hamburger-icon

Kliker.info

Riba ribi grize rep : Zavjera protiv Sulejmana Tihića

Riba ribi grize rep : Zavjera protiv Sulejmana Tihića

27 Augusta
02:33 2008

Bor­ba je slična onoj na va­ter­po­lo uta­kmi­ca­ma – na po­vrši­ni vo­de vi­de se sa­mo gla­ve, a ispod vo­de plju­šte bol­ni udar­ci. Ta­ko ne­ka­ko bi se mo­glo opi­sa­ti ono što se sa­da do­gađa u SDA.Ri­ječ je o to­me da je­dna gru­pa vi­so­ko­po­zi­ci­oni­ra­nih čla­no­va ove stran­ke na sve načine nas­to­ji sru­ši­ti pred­sje­dni­ka SDA Su­lej­ma­na Ti­hića. Osim što mu se pre­ko ne­kih me­di­ja ša­lju ši­fro­va­ne po­ru­ke, Ti­hić se nas­to­ji is­tje­ra­ti s pred­sje­dničkog po­ložaja i ra­zno­ra­znim lo­bi­ra­nji­ma i sas­tan­ci­ma u četi­ri oka. Pre­ma ono­me što sa­zna­je „San“, Ab­dul­ha­ris Še­ta, pred­sje­dnik sa­ra­jev­ske kan­to­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je SDA, po do­go­vo­ru sa eki­pom ko­ja sma­tra da Ti­hić vi­še ne može bi­ti pred­sje­dnik, obi­la­zi stra­načke kan­to­nal­ne odbo­re i nji­ho­ve pred­sje­dni­ke po­ku­ša­va pri­vo­li­ti da se pri­druže akci­ji na ru­še­nju Ti­hića. Izvo­ri na­šeg lis­ta kažu da su u Tu­zli odmah odbi­li ta­kvu po­nu­du, da u Ze­ni­ci o to­me uopće ni­su htje­li raz­go­va­ra­ti, da će na is­ti i još žešči način „za­vje­re­nička eki­pa“ bi­ti dočeka­na i u Bi­haću… Iz svih tih i dru­gih kan­to­nal­nih odbo­ra SDA po­ručili su da da­ju pu­nu po­dršku Su­lej­ma­nu Ti­hiću, po­li­ti­ci ko­ju vo­di i sta­vo­vi­ma ko­je zas­tu­pa.Sve to ni­je do­vo­ljno da se uro­ta pro­tiv aktu­el­nog pred­sje­dni­ka SDA za­us­ta­vi – nje­ni sce­na­ris­ti stra­te­gi­ju po­slje­dnjih da­na do­pu­nju­ju no­vim de­ta­lji­ma, za­uzi­ma­jući no­ve po­ložaje i ta­kti­ku.Oni s ko­ji­ma su već vođeni raz­go­vo­ri o učešću u smje­nji­va­nju Ti­hića kažu nam da su im po­nuđena i go­to­va rje­še­nja: Ba­kir Ize­tbe­go­vić – no­vi pred­sje­dnik, Še­fik Džafe­ro­vić – za­mje­nik pred­sje­dni­ka, Ab­dul­ha­ris Še­ta – pred­sje­dnik Gla­vnog odbo­ra SDA. Pri to­me su im po­mi­nja­ne i mo­gućnos­ti da će, ako se pri­druže, odmah na­kon lo­kal­nih izbo­ra, na­pre­do­va­ti i do­bi­ti značaj­ne fun­kci­je u kan­to­nal­nim i fe­de­ral­nim or­ga­ni­ma vlas­ti! 

Ši­re­nje eki­pe 

„Za­vje­re­nička gru­pa“ je ra­ši­ri­la svo­je pip­ke pa su joj se pri­družili i po­je­din­ci ko­ji ni­su čla­no­vi SDA, a za­hva­lju­jući je­dnom, mo­ra se pri­zna­ti, fi­nan­sij­ski moćnom va­nin­sti­tu­ci­onal­nom cen­tru moći ko­ji već du­go dje­lu­je u Sa­ra­je­vu. Ta­ko, pri­mje­ra ra­di, Na­ser Orić ja­vno na­pa­da Ti­hića zbog Sre­bre­ni­ce pi­ta­jući da li ga je stid sre­bre­ničkog na­ro­da, što je i među sa­mim Sre­bre­ničani­ma okva­li­fi­ka­no, bla­go rečeno, ne­uku­snim i smi­je­šnim. Se­fer Ha­li­lo­vić, za ko­jeg se priča da ima am­bi­ci­ju da bu­de prvi u Boš­nja­ka, ta­kođer po­ku­ša­va di­je­li­ti le­kci­je. Ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti ni sve­pri­su­tnog fe­de­ral­nog pre­mi­je­ra Nedžada Bran­ko­vića ko­jem Ti­hić oda­vno sme­ta, mo­ra se po­me­nu­ti i re­is Mus­ta­fa Ce­rić uto­li­ko vi­še što je ja­vna taj­na da je on žes­to­ki pro­ti­vnik Su­lej­ma­na Ti­hića i da bi naj­ra­di­je na fun­kci­ji pred­sje­dni­ka SDA vi­dio Ba­ki­ra Ize­tbe­go­vića.Šta je gri­jeh Su­lej­ma­na Ti­hića? U naj­kraćem, ni­je po mje­ri, vo­lji i ličnim po­tre­ba­ma pri­pa­dni­ka „za­vje­re­ničke gru­pe“ jer ne pris­ta­je na in­ter­ne do­go­vo­re, in­sis­ti­ra na ja­vnos­ti i otvo­re­nos­ti u ra­du i odlu­ka­ma ute­me­lje­nim na za­ko­nu. Za­mje­ra­ju mu i što ne učes­tvu­je u taj­nim do­go­vo­ri­ma ko­ji u ko­načni­ci uvi­jek ima­ju su­mnji­vo oso­bno bo­gaćenje po­je­di­na­ca i uni­šta­va­nje svih ko­ji neće da ra­de i mi­sle nji­ho­vom gla­vom i po nji­ho­vim na­lo­zi­ma.Po­je­dnos­tav­lje­no, svo­jim sta­vo­vi­ma Ti­hić im re­me­ti pla­no­ve i akci­je. Sa­da su mu po­se­bno za­mje­ri­li zbog to­ga što je sru­šio pla­ni­ra­nu pri­va­tnu pro­da­ju kom­pa­ni­je BH Te­le­kom čime su im iz džepo­va izbi­je­ne de­se­ti­ne mi­li­ona ma­ra­ka, pa su ga pre­ko ne­kih svo­jih me­di­ja čak pro­gla­si­li naj­većim kočničarem eko­nom­skog ra­zvo­ja Fe­de­ra­ci­je BiH. Ne od­go­va­ra im ni nje­go­vo upor­no za­la­ga­nje za us­ta­vne re­for­me i no­vo unu­traš­nje uređenje BiH po prin­ci­pu eko­nom­skih re­gi­ja, a ne en­ti­te­ta i kan­to­na.    

Re­zer­vni sce­na­rio     

Za­što ne reći da ospo­ra­va­jući ta­kvo rje­še­nje oni di­rek­tno idu na ru­ku Mi­lo­ra­du Do­di­ku i nje­go­vim sta­vo­vi­ma. Ka­da se to pažlji­vi­je ana­li­zi­ra, dođe se do za­ključka da po­je­di­nim Boš­nja­ci­ma na vi­so­kim fun­kci­ja­ma od­go­va­ra sa­daš­nje uređenje BiH i održava­nje sta­tu­sa kvo, jer zna­ju da bi sva­ka us­ta­vna pro­mje­na do­ve­la i do pro­mje­na u FBiH, a to bi značilo da os­ta­ju bez kon­tro­le nad kan­to­ni­ma i nji­ho­vim budžeti­ma!

Za­mjer­ke tog kru­ga na račun Su­lej­ma­na Ti­hića idu i do­tle da pre­vi­še kri­ti­ku­je vi­so­kog pred­sta­vni­ka Mi­ro­sla­va Lajčaka po­što im nje­go­vo ola­ko pre­laženje pre­ko na­ci­ona­lis­tičkih iga­ra i nje­go­vo za­ki­va­nje sa­daš­nje si­tu­aci­je ide na ru­ku dok ne po­za­vrša­va­ju po­slo­ve na pro­da­ji BH Te­le­ko­ma i ne­kih pri­ro­dnih re­sur­sa. Ta­kođer im ni­su po vo­lji ni Ti­hićevi stal­ni ja­vni is­tu­pi pro­tiv an­ti­fa­ši­zma, ni­ti nje­go­vo podržava­nje ne­kih sta­vo­va Zlat­ka La­gumdžije, pred­sje­dni­ka SDP-a, ko­jeg, inače, sma­tra­ju naj­crnjim ne­pri­ja­te­ljem. Mo­glo bi se na­ves­ti još dos­ta pri­mje­ra zbog čega Ti­hić sme­ta tim kru­go­vi­ma. Vje­ro­va­tno i de­talj da su ne­ki od čla­no­va SDA, ko­ji u toj stran­ci ima­ju vi­so­ke fun­kci­je, pred izbo­re 2006. lo­bi­ra­li kod bi­rača da gla­sa­ju za Ha­ri­sa Si­lajdžića, a ne Su­lej­ma­na Ti­hića, do­vo­ljno go­vo­ri sam za se­be.U sva­kom slučaju, na sce­ni je ispi­pa­va­nje pul­sa na te­re­nu, vje­što tem­pi­ra­no pred lo­kal­ne izbo­re. Izvo­ri „Sa­na“ kažu da je sa­ra­jev­ski va­nin­sti­tu­ci­onal­ni cen­tar moći, a priča se da s njim uprav­lja Ba­kir Ize­tbe­go­vić, spre­man učini­ti sve da SDA iz­gu­bi vlast u ne­kim općina­ma ka­ko bi već u okto­bru ima­li do­kaz da Su­lej­man Ti­hić ne može bi­ti pred­sje­dnik stran­ke. Spre­mi­li su i re­zer­vnu va­ri­jan­tu – u slučaju da SDA do­bro prođe na izbo­ri­ma, ja­vnos­ti će lan­si­ra­ti priču da je to is­ključivo za­slu­ga stran­ke, a ni­ka­ko Ti­hića i kao do­kaz uzi­ma­ti činje­ni­cu da je on lično iz­gu­bio na izbo­ri­ma 2006. go­di­ne. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku