hamburger-icon

Kliker.info

Stjepan Kljujić : Bosne i Hercegovine će biti !!!

Stjepan Kljujić : Bosne i Hercegovine će biti !!!

01 Marta
05:46 2010

Na da­naš­nji dan pri­je 18 go­di­na 63,35 od­sto gra­đa­na ta­daš­nje BiH iz­gla­sa­lo je nje­nu ne­za­vi­snost. Stje­pan Klju­jić, ne­ka­daš­nji pred­sje­dnik HDZ BiH i član Pred­sje­dniš­tva RBiH, da­nas ka­že da je održa­va­nje re­fe­ren­du­ma 1992. go­di­ne naj­zna­čaj­ni­ji je da­tum u no­vi­joj is­to­ri­ji BiH.On pod­sje­ća da je ta­da BiH po prvi put u mo­der­nom do­bu ima­la pri­li­ku da se na­kon 529 go­di­na pod tu­đom vlaš­ću svrsta u red ne­za­vi­snih evrop­skih ze­ma­lja.- To je tad bi­la vo­lja ve­ći­ne gra­đa­na i ne sa­mo Hrva­ta i Mu­sli­ma­na, ne­go je i je­dan ve­li­ki broj Srba gla­sao za tu ne­za­vi­snot – ka­zao je Klju­jić ju­čer za "San".Iako su ta­da Mu­sli­ma­ni, pod­sje­ća Klju­ić, bi­li naj­broj­ni­ji u ta­daš­njoj BiH, oni ni­su ima­li do­vo­ljan broj gla­so­va jer su ima­li mno­go dje­ce, te da ih je, tvrdi, gal­sa­lo sve­ga izme­đu 38 i 39 od­sto.

No, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, Hrva­ti, kao sta­ri­ja po­lu­la­ci­ja, umjes­to 17,6 ima­li su oko 20 od­sto bi­ra­čki­og ti­je­la.- Ta­ko je izraz do­bre vo­lje vo­lje za ne­za­vi­snot na re­fe­ren­du­mu bi­la po­li­ti­čki po­tpu­no is­pra­vna i i uva­ža­va­na u Evrop­skoj uni­ji. Na­kon to­ga po­ja­vi­le su se cen­tri­fu­gal­ne si­le ko­je bi­le re­zul­tat do­go­vo­ra izme­đu Mi­lo­še­vi­ća i Tu­đma­na, a ko­na­čno uođe­nje voj­ni­ka afro-azij­skog po­ri­je­kla u BiH stvo­ri­lo je to­tal­nu kon­fu­zi­ju – ka­že Klju­jić.Na pi­ta­nje ko­li­ko je BiH da­nas ne­za­vi­sna, Klju­jić od­go­va­ra da je ne­za­vi­snost re­la­ti­vna stvar.- Ne­za­vi­san je onaj ko je ma­te­ri­jal­no ne­za­vi­san, a mi u tom po­gle­du ni­smo ne­za­vi­sni. Mi ne­ma­mo je­din­stve­ne drža­vne pol­ti­ke. Po­gle­daj­te ovaj slu­čaj sa prof. Eju­pom Ga­ni­ćem. Drža­vni mi­nis­tar od Ve­li­ke Bri­ta­ni­je tra­ži nje­go­vo pu­šta­nje, a is­to­vre­me­no za­mje­ni­ca drža­vnog mi­nis­tra tra­ži izru­če­nje Ga­ni­ća Srbi­ji. Da­kle, mi ni­smo ne­za­vi­sni, me­đu­tim kao drža­va, BiH će bi­ti za­šti­će­na jer oni ko­ji su po­tpi­sa­li Dej­ton­ski spo­ra­zum ne že­le njen ra­spad. Unu­traš­nja in­te­gra­ci­ja je pro­ces ko­ji mo­ra da tra­je 10 do 15, mo­žda i 20 go­di­na, no, Bo­sne će bi­ti – po­ru­ču­je Klju­ić.

Ne­ma vo­lje za­pa­da                 Stje­pan Klju­jić ka­že da je opri­mist i oče­ku­je da BiH u na­re­dnih 10 do 15 go­di­na pos­ta­ne nor­mal­na drža­va.- Za nas bi bi­lo pre­su­dno da nas pri­me u NA­TO, što Evro­pa ne­će. Po­što ne pos­to­ji vo­lja za­pa­da da ri­je­ši pi­ta­nje BiH, to će ko­na­čno pri­pas­ti do­ma­ćim lju­di­ma, a na­dam se da će ve­oma brzo go­spo­dar­ska kir­za uči­ni­ti da se po­tpu­no anu­li­ra­ju po­li­ti­čke ra­zli­ke i da se pre­đe na je­dan eko­nom­ski pro­gram ko­ji bi osi­gu­rao bo­lji ži­vot na ovim pros­to­ri­ma – pro­cje­nju­je Klju­ić.

Hrva­ti gu­bi­tni­ci                           – Kad je ri­ječ o Hrva­ti­ma oni su naj­ve­ći gu­bi­tni­ci u ovoj ze­mlji, a na­ro­či­to će im to bi­ti ja­sni­je sad kad se u Za­gre­bu go­vo­ri da je Za­greb gla­vni grad Re­pu­bli­ke Hrvat­ske, a ne svih Hrva­ta kao što se go­vo­ri­lo da bi se ru­ši­la mo­ja po­li­ti­ka – ocje­nju­je Stje­pan Klju­jić sta­nje Hrva­ta u BiH.

Vla­ši­će­vo pi­ta­nje                           Udru­ga or­ga­ni­za­to­ra otpo­ra, umi­rov­lje­nih i de­mo­bi­li­zi­ra­nih bra­ni­te­lja HVO Sa­ra­je­vo pro­te­klog vi­ken­da pod­sje­ti­la je na za­bo­rav­lje­ni po­da­tak da je tvo­rac re­fe­ren­dum­skog pi­ta­nja o su­ve­re­nos­ti, ne­ovi­snos­ti i cje­lo­vi­tos­ti BiH bio ugle­dni mos­tar­ski od­vje­tnik i zas­tu­pnik u Skup­šti­ni Re­pu­bli­ke BiH Da­mjan Vla­šić. Upu­će­ni tvrde da je on bio pri­pa­dnik umje­re­ne stru­je HDZ BiH ko­ja je po­me­te­na 1992. go­di­ne sa sce­ne, ka­da su pre­ko no­ći uz nje­ga po­li­ti­čki nes­ta­li Jer­ko Do­ko, Ju­re Pe­li­van, Fra­njo Bo­ras, po­koj­ni Ve­li­mir Je­li­nić, Mi­li­voj Ga­gro…, a stran­ku i po­zi­ci­je u BiH pre­uze­li ka­dro­vi Ma­te Bo­ba­na. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku