hamburger-icon

Kliker.info

Skandal bez presedana : Kome Vlada štima da jeftino postane vlasnik terminala

Skandal bez presedana : Kome Vlada štima da jeftino postane vlasnik terminala

24 Januara
13:27 2008
Oko fir­me Naf­tni ter­mi­na­li u Plo­ča­ma, či­ji je vla­snik Vla­da Fe­de­ra­ci­je BiH, i da­lje sve os­ta­je mu­tno. Vla­da ni ju­čer ni­je ni­šta ra­zbis­tri­la i ma­gla nad ovom kom­pa­ni­jom os­ta­je. Na­kon
što je u di­re­ktor­sku fun­kci­ju, pod po­tpu­no su­mnji­vim okol­nos­ti­ma, vra­ćen Jo­sip To­mić, fir­ma nas­tav­lja po sta­rom, a ka­ko stva­ri sto­je nje­ne du­go­ve će vraća­ti po­res­ki ob­ve­zni­ci. Ina­èe, To­miæ je u av­gus­tu pro­šle go­di­ne smi­je­njen zbog mal­ver­za­ci­ja, a po­tom je Fi­nan­sij­ska po­li­ci­ja sa­op­šti­la da je on tu fir­mu ošte­tio za dva i po mi­li­ona do­la­ra. Pro­tiv nje­ga je otvo­re­na is­tra­ga u Sa­ra­je­vu, a is­tra­ga je otvo­re­na i u Hrvat­skoj i na­jav­lje­no je da æe Sud u Du­bro­vni­ku po­di­æi op­tu­žni­cu. Sve to ni­je sme­ta­lo fe­de­ral­nom pre­mi­je­ru Ne­dža­du Bran­ko­vi­ću da vra­ti To­mi­ća na fun­kci­ju, iz sa­mo nje­mu ra­zu­mlji­vih ra­zlo­ga.- Ne­za­ko­ni­tim vra­æa­njem To­mi­æa, Vla­da je omo­gu­æi­la da se nas­ta­vi s mal­ver­za­ci­ja­ma i on je veæ po­vu­kao ne­ko­li­ko po­te­za ko­ji će sku­po ko­šta­ti tu fir­mu iz Plo­ča – upo­zo­rio je Ri­fet Fe­tić, pred­sje­dnik Nad­zor­nog odbo­ra Ter­mi­na­la Fe­de­ra­ci­je.Naj­za­ni­mlji­vi­je od sve­ga je da je Vla­da FBiH ju­čer ras­prav­lja­la o sta­nju u toj fir­mi. Iz štu­rog sao­pće­nja se vi­di da je kon­sta­to­va­no da­je 2006. po­če­lo ula­ga­nje u re­kon­stru­kci­ju dva spre­mni­ka i u to je do av­gus­ta pro­šle go­di­ne in­ves­ti­ra­no 28 mi­li­ona ku­na, a za plaća­nje već na­ru­če­ne opre­me ne­dos­ta­je još oko 650.000 ma­ra­ka.- Stav­lja­njem u fun­kci­ju tih spre­mni­ka, fir­ma bi po­ve­ća­la svoj osno­vni ka­pi­tal i pos­ta­la li­kvi­dna – sto­ji u sao­pće­nju vla­de i do­da­je se da je la­ni iz bu­dže­ta iz­dvo­je­no 250.000 ma­ra­ka.Ono što pa­da u oči jes­te pro­blem du­go­va­nja fir­me Ca­ri­nar­ni­ci Plo­če.- Po pro­ve­de­nim sud­skim pos­tup­ci­ma ter­mi­na­li­ma ni­je pri­znat pri­ro­dni gu­bi­tak, pa je na osno­vu sud­skih iz­vršnih rje­še­nja fir­ma di­za­njem kre­di­ta pla­ti­la 2,3 mi­li­ona ku­na. Uku­pna oba­ve­za po po­dne­se­nim pri­ja­va­ma izno­si uz ka­ma­te 4,3 mi­li­ona ku­na. Za­to je Vla­da za­klju­èi­la za­tra­ži­ti od Vi­je­ća mi­nis­ta­ra BiH da stu­pi u kon­takt sa in­sti­tu­ci­ja­ma Hrvat­ske u ci­lju rje­ša­va­nja ovog pro­ble­ma – ka­že se u sao­pće­nju sa sje­dni­ce Vla­de.- Ako uzme­mo u ob­zir da je Jo­sip  To­mić pri­li­kom po­di­za­nja kre­di­ta ko­jeg je ne­na­mjen­ski po­tro­šio, neo­vla­šte­no sta­vio pod hi­po­te­ku ci­je­li ter­mi­nal u Plo­èa­ma, mo­že se na­slu­ti­ti da sve ide u prav­cu mo­gu­æeg otva­ra­nja ste­èaj­nog pos­tup­ka nad ovom na­šom kom­pa­ni­jom ka­ko bi je do­ka­pi­ta­li­zi­ra­li po­zna­ti za­in­te­re­si­ra­ni par­tne­ri. Ovaj sce­na­rio s bh. imo­vi­nom i fir­ma­ma u ino­zem­stvu do­sad je èes­to vi­ðan – upo­zo­rio je ne­da­vno Fe­tiæ.Vla­da se ju­čer na ova upo­zo­re­nja ni­je os­vrta­la ili je odlu­èi­la da pri­mi­je­ni već vi­đen sce­na­rio. A to zna­èi da je ne­ko­me na­mi­je­ni­la svo­ju fir­mu u Plo­èa­ma i sa­da re­ali­zu­je plan.  (Kliker.info-San)
Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku