hamburger-icon

Kliker.info

Set boračkih zakona : Vlast prevarila demobilisane borce i heroje, slijede protesti?

Set boračkih zakona : Vlast prevarila demobilisane borce i heroje, slijede protesti?

25 Februara
07:40 2010

Pred­sta­vni­ci do­bi­tni­ka naj­vi­ših ra­tnih pri­zna­nja i de­mo­bi­li­sa­nih bo­ra­ca tvrde da ih je federalna vlast po­no­vo pre­va­rila i već za da­nas na­jav­lju­ju ma­so­vne pro­tes­te. Ove de­mon­stra­ci­je po­držat će udru­že­nja ra­tnih voj­nih in­va­li­da, te še­hid­ske i po­ro­di­ce po­gi­nu­lih bo­ra­ca, ko­ja ipak sma­tra­ju da su vlas­ti FBiH uva­ži­le nji­ho­ve zah­tje­ve. 

Crnkićeva ignorancija     Epi­log je ovo ju­če­raš­nje sje­dni­ce Pred­sta­vni­čkog do­ma Par­la­men­ta FBiH na ko­joj je usvo­jen set iz­mje­na bo­ra­čkih za­ko­na, te iz­mje­ne još ne­ko­li­ko dru­gih za­ko­na, ne­op­ho­dnih da bi se ispu­ni­li uvje­ti Svjet­ske ban­ke i Me­đu­na­ro­dnog mo­ne­tar­nog fon­da.Na­kon vi­še­sa­tnih pre­go­vo­ra sa pred­sta­vni­ci­ma bo­ra­čkih or­ga­ni­za­ci­ja, čel­ni­ci Vla­de i vla­da­ju­ćih po­sla­ni­čkih klu­bo­va do­go­vo­ri­li su da se spor­ni ko­efi­ci­jent i cen­zus pro­pi­še za sve ko­ri­sni­ke bu­dže­ta, te da se po­čne pri­mje­nji­va­ti u is­tom tre­nut­ku za sve. Do­go­vo­re­no je da se ovo, po­red bo­ra­čkih za­ko­na, ugra­di i u Za­kon o bu­dže­ti­ma, te Za­kon o pra­vi­ma iza­bra­nih i ime­no­va­nih zva­ni­čni­ka i nji­ho­vih sa­vje­tni­ka.Na­kon to­ga kre­nu­la je i sje­dni­ca. Prvo su u skla­du sa ovim do­go­vo­rom usvo­je­ne iz­mje­ne Za­ko­na o bu­dže­ti­ma ko­jim je pro­pi­san na­čin obra­ču­na ko­efi­ci­jen­ta za is­pla­tu pla­ća i na­kna­da za sve ko­ri­sni­ke. Po­sli­je to­ga na red su do­šle iz­mje­ne Za­ko­na o pra­vi­ma bra­ni­la­ca i čla­no­va nji­ho­vih po­ro­di­ca. U ime Klu­bo­va SDA, HDZ BiH, HDZ 1990 i SBiH, šef Klu­ba SDA Ibra­him Na­da­re­vić pre­dlo­žio je aman­dman ko­ji je Vla­da pri­hva­ti­la, a ko­jim se pro­pi­su­je uvo­đe­nje cen­zu­sa ko­ji će se pri­mje­nji­va­ti da­nom stu­pa­nja na sna­gu Za­ko­na o cen­zu­su za sve bu­džet­ske ko­ri­sni­ke, a naj­ra­ni­je 1. ja­nu­ara idu­će go­di­ne.

Pro­tiv tog za­ko­na gla­sa­la je opo­zi­ci­ja pre­dvo­đe­na SDP-om. Šef Klu­ba po­sla­ni­ka SDP Ner­min Ni­kšić po­ru­čio je da je ne­pri­hva­tlji­vo da se šte­dnja i ogra­ni­če­nja za­po­či­nju na bo­ra­čkim ke­te­go­ri­ja­ma, te je po­zvao mi­nis­tra za bo­ra­čka pi­ta­nja Za­hi­da Crnki­ća da po­dne­se os­tav­ku jer je di­rek­tni kri­vac za po­ni­ža­va­nje i oma­lo­va­ža­va­nje bo­ra­čkih po­pu­la­ci­ja. Crnkić, me­đu­tim, ni­je že­lio od­go­vo­ri­ti na ovaj po­ziv.Ni­kšić je, također, po­zvao i mi­nis­tra fi­nan­si­ja FBiH Vje­ko­sla­va Be­van­du da ja­sno ka­že mo­že li se ova­kav aman­dman usvo­ji­ti i ho­će li ugro­zi­ti pro­ve­dbu kre­di­tnih aran­žma­na. No i Be­van­da je odbio od­go­vo­ri­ti.Me­đu­tim, već pri­li­kom ra­zma­tra­nja na­re­dnog za­ko­na, ko­ji se odno­sio na do­bi­tni­ke naj­vi­ših ra­tnih pri­zna­nja, Be­van­da ni­je če­kao da po­ru­či da će svi aran­žma­ni pro­pas­ti ako se is­ti aman­dman usvo­ji i na ovaj Za­kon, ko­jim je bi­lo pre­dvi­đe­no da se pri­ho­do­vni cen­zus za do­bi­tni­ke naj­vi­ših ra­tnih pri­zna­nja uve­de već 1. ma­ja ove go­di­ne.To je po­no­vo u ime vla­da­ju­će ve­ći­ne pre­dlo­žio Na­da­re­vić. Ispos­ta­vi­lo se da ni­je imao sa­gla­snost dru­gih stra­na­ka, ali po sve­mu su­de­ći ni vlas­ti­te!Na­kon ovo­ga usli­je­di­la je to­tal­na po­me­tnja u sa­li, s ob­zi­rom da je ra­ni­je sa pred­sta­vni­ci­ma bo­ra­ca do­go­vo­re­no da is­ti prin­cip va­ži za sve za­ko­ne. Usli­je­di­la je pa­uza, to­kom ko­je su vla­da­ju­će stran­ke do­go­vo­ri­le da ipak odus­ta­ju od ovog aman­dma­na, pa je usvo­jen Za­kon ko­jim se "zla­tnim lji­lja­ni­ma" cen­zus uvo­di već od 1. ma­ja.Bez bi­lo ka­kve ras­pra­ve vla­da­ju­ća ve­ći­na na­kon to­ga usvo­ji­la je i Za­kon o pres­tan­ku va­že­nja Za­ko­na o pra­vi­ma de­mo­bi­li­sa­nih bo­ra­ca, bez usva­ja­nja no­vog za­ko­na o do­pun­skim pra­vi­ma de­mo­bi­li­sa­nih bo­ra­ca, ka­ko je ta­ko­đer bi­lo do­go­vo­re­no. Ovaj no­vi za­kon ra­zma­tran je tek u for­mi na­crta i ta­ko­đer je usvo­jen.

 Čavara o plaćama                 Na kon­cu, pri­hva­ćen je i aman­dman na Za­kon o pra­vi­ma fun­kci­one­ra ko­jim, una­toč do­go­vo­ru, ni­je ugra­đen cen­zus, već sa­mo ko­efi­ci­jent ko­ji je pri­je to­ga sva­ka­ko već bio usvo­jen u iz­mje­na­ma Za­ko­na o bu­dže­ti­ma! Pred­sje­dnik Sa­ve­za do­bi­tni­ka naj­vi­ših ra­tnih pri­zna­nja Dže­vad Ra­đo sma­tra da je vlast po ko zna ko­ji put pre­va­ri­la bor­ce, a uz to po­ku­ša­va i da ih me­đu­so­bno su­prot­sta­vi i po­di­je­li. On je na­ja­vio da će već da­nas uju­tro Upra­vni odbor nje­go­vog udru­že­nja do­ni­je­ti odlu­ke na ko­ji na­čin će re­agi­ra­ti.- Ova vlast je odlu­či­la dis­kva­li­fi­ci­ra­ti ra­tne he­ro­je i sa­mo je na­ma uve­la cen­zus. Ta­ko­đer uki­nu­li su pra­va dje­ci he­ro­ja ko­ja sa­da ne mo­gu ni­šta na­sli­je­di­ti. Bor­ci se u ra­tu ni­su dje­li­li i na­dam se da ne­će ni sa­da – re­kao je Ra­đo.On je po­ru­čio da vlast ob­ma­nju­je ja­vnost pri­ča­ma o to­me da su bor­ci te­ret, ne spo­mi­nju­ći pri to­me hi­lja­de neo­sno­va­no za­po­sle­nih ra­dni­ka u admi­nis­tra­ci­ji i nji­ho­ve as­tro­nom­ske pla­te, po­put onih u Ra­zvoj­noj ban­ci ili ra­znim agen­ci­ja­ma. Ra­đo je ta­ko­đer po­zvao Vla­du FBiH da ja­sno ka­že ka­ko na­mje­ra­va vra­ti­ti kre­di­te i kri­je li se iza sve­ga po­ku­šaj pri­va­ti­za­ci­je te­le­ko­ma i ener­get­skog se­kto­ra na ma­la vra­ta.

Još vi­še žu­či, odlu­ke Par­la­men­ta iza­zva­le su me­đu udru­že­nji­ma ko­ja oku­plja­ju de­mo­bi­li­sa­ne bor­ce. Pred­sje­dnik Skup­šti­ne Sa­ve­za de­mo­bi­li­sa­nih bo­ra­ca Mu­nir Ka­rić po­tez Par­la­me­ta na­zvao je "pre­va­rom i iz­da­jom".- Na ovaj na­čin bez bi­lo ka­kvih pra­va os­ta­lo je 110.000 bo­ra­ca i nji­ho­vih po­ro­di­ca. To zna­či da na­ša dje­ca vi­še ne­će ima­ti mo­gu­ćnost ško­lo­va­nja i li­je­če­nja i sva­ka im čast za ovo što su ura­di­li – re­kao je Ka­rić.Pred­sta­vni­ci vla­da­ju­ćih stra­na­ka sma­tra­ju da je na­prav­ljen naj­ve­ći mo­gu­ći kom­pro­mis, te da je sa­ču­van spo­ra­zum sa Svjet­skom ban­kom i MMF-om, ko­ji zna­či i spas bu­dže­ta.Ibra­him Na­da­re­vić ka­že da su SBiH, HDZ BiH i HDZ 1990 bi­li pro­tiv aman­dma­na o cen­zu­su i na Za­kon o pra­vi­ma do­bi­tni­ka naj­vi­ših ra­tnih pri­zna­nja, te da je zbog to­ga i SDA na kra­ju mo­ra­la odus­ta­ti!Po­sla­nik HDZ BiH Ma­rin­ko Čava­ra po­ru­čio je da je pri­mje­na cen­zu­sa za no­si­oce naj­vi­ših ra­tnih pri­zna­nja do­go­vo­re­na od 1. ma­ja sa Svjet­skom ban­kom, te da se to ni­je mo­glo mi­je­nja­ti. Na pi­ta­nje "Sa­na" zbog če­ga ni­je uve­den cen­zus za pri­ma­nja fun­kci­one­ra, Čava­ra je od­go­vo­rio da cen­zus ne mo­že bi­ti uve­den na in­di­vi­du­al­na pri­ma­nja kao što su pla­te, za­bo­rav­lja­ju­ći ka­ko sa­mo po­sla­ni­ci po­red pla­te pri­ma­ju i niz dru­gih na­kna­da!O svim za­ko­ni­ma da­nas bi tre­bao da se izja­sni i Dom na­ro­da Par­la­men­ta FBiH, ka­ko bi oni mo­gli po­če­ti da se pri­mje­nju­ju.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku