hamburger-icon

Kliker.info

Strava u Visokom : Ubio tri, ranio sedam osoba, među kojima i petoro djece

Strava u Visokom : Ubio tri, ranio sedam osoba, među kojima i petoro djece

14 Maja
19:52 2010

Tri oso­be ubi­je­ne su u pe­tak na­večer u se­lu Hlapčevići po­red Vi­so­kog, dok je još se­dam li­ca teže i la­kše po­vri­jeđeno, a među po­vri­jeđenim ima čak pe­te­ro dje­ce. Ne­za­pamčeni zločin de­sio se ka­sno po­sli­je­po­dne, a ubi­ca je na­kon po­li­cij­ske po­tje­re uha­pšen. Po­li­ci­ja ni­je želje­la ot­kri­va­ti nje­gov iden­ti­tet kao i de­ta­lje tra­ge­di­je, ali «San» ne­zva­nično sa­zna­je ka­ko je počini­lac ovog ne­za­pamčenog zločina Ne­dim Fej­zić (1970.) Ne­zva­nično, ubi­je­ni su Me­ho Rožajac (1945 ), Ki­me­ta Rožajac (1974) i Dževa­da Bar­ši­ni ( 1969 ). Pre­ma ta­kođer ne­zva­ničnim in­for­ma­ci­ja­ma po­vri­jeđeni su i si­no­vi ubi­je­nih žena – če­tve­ro­go­diš­nji S.R., te dvo­go­diš­nji E.R. i E.B.Pre­ma tvrdnja­ma mje­šta­na, na­kon što je počinio ubis­tva u je­dnoj kući, ubi­ca je svoj ma­hni­ti po­hod nas­ta­vio i po dru­gim obje­kti­ma u se­lu.

U na­pa­du je ko­ris­tio va­tre­no oružje, ko­jim je počinio ubis­tva, te mačetu ko­jim su po­vri­jeđene os­ta­le oso­be uključujući i dje­cu. Po­li­ci­ja ga je ipak us­pje­la sa­vla­di­ti, a pre­ma ne­pot­vrđenim in­for­ma­ci­ja­ma u to­ku ha­pše­nja i on je ra­njen.Na Kli­nički cen­tar Uni­ver­zi­te­ta u Sa­ra­je­vu u pe­tak na­večer do­ve­ze­no je osam po­vri­jeđenih oso­ba, među ko­jim i ubi­ca, pot­vrdi­la je za «San» Bi­lja­na Jan­drić, gla­sno­go­vor­ni­ca KCUS-a. Jan­drićka nam je re­kla ka­ko su svi po­vri­jeđni, osim počini­te­lja zločina, živo­tno ugroženi i oni su odmah po pri­je­mu upućeni u ope­ra­ci­one sa­le. Ri­ječ je ugla­vnom o ubo­dnim po­vre­da­ma u pre­dje­lu ab­do­me­na, dok je­dna odra­sla žen­ska oso­ba ima te­šku po­vre­du gla­ve.Osim in­for­ma­ci­ja o bro­ju žrta­va gla­sno­go­vor­ni­ca Upra­ve po­li­ci­je Ze­ničko-do­boj­skog kan­to­na Al­di­na Ahmić, do za­ključenja ovog iz­da­nja «Sa­na» ni­je želje­la go­vo­ri­ti o bi­lo ka­kvim okol­nos­ti­ma i even­tu­al­nim mo­ti­vi­ma ovog ne­za­pamćenog zločinačkog po­ho­da, jer je uviđaj još uvi­jek bio u to­ku. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku