hamburger-icon

Kliker.info

Srbijanske magle : Lažni neuhvatljivi tajni agent Jusuf iz Sarajeva

Srbijanske magle : Lažni neuhvatljivi tajni agent Jusuf iz Sarajeva

07 Novembra
07:01 2008

Već četi­ri go­di­ne tra­je lov na taj­nog agen­ta iran­ske oba­vje­štaj­ne službe Ve­vak čije je ime Ju­suf.Ovo po­slje­dnjih ne­ko­li­ko da­na tvrde beo­grad­ski me­di­ji, po­zi­va­jući se ne­ke svo­je izvo­re ko­je ne ot­kri­va­ju. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma do ko­jih je do­šao „San“ iza ci­je­le te priče sto­je srbi­jan­ske oba­vje­štaj­ne službe, a ona je pre­ko bro­grad­ske štam­pe lan­si­ra­na kao svo­je­vrsna vrhun­ska sen­za­ci­ja u sti­lu naj­bo­ljih špi­jun­skih ro­ma­na.U toj priči se is­tiče da se iran­ski agent pod taj­nim ime­nom Ju­suf uvu­kao u sve bh. oba­vje­štaj­ne službe i da za njim tra­ga i CIA.

– Međutim, ni­ko ne uspi­je­va da ot­kri­je nje­gov pra­vi iden­ti­tet – tvrdi se iz Beo­gra­da i na­gla­ša­va da su zbog to­ga pod su­mnjom i ne­ki vi­so­ki zva­nični­ci iz BiH.- Iran­ska oba­vje­štaj­na služba Ve­vak ima u BiH izu­ze­tno ja­ku in­fras­tru­ktu­ru i oslo­nje­na je i na već stvo­re­nu ve­ha­bij­sku mrežu. U slučaju da Ame­ri­ka i nje­ni sa­ve­zni­ci na­pa­dnu Iran, za­da­tak te „in­fras­tru­ktu­re“ je da otvo­ri front u Evro­pi i to pre­ko Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne – kažu beo­grad­ske in­for­ma­ci­ja i u nji­ma sto­ji i to da je CIA već mar­ki­ra­la ne­ko­li­ko su­mnji­vih oso­ba ko­je bi mo­gle bi­ti taj­ni agent Ju­suf, a ko­je se u ne­kim stra­nim ze­mlja­ma sas­ta­ju sa „po­sre­dni­ci­ma blis­ko­is­točnih taj­nih službi“, na­ročito u Ita­li­ji. Za­ni­mlji­vo je da je do­ne­da­vni ope­ra­ti­vac Oba­vje­štaj­no-si­gur­no­sne agen­ci­je BiH Pre­drag Ćera­nić, ko­jeg je vi­so­ki pred­sta­vnik smi­je­nio, za beo­grad­sku štam­pu pot­vrdio dje­lo­va­nje Ve­va­ka u BiH. 

Po­dme­ta­nje i udar 

U ci­je­lu priču se odmah uključio i kon­tro­ver­zni Dževad Ga­li­ja­še­vić iz Ma­gla­ja ko­ji se pred­stav­lja kao ek­spert za an­ti­te­ro­ri­zam. Nje­ga je ne­da­vno an­gažovao kao svog sa­vje­tni­ka Mi­lo­rad Do­dik, pre­mi­jer Re­pu­bli­ke Srpske. Ga­li­ja­še­vić je pre­ko beo­grad­ske štam­pe sa­op­štio da su mno­gi bh. oba­vje­štaj­ci za­vrbo­va­ni od stra­ne taj­nih službi ne­kih islam­skih ze­ma­lja i da im one do­bro plaćaju uslu­ge.Na­vo­dno, i Ni­ko­la Špi­rić, pred­sje­da­va­jući Vi­jeća mi­nis­ta­ra BiH u po­ne­dje­ljak na je­dnom sas­tan­ku je re­kao da se stiče uti­sak da bez­bje­dno­sne službe u BiH po­ne­kad ra­de za stran­ce.Bi­lo ka­ko bi­lo, BiH se po­slje­dnjih da­na po­ku­ša­va pred­sta­vi­ti kao opa­sna ze­mlja pu­na oba­vje­šta­ja­ca iz islam­skih ze­ma­lja što ni­je ni­ma­lo slučaj­no. Na­ime, to­kom ovog mje­se­ca Evrop­ska uni­ja će se ozbi­ljno po­za­ba­vi­ti si­tu­aci­jom u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni – u po­ne­dje­ljak je u Bri­se­lu sas­ta­nak Vi­jeća mi­nis­ta­ra EU, po­tom sli­je­di sje­dni­ca Vi­jeća za im­ple­men­ta­ci­ju mi­ra u BiH. Upra­vo zbog to­ga, a u režiji Mi­lo­ra­da Do­di­ka i nje­go­vih ve­za u Beo­gra­du, lan­si­ra­ne su priče o neu­hva­tlji­vom taj­nom agen­tu Ju­su­fu u Sa­ra­je­vu i opa­snim islam­skim te­ro­ris­ti­ma, ta­ko­zva­nim spa­vačima u ci­je­loj Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni. Is­to­vre­me­no, to se može po­sma­tra­ti i kao Do­di­kov po­ku­šaj po­dme­ta­nja bh. oba­vje­štaj­nim služba­ma, odno­sno si­ja­njem su­mnje u nji­ho­ve čel­ni­ke, a ko­je su ugla­vnom za­vrši­le is­tra­gu o nje­go­vim fi­nan­sij­skim i dru­gim mal­ver­za­ci­ja­ma. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku