hamburger-icon

Kliker.info

Sarajevo ,Washington : BiH u SAD ša­lje ma­šin­skog in­ži­nje­ra,Mitra Kujundžića

Sarajevo ,Washington : BiH u SAD ša­lje ma­šin­skog in­ži­nje­ra,Mitra Kujundžića

18 Oktobra
04:02 2008

Sje­di­nje­ne Ame­ri­čke Drža­ve su na­jo­zbi­ljni­ji spo­ljno­po­li­ti­čki par­tner BiH i za­to je ve­oma bi­tno ko će drža­vu pred­stav­lja­ti u Washington. Pred­sje­dniš­tvo BiH odlu­či­lo je da, na­kon što do­bi­je agre­man SAD, bh. am­ba­sa­dor bu­de Mi­tar Ku­ju­džić. A sve dok ne do­bi­je agre­man od SAD, Ku­jun­džić ne­će pri­ča­ti ja­vnos­ti o svom no­vom po­slu.– Bi­lo bi pre­ma SAD neo­zbi­ljno i ne­di­plo­mat­ski ana­li­zi­ra­ti sta­nje i da­va­ti pri­ori­te­te u ra­du bez agre­ma­na te ze­mlja – re­če­no nam je u Mi­nis­tar­stvu vanj­skih po­slo­va BiH gdje Ku­jun­džić tre­nu­tno ra­di.On će du­žnost bh. am­ba­sa­do­ra u Ame­ri­ci pre­uze­ti od do­sa­daš­nje am­ba­sa­do­ri­ce Bi­se­re Tur­ko­vić.Mi­tar Ku­jun­džić je ro­đen 15. ma­ja 1967. go­di­ne u Sa­ra­je­vu, gdje je za­vršio Ma­šin­ski fa­kul­tet. Di­plo­mat­ski kurs je za­vršio u Bi­je­lji­ni 1997. go­di­ne, a go­di­nu da­na ka­sni­je i di­plo­mat­ski kurs u Oslu i di­plo­mat­ski kurs u Sa­ra­je­vu.U Be­ču je 1999. go­di­ne za­vršio di­plo­mat­sku aka­de­mi­ju, te ame­ri­čki kurs za di­plo­mat­ske in­stru­kto­re u Sa­ra­je­vu. Kurs EU za drža­vne slu­žbe­ni­ke za­vršio je u Sa­ra­je­vu, di­plo­mat­ski kurs u Washingtonu, a ame­ri­čki kurs iz bor­be pro­tiv pro­li­fe­ra­ci­je oru­žja za ma­so­vno uni­šte­nje u Bu­dim­pe­šti 2002. go­di­ne.Kurs za drža­vne slu­žbe­ni­ke na Uni­ver­zi­te­tu u Bo­lo­nji je za­vršio 2002. go­di­ne, a ame­ri­čki kurs iz di­plo­mat­skih pre­go­va­ra­nja u Sa­ra­je­vu. Se­mi­nar iz ame­ri­čke spo­ljne po­li­ti­ke je za­vršio u Washingtonu.Od 1993. do 1996. go­di­ne bio je nas­ta­vnik u Sre­dnje­škol­skom cen­tru na Pa­la­ma, po­tom te­hno­log u fa­bri­ci FA­MOS na Pa­la­ma, a od 1996. do 1999. go­di­ne bio je asis­tent na Ma­šin­skom fa­kul­te­tu u Is­to­čnom Sa­ra­je­vu.Mi­tar Ku­jun­džić bio je prvi se­kre­tar u od­sje­ku za evrop­ske in­te­gra­ci­je i or­ga­ni­za­ci­je u Mi­nis­tar­stvu vanj­skih po­slo­va BiH. Ra­dio je i kao mi­nis­tar-sa­vje­tnik i šef od­sje­ka za sje­ver­nu i ju­žnu Ame­ri­ku, Aus­tra­li­ju, Ja­pan i Oke­ani­ju u MVP BiH. Bio je i di­plo­mat­ski in­stru­ktor MVP-a, a od 2005. do 2008. go­di­ne bio je am­ba­sa­dor BiH u Nje­ma­čkoj. Go­vo­ri en­gles­ki i nje­ma­čki je­zik. Ože­njen je i otac je­dne kćer­ke. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku