hamburger-icon

Kliker.info

Prva želja : Safet Sušić želi Sliškovića za saradnika

Prva želja : Safet Sušić želi Sliškovića za saradnika

06 Januara
06:15 2010

Su­lej­man Čola­ko­vić, Iljo Do­min­ko­vić, Bo­gdan Čeko sa je­dne, te Sa­fet Su­šić, svo­je­vre­me­no je­dan od naj­bo­ljih igra­ča u Evro­pi, le­gen­dar­ni as PSG, sa dru­ge stra­ne, su­če­li­li su se u ho­te­lu «Sun­ce» u Vo­goš­ći, gdje je održa­na prva run­da raz­go­vo­ra no­vog se­le­kto­ra i čel­ni­ka Sa­ve­za. Pred­sje­dniš­tvo je bi­lo po­ja­ča­no Ja­smi­nom Ba­ko­vi­ćem, v.d. se­kre­ta­rom, je­di­nim ko­ji je imao ka­kvu ta­kvu igra­čku ka­ri­je­ru. Na sas­tan­ku je bio i Mu­nib Uša­no­vić, ko­ji je to­kom ju­če­raš­njeg da­na vo­zio se­le­kto­ra.Ba­ko­vić je prvi do­če­kao Su­ši­ća u svom (biv­šem Uša­no­vi­će­vom) of­fi­su. Do­la­zak Su­ši­ća iza­zvao je odu­šev­lje­nje kod upo­sle­ni­ka Sa­ve­za, pa se kan­ce­la­ri­ja ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra pu­ni­la iz mi­nu­te u mi­nut. Dir­ljiv je bio su­sret Pa­pe­ta i De­ni­ja­la Pi­ri­ća, biv­šeg Sa­fe­to­vog uči­te­lja, te Ni­ja­za Mer­da­no­vi­ća, ko­ji je igrao sa pro­slav­lje­nim asom. Ba­ko­vić i Uša­no­vić su sko­ro dva sa­ta raz­go­va­ra­li sa no­vim se­le­kto­rom. Bi­lo je to us­tva­ri «ispi­pa­va­nje pul­sa», pri­pre­ma­nje za klju­čni raz­go­vor, ko­ji se vo­dio u Vo­goš­ći. Umjes­to u «Park», gdje su če­ka­li tre­ne­ri, Su­šić i trio iz Pred­sje­dniš­tva su se sas­ta­li u «Sun­cu». Mo­gu­će da i naš fu­dbal, do­las­kom Su­ši­ća ogri­je sun­ce. Čel­ni­ke Sa­ve­za sva­ka­ko ho­će, jer sa Pa­pe­tom do­bi­va­ju mir, kao u vri­je­me ka­da je za se­le­kto­ra do­šao Mi­ro­slav Bla­že­vić.Dok smo u dru­gom di­je­lu ho­te­la če­ka­li na akte­re sas­tan­ka, oso­blje je no­si­lo pi­le­ti­nu, te­le­ti­nu, ri­bu, bif­te­ke u za­tvo­re­ni dio sa­le. 120 mi­nu­ta pre­go­vo­ra, za­do­vo­ljan li­ca su po­zi­ra­li fo­to­re­por­te­ru «Sa­na».

 

– Sa­fet Su­šić nas je odu­še­vio. Od sa­da ni­šta vi­še ne­će bi­ti kao pri­je. Mo­ra se zna­ti i po­što­va­ti hi­je­rar­hi­ja. Su­šić je naj­ko­rek­tni­ji od svih do­sa­daš­njih. Pri­hva­tio je sve na­še uslo­ve, a mi smo nje­mu da­li ap­so­lu­tnu slo­bo­du. Imat će na­šu ma­ksi­mal­nu po­dršku. Ko­li­ko je Su­šić ko­re­ktan, po­ka­zao je ka­da je do­bio bo­nu­se i na­gra­de, ko­je su uži­va­li dru­gi se­le­kto­ri. Za­to i jes­te bio i os­tao ve­li­či­na- izra­zio je za­do­volj­stvo Su­lej­man Čola­ko­vić, ko­ji je odbio obje­lo­da­ni­ti de­ta­lje raz­go­vo­ra.- Sve os­ta­lo će­te su­tra zna­ti – do­dao je Čola­ko­vić i odju­rio u prav­cu Ze­ni­ce.Ni Su­šić ni­je bio pre­vi­še prič­ljiv.- Ne­ma ni­ka­kvih ra­zmi­mo­ila­že­nja. Re­kao sam da no­vac ni­je pro­blem. La­ko smo se do­go­vo­ri­li. Ja ću pre­dlo­ži­ti svo­je sa­ra­dni­ke. Čeka nas ve­li­ki po­sao – na­gla­sio je Su­šić. Sa­zna­je­mo da je Su­šić kao mo­gu­ćeg sa­ra­dni­ka spo­me­nuo Bla­ža Sli­ško­vi­ća, ko­ji je u kam­pa­nju slo­vio kao kan­di­dat za se­le­kto­ra. Ka­ko ni­je do­bio po­tre­ban broj gla­so­va, Ba­ka je Su­ši­ću po­že­lio sre­ću, a Pa­pe izra­zio že­lju da ra­di sa Ba­kom.- Sa Sli­ško­vi­ćem sam uvjek imao ko­rek­tne re­la­ci­je – ka­zao je Su­šić čel­ni­ci­ma Sa­ve­za. Nje­gov pri­je­dlog iza­zvao je os­mjeh na li­cu Ilje Do­min­ko­vi­ća, dok su Čeko i Čola­ko­vić sa­mo sle­gnu­li ra­me­ni­ma. Upi­tno je ka­ko će re­agi­ra­ti ka­pi­ten Emir Spa­hić i ve­ći­na re­pre­zen­ta­ti­va­ca ko­ji ni­su u idi­li­čnim odno­si­ma sa Sli­ško­vi­ćem, ko­ji je ne ta­ko da­vno pro­zvao igra­če ko­je je vo­dio za “po­ku­šaj pro­da­je uta­kmi­ce”. Na­vi­ja­či, ko­ji ta­ko­đer ni­su sklo­ni Sli­ško­vi­ću, su­mnja­ju da su u eli­mi­na­ci­ji Ser­ge­ja Bar­ba­re­za pre­po­zna­li “ru­ko­pis” Ahme­da Pa­ša­li­ća. Kao go­to­vo si­gur­ni kan­di­dat za stru­čni štab spo­mi­nje se Bor­če Sre­do­je­vić, ko­ji je bio ma­ksi­mal­no odan pri­jaš­njim se­le­kto­ri­ma: Mu­zu­ro­vi­ću, Ko­dri, Sli­ško­vi­ću… Na da­naš­njoj pres­si­ci Čola­ko­vić i Su­šić će go­vo­ri­ti de­ta­ljni­je o bu­du­ćoj su­ra­dnji i za­je­dni­čkom pro­je­ktu.

Tre­ne­ri ra­zo­ča­ra­ni

Bh. tre­ne­ri, biv­ši pro­slav­lje­ni aso­vi u ho­te­lu Park u Vo­goš­ći, pri­mi­li su di­plo­me, pro­du­ža­va­li li­cen­ce i če­ka­li do­la­zak Sa­fe­ta Su­ši­ća. Svi su odu­šev­lje­ni izbo­rom Pa­pe­ta za se­le­kto­ra, ali su bi­li po­ma­lo ra­zo­ča­ra­ni što ni­su do­če­ka­li se­le­kto­ra, ko­jem su že­lje­li sti­snu­ti ru­ku, da­ti mu po­dršku u ra­du. Su­šić je bio na­jav­ljen da će do­ći me­đu ko­le­ge tre­ne­re. Ni prof. Mu­nir Ta­lo­vić, di­re­ktor Cen­tra za edu­ka­ci­ju tre­ne­ra ni­je krio ra­zo­ča­re­nje, «krat­kim spo­jem». Ni­ko ni­je kri­vio Su­ši­ća, jer se­le­kto­ra je us­mje­ra­vao nje­gov ju­če­raš­nji vo­zač, a biv­ši čel­nik Sa­ve­za.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku