hamburger-icon

Kliker.info

Salih Alijagić : Raskkrinkat ću Milorada Dodika i to će se daleko čuti

Salih Alijagić : Raskkrinkat ću Milorada Dodika i to će se daleko čuti

10 Jula
06:30 2010

Odlu­ka Osno­vnog su­da u Tre­bi­nju da u ob­ve­zni­ca­ma bu­du is­pla­će­ne za­te­zne ka­ma­te od šest mi­li­ona KM na od­šte­tu ko­ju RS tre­ba da­ti bra­ći Ali­ja­gić za imo­vi­nu oplja­čka­nu u ra­tu, no­va je po­dva­la i odu­go­vla­če­nje iz­vrša­va­nja sud­skih pre­su­da.Sma­tra to Sa­lih Ali­ja­gić, vla­snik pred­sra­tnog bra­var­sko-li­mar­skog po­go­na u Tre­bi­nju, ko­ji je i tu­žio RS za re­pro­me­tri­jal ukra­de­ni 1993. go­di­ne.- Odlu­ka Us­ta­vnog su­da je ja­sna. Sva­ka mar­ka mo­ra bi­ti is­pla­će­na u KM, a ne u ob­ve­zni­ca­ma. Oni to do­bro zna­ju, ali 13 go­di­na vu­ku ovaj pro­ces i pra­ve cir­kus od sve­ga. I od su­da i od drža­ve – ka­že Ali­ja­gić za "San".On tvrdi da je još pri­je ne­ko­li­ko go­di­na Us­ta­vni sud BiH po­ni­štio odlu­ku da se mi­li­on KM is­pla­ti u ob­ve­zni­ca­ma.

– Ali dža­ba sve. Vi­še se ne zna ni ko šta po­ni­šta­va. Vlas­ti RS sad se ža­le Osno­vnom su­du, pa on­da pre­ba­ci­ju na Okru­žni. Pra­ve pri­ti­sak na Us­ta­vni sud BiH… Po­vrh sve­ga, Odlu­ka Us­ta­vnog su­da BiH da se u ro­ku od 90 da­na is­pla­ti sko­ro šest mi­li­ona KM, sto­ji u la­di­ci pred­sje­dni­ka Osno­vnog su­da u Tre­bi­nju Bo­ja­na Ste­vi­ća. On i Dže­rard Sel­man, mi­nis­tar prav­de u RS ko­če ci­je­li pro­ces – tvrdi Sa­lih Ali­ja­gić.Ali­ja­gić tvrdi da je Sel­man za­po­si­lio Ste­vi­će­vu že­nu, a da za­uz­vrat, pre­dmet o is­pla­ti mo­ra kri­ti ko "zmi­ja no­ge".- To zna ci­je­lo Tre­bi­nje. Sel­man, Mi­lo­rad Do­dik i Ste­vić naj­ve­će su zlo, ne sa­mo u Tre­bi­nju, ne­go i u ci­je­lom RS. Oni čak ne da­ju da se u ovom pre­dme­tu tra­ži i izu­ze­će, jer na sve na­či­ne iz­bje­ga­va­ju is­pla­tu. I još ci­je­lo vri­je­me tvrde da je ovo ra­tna šte­ta, a ra­di se o plja­čki imo­vi­ne – ka­že Ali­ja­gić.On tvrdi i da mu je Mi­lo­rad Do­dik li­čno obe­ćao da će mu no­vac bi­ti is­pla­ćen.- Do­dik me je pre­va­rio! Evi­den­tno je da su nje­mu po­tre­bne pa­re, jer se bli­že izbo­ri. Zbog to­ga se sve odu­go­vla­či. Me­đu­tim, ka­da pro­go­vo­rim o do­go­vo­ru sa Do­di­kom i nje­go­vom in­te­re­su u ovo­me sve­mu, da­le­ko će se ču­ti – ka­že Sa­lih Ali­ja­gić. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku