hamburger-icon

Kliker.info

Silvana Marić : Bez poslova na koridoru Vc domaći građevinari nestaju

Silvana Marić : Bez poslova na koridoru Vc domaći građevinari nestaju

22 Jula
05:53 2009

Ako gra­đe­vin­ski se­ktor u FBiH us­ko­ro ne po­čne do­bi­va­ti po­slo­ve na gra­dnji auto­pu­ta na ko­ri­do­ru Vc, on­da mu se ne pi­še do­bro i ne­će još du­go mo­ći op­sta­ti. Ka­že to za "San" Sil­va­na Ma­rić, pred­sje­dni­ca Gru­pa­ci­je gra­di­telj­stva u Udru­že­nju po­slo­da­va­ca FBiH.Na­kon što su do­ma­će fir­me os­ta­le bez mo­gu­ćnos­ti da gra­de sa­ra­jev­sku za­obi­la­zni­cu ko­ju sa­da pra­ve slo­ve­na­čke i hrvat­ske kom­pa­ni­je, već sa­da je iz­vje­sno ka­ko će i tu­nel Vi­je­nac, du­ži­ne tri ki­lo­me­tra, ko­ji će spa­ja­ti po­dru­čja Bi­lje­še­va kod Ka­knja i Go­ri­ce kod Ze­ni­ce, ta­ko­đer gra­di­ti inos­tra­ne kom­pa­ni­je.

Izvo­đač ra­do­va na ovom pro­je­ktu vri­je­dnom naj­ma­nje 120 mi­li­ona KM još ni­je iza­bran, ali je si­gur­no da će to bi­ti ne­ka stra­na fir­ma, s ob­zi­rom da ni je­dna bh. kom­pa­ni­ja uo­pće ni­je pro­šla ni pret­kva­li­fi­ka­ci­ju da bi mo­gla učes­tvo­va­ti na ten­de­ru za izvo­đa­ča ra­do­va.Ra­zlog su uvje­ti ko­ji do­ma­će vlas­ti pro­pi­su­ju po­ten­ci­jal­nim gra­di­te­lji­ma, uz iz­go­vor da to ra­de pod di­ka­tom kre­di­to­ra ko­ji odo­bra­va­ju no­vac za ove pro­je­kte.

Ma­ri­će­va, me­đu­tim, sma­tra da se u pre­go­vorima sa kre­di­to­ri­ma mo­že osi­gu­ra­ti da uvje­ti ne bu­du ta­kvi da ih do­ma­će kom­pa­ni­je ne mo­gu ispu­ni­ti.– Uos­ta­lom i po­sao vlas­ti je da se bri­ne o do­ma­ćoj pri­vre­di, ali se bo­jim da u tim pre­go­vo­ri­ma po­red uti­ca­ja lo­bi­ja iz va­na ko­ji do­bi­ja­ju te po­slo­ve, ne­ma ni pre­ve­li­ke že­lje na­ših vlas­ti da osi­gu­ra­ju uvje­te ko­je do­ma­će fir­me mo­gu is­pnu­ti jer ne mo­že se pre­ći pre­ko či­nje­ni­ce šta se ov­dje de­ša­va­lo – ka­že Ma­ri­će­va.Po­red ogro­mnih izno­sa go­diš­njih pri­ho­da ko­ji se tra­že kao uvjet, klju­čni pro­blem ova­kvih ten­de­ra za do­ma­će fir­me su re­fe­ren­ce, jer se po pra­vi­lu tra­ži da bu­du­ći gra­di­telj iza se­be ima iz­gra­đen sli­čan obje­kat u za­dnjih ne­ko­li­ko go­di­na.- To ni je­dna naša fir­ma ne mo­že ima­ti, jer se ta­ko ne­što prvi put pra­vi u BiH, a na­ši građevinari te­ško na stra­nom trži­štu mo­gu do­bi­ti sli­čan po­sao.

Na­ma je, za­pra­vo ključ da do­bi­je­mo je­dan ta­kav pro­je­kat u BiH da bi ste­kli re­fe­ren­cu po­tre­bnu da se da­lje bo­ri­mo za sli­čne po­slo­ve u nas­tav­ku gra­dnje ko­ri­do­ra. Po­sao vlas­ti je da to osi­gu­ra i to se mo­že ura­di­ti jer se tu ra­di o kre­di­ti­ma koji se vraćaju s kamatom, a ne do­na­ci­ja­ma pa da nam ne­ko mo­že iz­di­kti­ra­ti uvje­te ka­kve že­li – ka­že Ma­ri­će­va.Sve dok se to ne de­si, do­ma­ći gra­đe­vi­na­ri do­bi­vat će mrvi­ce od ve­li­kih po­slo­va na vlas­ti­tom trži­štu, iako će ra­di­ti ve­ći­nu njih, ali po ugo­vo­ru sa fir­ma­ma ko­je po­bje­de na ten­de­ru. U tom slu­ča­ju, ka­že Ma­ri­će­va, kaj­mak će za­vrši­ti van BiH.

Manjak posla vodi otpuštanju radnika                          Obim gra­đe­vin­skih ra­do­va u BiH u ovoj go­di­ni u odno­su na pro­šlu ma­nji je za čak 40 pos­to. Sil­va­na Ma­rić ka­že da do­ma­će fir­me ima­ju i oko 20 pos­to ma­nje po­slo­va u inos­tran­stvu, što je već dovelo do 30 pos­to ma­nje za­po­sle­nih do­ma­ćih gra­đe­vi­na­ra na stra­nim trži­šti­ma.– Na­ ža­lost ne­ma­mo sta­tis­ti­ke o bro­ju pa­da za­po­sle­nih u BiH, ali je i on si­gur­no zna­ča­jan po­go­to­vo ako se upo­re­di sa ovim omje­ri­ma o ra­du u inos­tran­stvu – re­kla je Ma­ri­će­va. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku