hamburger-icon

Kliker.info

Skandalozno : Od utajenih 312 miliona KM poreza, naplaćen tek milion

Skandalozno : Od utajenih 312 miliona KM poreza, naplaćen tek milion

17 Marta
11:22 2008

Od 2003. do kra­ja 2007. go­di­ne Po­re­zna upra­va Fe­de­ra­ci­je BiH ut­vrdi­la je da je pre­ko fi­kti­vnih i ta­ko­zva­nih ne­dos­tu­pnih fir­mi uta­je­no čak 312 mi­li­ona ma­ra­ka po­re­za. Federalni poreznici s zbog toga po­dni­je­li 424 kri­vi­čna iz­vje­šta­ja, zbog su­mnje u po­re­znu uta­ju, kan­to­nal­nim tu­ži­laš­tvi­ma, Tu­ži­laš­tvu FBiH te drža­vnom tu­ži­laš­tvu.    Ovi za­bri­nja­va­ju­ći po­da­ci o vi­še­go­diš­njem drskom kri­mi­na­lu, pos­ta­ju još uža­sni­ji ka­da se zna da je od uku­pnog bro­ja po­dne­se­nih pri­ja­va po­re­zni­ka, za pet go­di­na pred su­do­vi­ma ri­je­še­no tek 19 slu­ča­je­va.Ova­kve uta­je po­re­za omo­gu­ći­la su lo­ša i ne­lo­gi­čna rje­še­nja Za­ko­na o po­re­zu na pro­met, ko­ji je kao po­res­ke ob­ve­zni­ke ut­vrdio kraj­nje po­tro­ša­če, odno­sno ma­lo­pro­dav­ce. Pri­je ne­go je ova iz­mje­na za­ko­na usvo­je­na, po­rez su pla­ća­li sa­mo uvo­zni­ci i proi­zvo­đa­či ko­jih je do 2000. go­di­ne bi­lo oko šest sto­ti­na.Te go­di­ne, me­đu­tim, za­kon je pro­mje­njen ta­ko da su po­re­zni­ci mo­ra­li da kon­tro­li­ra­ju čak 30.000 po­res­kih ob­ve­zni­ka ma­lo­pro­da­va­ca ši­rom FBiH. Ovaj sis­tem, sre­ćom, uki­nut je uvo­đe­njem PDV-a ko­ji pre­dvi­đa pla­ća­nje po­re­za odmah kod uvo­zni­ka i proi­zvo­đa­ča proi­zvo­da.U Po­re­znoj upra­vi FBiH is­ti­ču da je od ta­da, pro­met pu­tem fi­kti­vnih fir­mi go­to­vo u po­tpu­nos­ti pres­tao, a 2002. go­di­ne stvo­ren je i re­gis­tar ova­kvih fir­mi. 

Prigovori na rješavanju      U tom re­gis­tru je do da­nas evi­den­ti­ra­no 739 ne­dos­tu­pnih i 515 fi­kti­vnih fir­mi, pu­tem ko­jih su i uta­jene stotine po­re­znih miliona.No lo­po­vlu­ku pu­tem fi­kti­vnih fir­mi ni ov­dje ni­je kraj.Na­ime po­re­zni­ci su ut­vrdi­li i pos­to­ja­nje neu­pla­će­nih po­re­za i dru­gih oba­ve­za pre­ma ja­vnim pri­ho­di­ma kod fir­mi ko­je su po­slo­va­le sa fi­kti­vnim fir­ma­ma. Ova­ko su pre­du­ze­ća, sa re­gu­lar­nom i va­lja­nom re­gis­tra­ci­jom, drža­vi os­ta­la du­žna čak 136 mi­li­ona ma­ra­ka neu­pla­će­nih ja­vnih pri­ho­da.Od ovog izno­sa oba­ve­ze u izno­su od 43 mi­li­ona KM su ko­na­čne i mo­ra­ju se pla­ti­ti, dok se oko pre­os­ta­lih oba­ve­za pri­go­vo­ri pre­du­ze­ća još uvi­jek rje­ša­va­ju u dru­gos­te­pe­nom pos­tup­ku.Po­re­zna upra­va FBiH u pe­ri­odu od 2002. do 2007. go­di­ne iz­vrši­la je obra­čun uta­je­nog po­re­za po sud­skim pre­su­da­ma u izno­su od 11,2 mi­li­ona KM. Ri­ječ je o pro­me­tu ko­ji je u sud­skim pos­tup­ci­ma do­ka­zan pre­du­ze­ći­ma ko­ja su po­slo­va­la sa fi­kti­vnim fir­ma­ma. Ta­ko su su­do­vi u BiH ut­vrdi­li da je pro­me­to­va­no oko 72 mi­li­ona KM, a po­re­zni­ci su na­kna­dno izra­ču­na­li iznos ne­pla­će­nog po­re­za na ko­ji je obra­ču­na­to i četiri mi­li­ona KM ka­ma­ta. Do sa­da je na­pla­će­no sa­mo 1,1 mi­li­on KM po­re­za, te 305 hi­lja­da KM ka­ma­ta. Na­pla­ta os­tat­ka du­ga i da­lje če­ka okon­ča­nje mno­go­broj­nih žal­bi i dru­gos­te­pe­nih pos­tu­pa­ka.(Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku