hamburger-icon

Kliker.info

Špirić se Doris Pack žalio na Amerikance i Bošnjake!

Špirić se Doris Pack žalio na Amerikance i Bošnjake!

22 Septembra
04:49 2008

Ni­ko­la Špi­rić, pred­sje­da­va­jući Vi­jeća mi­nis­ta­ra BiH pro­šle se­dmi­ce raz­go­va­rao je u Bri­se­lu s Do­ris Pack iz Vi­jeća Evro­pe i, ka­ko „San“ sa­zna­je, ono što su njih dvo­je je­dno dru­gom ka­za­li iza­zva­lo je za­pre­pa­šte­nje u međuna­ro­dnim kru­go­vi­ma. Naš list sa­znao je i de­ta­lje tog raz­go­vo­ra ko­ji pu­no to­ga ot­kri­va.Na počet­ku raz­go­vo­ra, Špi­rić se požalio da ga li­de­ri po­li­tičkih stra­na­ka u BiH i međuna­ro­dna za­je­dni­ca za­obi­la­ze, da on ne zna šta se do­gađa na tim sas­tan­ci­ma, ocje­nju­jući ih kao trčanje u krug. Po­tom je Do­ris Pack objaš­nja­vao značaj po­pi­sa sta­no­vniš­tva u BiH ko­ji bi „po­li­tičkoj eli­ti u BiH omo­gućio da se suoči sa re­al­nošću“.In­stru­kci­ja po ko­joj je po­tre­bno iz­vrši­ti po­pis sta­no­vniš­tva bez odre­dni­ca o na­ci­iji, re­li­gi­ji i je­zi­ku bri­še naj­veći kva­li­tet BiH – mul­ti­etičnost. Ka­ko će se šti­ti­ti pra­va na­ci­onal­nih ma­nji­na uko­li­ko one ni­vu evi­den­ti­ra­ne. Ovom in­stru­kci­jom u po­pi­su će bi­ti vi­še po­da­ta­ka o ko­nji­ma ne­go o lju­di­ma – ka­zao je Špi­rić.

– Ko je iz­dao ta­kvu in­stru­kci­ju – pi­ta­la je Do­ris Pack.

– To je pri­je­dlog Sje­di­nje­nih Ame­ričkih Država, a ra­di se i o pre­po­ru­ci Euros­ta­ta – od­go­vo­rio je Špi­rić.BiH je su­ve­re­na država i ne može Am­ba­sa­da SAD-a određiva­ti šta će se ra­di­ti u BiH ne­go sa­mo vlas­ti BiH – ka­za­la je Do­ris Pack.– Oni su već ra­zje­di­ni­li li­de­re u BiH i Boš­nja­ci su pri­hva­ti­li ta­kvu po­la­znu osno­vu, a to ni­je od po­moći – za­ključio je Špi­rić i do­dao da BiH od Dej­to­na živi u blo­ka­di, da boš­njačka eli­ta ne želi da po­kaže da išta fun­kci­oni­še u BiH i da bi mo­gla po­zva­ti međuna­ro­dnu za­je­dni­cu da in­ter­ve­ni­še. On je na­gla­sio da RS želi da po­kaže svo­ju po­zi­ci­ju u BiH, a ne van nje ida se sve vi­še čuje te­za da je RS pri­je­tnja za BiH „što ni­je tačno, jer je Re­pu­bli­ka Srpska mo­tor BiH“.

Do­ris Pack je to to od­go­vo­ri­la da se mo­ra poći od re­al­nos­ti da BiH ima dva en­ti­te­ta. Po­dvu­kla je da Ha­ris Si­lajdžić ra­za­ra Dej­ton­ski spo­ra­zum „jer on živi u obla­ci­ma“.

– Znam da je RS kon­sti­tu­ira­na fun­kci­onal­no, dok Fe­de­ra­ci­ja BiH ni­je – ka­za­la je Pack.

– Ja po­ku­ša­vam po­moći BiH. Pos­to­ji za­gu­še­nje u Fe­de­ra­ci­ji BiH, ali to ni­ko ne rje­ša­va. Svi očeku­ju re­vo­lu­ci­onar­ne pro­mje­ne. To­ga ne­ma, ali ima evo­lu­ci­je. Svi mo­ra­ju izaći iz ilu­zi­ja – Srbi iz ilu­zi­je o sa­mos­tal­nos­ti, a Boš­nja­ci iz ilu­zi­ja o BiH po nje­ho­voj mje­ri – re­kao je Špi­rić, a Pa­ko­va je do­da­la da je već go­di­na­ma to po­ru­ka ko­ju ona upućuje.

Na Špi­rićevu pri­mje­dbu da tre­ba ot­ko­lo­ni­ti us­ka grla iz pos­to­jećeg Us­ta­va BiH, Pa­cko­va mu je od­go­vo­ri­la:

– Re­ci­te to Mi­lo­ra­du Do­di­ku.

– Do­dik to pri­hva­ta, ali pro­blem je što se u priču ula­zi sa ne­ga­ci­jom en­ti­te­ta – re­ago­vao je Špi­rić.

– Fe­de­ra­ci­ja BiH mo­ra da se re­kon­sti­tu­iše i za to joj ne tre­ba RS. Vi tre­ba da preu­zme­te svo­ju ulo­gu, za­što po­li­tičari­ma do­zvo­lja­va­te da ra­de šta hoće? Ko je am­ba­sa­dor SAD-a da ra­di za va­šu ze­mlju? Mi­ro­slav Lajčak vam može po­moći. Znam da je no­vi pod­se­kre­tar SAD-a sa­zvao po­li­tičke li­de­re BiH i pi­tam šta on ima da se mi­je­ša u us­ta­vnu re­for­mu? Šta ima­te od to­ga da slu­ša­te lju­de ko­ji do­la­ze iz  State de­par­tmen­ta? Oni su da­le­ko i ne zna­ju šta se de­ša­va u BiH – ka­za­la je Do­ris Pack.

– Po­li­tički li­de­ri u BiH su pos­ta­li na­dis­nsti­tu­ci­ja. Ja se po­na­šao kao madžioničar, a ne kao pre­mi­jer – do­dao je Špi­rić.

– Ka­ko da Vam po­mo­gne­mo – pi­ta­la je Do­ris Pack.

 Osman Topčagić je ime­no­van za am­ba­sa­do­ra u Bri­se­lu pri­je četi­ri mje­se­ca i ne­ma za­mje­ne. Me­ni tre­ba di­re­ktor Di­re­kci­je za evrop­ske in­te­gra­ci­je. Jav­lja­ju se lju­di kao zvi­je­ri za to mjes­to, i Boš­nja­ci i Srbi i hrva­ti. Me­ni tre­ba spo­so­ban čo­vjek, ne­ovi­sno o to­me ko­me pri­pa­da – ka­zao je pred­sje­da­va­jući Vi­jeća mi­nis­ta­ra.

– Pi­tam ka­ko po­moći?

– Da me podržite. Da vučem po­te­ze i ime­nu­jem lju­de, a da Bri­sel kaže da je to u re­du. A ne da se raz­vlačimo.

– Ja ću u iz­vje­štaj sta­vi­ti pa­ra­graf da Evrop­ska ko­mi­si­ja tre­ba da se obraća pred­sje­da­va­jućem Vi­jeća mi­nis­ta­ra i da ni­je oba­ve­za stra­načkih li­de­ra da obav­lja­ju tuđe po­slo­ve. Pro­blem je što je Do­dik pre­mi­jer RS, a Si­lajdžić u Pred­sje­dniš­ptvu BiH. Oni ima­ju dvos­tru­ke fun­kci­je, li­de­ri su par­ti­ja i na­la­ze se u in­sti­tu­ci­ja­ma vlas­ti. Vi­djet ću na ko­ji način to da sta­vim u iz­vje­štaj za Vi­jeće Evro­pe.

– Ja sam re­ago­vao 2007. go­di­ne.

– Go­spo­din Svo­bo­da i ja smo Vas pi­ta­li za­što ne gu­ra­te Za­kon o po­li­cij­skoj re­for­mi. Vi ste re­kli da čeka­te Do­di­ka i Si­lajdžića. Pro­blem je što Vi čeka­te da po­li­tički li­de­ri kažu svo­je. Mo­ra­te vi­ti vi­še sa­mou­vje­re­ni. Tre­ba Vam ra­zu­mi­je­va­nje OHR-a i Evrop­ske ko­mi­si­je da jačamo Va­šu po­zi­ci­ju. To obećavam, a hoće li proći, vi­djet ćemo – ka­za­la je Do­ris Pack.   (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku