo je ka­ko se SAD pro­ti­ve bi­lo ka­kvoj se­ce­si­ji i ide­ji re­fe­ren­du­ma, te da ni­šta od to­ga ne pos­to­ji u Dej­to­nu.– Li­de­ri mo­ra­ju da se sas­ta­ju i raz­go­va­ra­ju i u tom di­ja­lo­gu ne smi­je bi­ti bi­lo ka­kvih pre­du­vje­ta – po­ru­čio je Jones.Ipak Do­dik je i ju­čer na­kon sas­tan­ka sa Jonesom po­no­vio ka­ko je nje­gov uvjet za nas­ta­vak raz­go­vo­ra oko us­ta­vnih pro­mje­na pri­hva­ta­nje RS-a u nje­nom sa­daš­njem "in­sti­tu­ci­onal­nom i te­ri­to­ri­jal­nom ka­pa­ci­te­tu". No, na­gla­sio je ka­ko će raz­go­vo­ri započeti u Pru­du bi­ti nas­tav­lje­ni jer oni ne po­dra­zu­mi­je­va­ju sa­mo us­ta­vnu re­for­mu. Do­dik je kao i Jones po­ru­čio da će nje­gov SNSD po­drža­ti aman­dman na Us­tav BiH ko­ji se ti­če pra­vnog sta­tu­sa Dis­tri­kta Brčko.

– Ja­sno je da ame­ri­čka admi­nis­tra­ci­ja sma­tra ka­ko ni­su ispu­nje­ni uvje­ti ko­je je pos­ta­vio PIK pri­je ne­go se do­ne­se odlu­ka o za­tva­ra­nju OHR-a. Su­štin­ska ras­pra­va o bu­du­ćnos­ti OHR-a bit će od­go­đe­na za lje­to. Sma­tram da OHR tre­ba da ide i to je naš stav. Ne odlu­ču­je­mo o to­me, ali mi­slim da se ra­di o mje­se­ci­ma pri­je do­no­še­nja odlu­ke o tran­zi­ci­ji OHR-a – po­ru­čio je Do­dik.On je, ina­če, na sas­ta­nak sa Džon­som sti­gao he­li­kop­te­rom iz Srbi­je gdje je na Ko­pa­oni­ku učes­tvo­vao na eko­nom­skom fo­ru­mu na­zva­nom "srpski Da­vos".

Bit će još istraga

Odmah na­kon Do­di­ka, su­sret sa Jonesom imao je li­der SDP-a La­gu­mdži­ja ko­ji se i naj­du­že za­držao u raz­go­vo­ru sa ame­ri­čkim di­plo­ma­tom. La­gu­mdži­ja ka­že ka­ko je oči­to da SAD ima­ju na­mje­ru da se ozbi­ljni­je an­ga­ži­ra­ju u re­gi­onu, ali je na­gla­sio da onaj ko že­li da Ame­ri­ka ura­di vi­še za nje­ga mo­ra i sam da ura­di mno­go vi­še za se­be.- Ja­sno je da su vlas­ti BiH ura­di­le neo­pros­ti­vo ma­lo to­ga kad je u pi­ta­nju us­ta­vno ure­đe­nje i po­tpu­no za­tva­ra­nje oči­ju da ze­mlji pri­je­ti eko­nom­ski i so­ci­jal­ni ko­laps. Za­do­vo­ljan sam što je ja­sno po­ru­če­no da će me­đu­na­ro­dna za­je­dni­ca po­du­pri­je­ti vla­da­vi­nu pra­va i kad su u pi­ta­nju otvo­re­ne i is­tra­ge ko­je će se tek otvo­ri­ti – re­kao je La­gu­mdži­ja.On je na­gla­sio da je to­kom sas­tan­ka sa Jonesom ja­sno re­če­no da ni­je pi­ta­nje je li ne­što unu­tar SI­PA-e ili ne­ke dru­ge agen­ci­je po­brka­no, već da je pi­ta­nje šta je ta­čno od ono­ga što te agen­ci­je po­je­din­ci­ma stav­lja­ju na te­ret. La­gu­mdži­ja ka­že ka­ko je na­veo dva pri­mje­ra i to is­tra­gu pro­tiv Do­di­ka i is­tra­gu ko­ja se vo­di oko Ra­zvoj­ne ban­ke FBiH.Lagumdžija tvrdi da je Jonesu rekao i da je do­go­vor iz Pru­da po­ku­šaj tro­ji­ce li­de­ra da se spa­su od od­go­vor­nos­ti, a za aman­dman u ve­zi sa sta­tu­som Brčkog je po­ru­čio da je "do­bar ono­li­ko ko­li­ko se ra­zli­ku­je od ono­ga što je do­go­vo­re­no u Pru­du".Šef HDZ BiH Čović je na­gla­sio da je po­drška ame­ri­čke di­plo­ma­ti­je do­go­vo­ru iz Pru­da ne­op­ho­dna za us­pjeh ci­je­log pro­ce­sa. Čović sma­tra da bi se ta­ko ne­što mo­glo i de­si­ti.- Vrlo nam je ja­sno re­če­no da pro­ces do­go­va­ra­nja ne­ma al­ter­na­ti­ve i da ako sta­ne­mo sa ovim upa­da­mo u ži­vo bla­to iz ko­jeg će­mo te­ško iza­ći. Klju­čno pi­ta­nje je Us­tav jer sa sa­daš­njim Us­ta­vom po­ka­zu­je­mo da ne mo­že­mo fun­kci­oni­ra­ti. Rok do ko­jeg mo­že­mo ne­što na­pra­vi­ti je april idu­će go­di­ne jer on­da kre­će pre­di­zbor­na kam­pa­nja. Sve što mi­sli­mo ura­di­ti tre­ba­mo ura­di­ti u na­re­dnih 12 mje­se­ci – re­kao je Čović.

Eonomska kriza

Za­ni­mlji­vo je da su svi uče­sni­ci ju­če­raš­njih raz­go­vo­ra na­gla­si­li da su sa Stuartom Jonesom raz­go­va­ra­li o pre­va­zi­la­že­nju po­slje­di­ca eko­nom­ske kri­ze. Mi­lo­rad Do­dik na­ja­vio je da će već u pe­tak naj­vje­ro­va­tni­je bi­ti održa­na sje­dni­ca Fis­kal­nog vi­je­ća BiH na ko­joj bi tre­ba­le bi­ti ra­zma­tra­ne za­je­dni­čke mje­re za pre­va­zi­la­že­nje kri­ze.

veličina promjena

Čelnik PDP-a Mla­den Iva­nić re­kao je na­kon sas­tan­ka sa Stuartom Jonesom da BiH ne­ma uslo­ve za ve­li­ke pro­mje­ne i da se sa tih dis­ku­si­ja tre­ba vra­ti­ti pra­kti­čnim pi­ta­nji­ma.- Uslo­va za kru­pne pro­mje­ne ne­ma, jer bi to po­gor­ša­lo si­tu­aci­ju u BiH. Sto­ga se tre­ba vra­ti­ti pra­kti­čnim stva­ri­ma i eko­nom­skim pro­ble­mi­ma da bi se ži­vot u BiH uči­nio bo­ljim – re­kao je Iva­nić.On je do­dao i da je vri­je­me da se OHR tran­sfor­mi­še. Is­to­vre­me­no, pred­sje­dnik SDA Su­lej­man Ti­hić je na­kon preksinoćnjeg sas­tan­ka sa Džon­som izra­zio za­bri­nu­tost zbog na­ja­va o za­tva­ra­nju OHR-a.- Mi­slim da Džons od svih nas pri­ma in­for­ma­ci­je i tra­ži od­go­vo­re, što će po­slu­ži­ti kao osno­va za kre­ira­nje ame­ri­čke po­li­ti­ke pre­ma BiH i Bal­ka­nu. Oče­ku­jem da će ove in­for­ma­ci­je ko­je do­bi­je na ne­ki na­čin uti­ca­ti na odlu­ku SAD za akti­vni­ji odnos ka­da je ri­ječ o BiH – re­kao je Ti­hić.

Visoki predstavnik

Po miš­lje­nju Zlatka Lagumdžije Va­len­tin Inzko će bi­ti no­vi vi­so­ki pred­sta­vnik u BiH.- Na­kon sas­tan­ka sa Džon­som u to sam još i vi­še uvje­ren – rekao je Lagumdžija.Sam Jones je rekao da je to ja­ko va­žna odlu­ka za BiH, a zbog njihovog ula­ga­nja u BiH, i za SAD.- Vo­di­mo ja­ko ozbi­ljne raz­go­vo­re, ali ni­ko ne mo­že go­vo­ri­ti da pos­tav­lja­mo pre­pre­ke ili se pro­ti­vi­mo ime­no­va­nju bi­lo ko­ga – ka­zao je Jones, ali upozorio i da je još rano govoriti o imenima.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku