hamburger-icon

Kliker.info

Slovenac spasilac : Ru­di Za­vrl na če­lu Ko­mi­te­ta, re­pre­zen­ta­ci­ja nastavlja takmičenje

Slovenac spasilac : Ru­di Za­vrl na če­lu Ko­mi­te­ta, re­pre­zen­ta­ci­ja nastavlja takmičenje

31 Marta
05:25 2011

Iako je neu­sva­ja­njem sta­tu­ta No­go­me­tni sa­vez BiH su­spen­di­ran, kon­kre­tne san­kci­je iz Ci­ri­ha i Že­ne­ve, iz sje­di­šta UEFA -e i FI­FA -e sti­ći će na­re­dne se­dmi­ce. Do ta­da će se sa­mo na­ga­đa­ti o vi­si­ni ka­zne za bh. fu­dbal."San Sport" je, iz vrlo po­uz­da­nih izvo­ra sa­znao ka­ko će fu­dbal­ska re­pre­zen­ta­ci­ja BiH si­gur­no nas­ta­vi­ti kva­li­fi­ka­ci­je za EP. Iako će se san­kci­je odno­si­ti na re­pre­zen­ta­ci­ju i klu­bo­ve, do­zna­je­mo ka­ko će se do kra­ja ma­ja ski­nu­ti san­kci­je sa re­pre­zen­ta­ci­je i klu­bo­va, ali će UEFA i FI­FA do­ži­vo­tno is­klju­či­ti sve lju­de sa ko­ji­ma su pro­te­klih go­di­na pre­go­va­ra­li oko sta­tu­ta.

Ko će bi­ti kaž­njen                Re­pre­zen­ta­ci­ja BiH će nas­ta­vi­ti kva­li­fi­ka­ci­je. UEFA i FI­FA ni­kad ne kaž­nja­va­ju dras­ti­čno re­pre­zen­ta­ci­je. Nji­ma je cilj da se na spor­tskom po­lju do­bi­je po­bje­dnik. Izba­ci­va­nje bh. re­pre­zen­ta­ci­je iza­zvao bi broj­na ne­go­do­va­nja, ka­ko re­pre­zen­ta­ci­ja u gru­pi u ko­joj je BiH, ta­ko i os­ta­lih čla­ni­ca. Kva­li­fi­ka­ci­je bi iz­gu­bi­le sva­ki smi­sao. No­go­me­tni sa­vez BiH će bi­ti dras­ti­čno kaž­njen, kao i mno­gi po­je­din­ci iz Sa­ra­je­va, Ba­nja Lu­ke, Ze­ni­ce, Mos­ta­ra, Ši­ro­kog Bri­je­ga… To se odno­si na čel­ni­ke po­dru­čnih, kan­to­nal­nih i en­ti­tet­skih sa­ve­za. Izbo­rom no­vih lju­di zau­vjek će se za­tvo­ri­ti vra­ta lju­di­ma ko­ji su odbi­li sta­tut. Ek­sper­ti iz UEFA i FI­FA sa­da kre­ću u re­ali­za­ci­ju svog pla­na, osni­va­nja Ko­mi­te­ta za nor­ma­li­za­ci­ju. U tom ti­je­lu bit će de­vet oso­ba, naj­ma­nje tro­ji­ca lju­di ko­ji će do­ći iz UEFA -e i FI­FA -e, a os­ta­tak će po­pu­ni­ti ov­daš­nji spor­tski ra­dni­ci. Iz­vje­sno je da će Slo­ve­nac Ru­di Za­vrl bi­ti na če­lu ko­mi­te­ta. Pa, ni­je slu­čaj­no on po­slat na skup­šti­nu NSBiH. Za­vrl je čo­vjek ko­ji uži­va po­vje­re­nje UEFA -e i FI­FA -e, do­la­zi sa na­šeg po­dne­blja. Za­vrl je naj­za­slu­žni­ji što je "No­go­me­tna zve­za" Slo­ve­ni­je je­dan od naj­sre­đe­ni­jih Sa­ve­za u re­gi­onu. Da­ne Jošt, Vla­do Ša­in, kao i sam Za­vrl vrlo do­bro ko­ti­ra­ju kod Bla­te­ra i Pla­ti­ni­ja, ko­ji su uvje­re­ni da je Slo­ve­nac naj­po­go­dni­ja oso­ba da bu­de na če­lu Ko­mi­te­ta za nor­ma­li­za­ci­ju – izja­vio je za "San Sport" – izvor bli­zak UEFA -i FI­FA -i.

Ulo­ga Ćur­ko­vi­ća, Stoj­ko­vi­ća, Mar­ko­vi­ća…

Ka­ko je i naš sa­go­vor­nik je­dan od kan­di­da­ta za član­stvo u Ko­mi­te­tu ra­zu­mljiv je nje­gov zah­tjev za ano­ni­mnoš­ću. Sa­zna­je­mo ka­ko će us­ko­ro do­ći do sas­tan­ka no­go­me­tnih ek­spe­ra­ta iz Ci­ri­ha i Že­ne­ve sa Ivi­com Osi­mom, te još ne­kim zvu­čnim ime­ni­ma sa ovih pros­to­ra. Na­vo­dno će u po­mi­re­nju "za­ra­će­nih stra­na" na odre­đen na­čin su­dje­lo­va­ti Ivan Ćur­ko­vić, Dra­gan Stoj­ko­vić, Vlat­ko Mar­ko­vić…Iako se u bh ja­vnos­ti spo­mi­nju broj­na ime­na kao mo­gu­ći no­si­oci pro­je­kta stva­ra­nja no­vog No­go­me­tnog sa­ve­za, naš izvor tvrdi ka­ko je to čis­to "na­ba­ci­va­nje" i gu­ra­nje bez ika­kvog po­kri­ća. Da će san­kci­je ima­ti krat­ko­ro­čni rok – do for­mi­ra­nja no­vog Sa­ve­za – pot­vrdi­lo je obe­ća­nje "šlja­ke­ri­ma" u Sa­ve­zu "da ne bri­nu za pla­će i za svoj sta­tus. Sa­zna­je­mo ka­ko je već nas­tao ras­kol u Fu­dbal­skom sa­ve­zu RS. Do­bar dio de­le­ga­ta je uto­rak gla­sao mi­mo svo­je vo­lje, što pot­vrđu­je izja­va Slo­bo­da­na Te­ši­ća "Osje­ćam se kao gro­bar bh. fu­dba­la". Te­šić ni­je usa­mljen, na­vo­dno se pri­pre­ma po­nu­da na­ja­uto­ri­ta­ti­vni­jim po­je­din­ci­ma iz FSRS da se izja­sne pod ko­jim bi uvje­ti­ma pri­hva­ti­li član­stvo u Ko­mi­te­tu za nor­ma­li­za­ci­ju. Da li je to Mi­le Ko­va­če­vić, Sla­vi­ša Vu­jić, Go­ran Ko­so­rić, Živ­ko Mar­ja­nac ili ne­ko dru­gi, sa­znat će se us­ko­ro.

Se­le­kto­ri na če­ka­nju           De­vet re­pre­zen­ta­ci­ja (Olim­pij­ska, mla­da, ju­ni­or­ska, žen­ska, ka­det­ska, ma­lo­no­go­me­tna…), do da­ljeg su na če­ka­nju. Sre­tna je okol­nost što do ju­na ne­ma me­đu­na­ro­dnih uta­kmi­ca. Sli­čna je si­tu­aci­ja sa na­šim su­di­ja­ma ko­je no­se znak FI­FA. El­mir Pi­lav, Da­li­bor Dra­ško­vić i Hrvo­je Tu­ru­dić su uvje­re­ni ka­ko im meč mla­dih se­le­kci­ja Hrvat­ske i Ma­đar­ske, igran u po­ne­dje­ljak u Spli­tu ni­je opro­štaj­ni na in­ter­na­ci­onal­noj sce­ni. Pi­lav iz ove si­tu­aci­je mo­že pro­ći naj­bo­lje. Sa­zna­je­mo ka­ko je i on je­dan od ka­dro­va na ko­jeg na­jo­zbi­ljni­je ra­ču­na­ju u UEFA – i i FI­FA -i, ka­ko sa pi­šta­ljkom ta­ko i na zna­čaj­nim po­zi­ci­ja­ma. U no­go­me­tnim kru­go­vi­ma pro­ni­je­la se pri­ča ka­ko će se na ve­li­ka vra­ti­ti Ve­lid Ima­mo­vić, kor­di­na­tor u pro­je­ktu re­ali­za­ci­je "Ma­pe pu­ta za usva­ja­nje sta­tu­ta". Ka­ko se pre­tpos­tav­lja­lo da sta­tut ne­će pro­ći, na­vo­dno je Ima­mo­vi­ću su­ge­ri­ra­no da po­dne­se os­tav­ku ka­ko ne bi bio svrstan sa oni­ma ko­je če­ka do­ži­vo­tna dis­kva­li­fi­ka­ci­ja iz no­go­me­ta. Po dru­goj ver­zi­ji Ima­mo­vić je od­stu­pio jer ni­je ispu­nio oče­ki­va­nja Mar­ce­la Ben­ca i Eve Pas­kie. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku