hamburger-icon

Kliker.info

Po džepu : Rafi Gregorijan obustavio plate poslanicima Skupštine Distrikta

Po džepu : Rafi Gregorijan obustavio plate poslanicima Skupštine Distrikta

04 Februara
05:03 2009

Su­per­vi­zor za Brčko Distrikt Ra­fi Gre­go­ri­jan na­lo­žio je ju­čer tre­nu­tnu obus­ta­vu pla­ta po­sla­ni­ci­ma Skup­šti­ne Distrikta po­čev­ši od 1. ja­nu­ara ove go­di­ne, sve do tre­nut­ka dok no­va Skup­šti­na ne iza­be­re svog pred­sje­dni­ka i gra­do­na­čel­ni­ka. Supervizor je jučer nas­ta­vak kon­sti­tu­ti­vne sje­dni­ce Skup­šti­ne Brčko Distrikta, ko­ja je po­no­vo pre­ki­nu­ta u po­ne­dje­ljak, na­zvao po­tpu­nim fi­jas­kom.- Po­sla­ni­ci su zlo­upo­tri­je­bi­li po­vje­re­nje ja­vnos­ti iako pri­ma­ju pla­te ve­će od 2.000 KM mje­se­čno. Ne­ki od njih idu čak to­li­ko da­le­ko da se pod­smi­je­va­ju pro­ce­su uspos­ta­ve vlas­ti u Brčkom – is­ta­kao je Gre­go­ri­jan. Osim toga, Gre­go­ri­jan je na­lo­žio OHR-u i Di­re­kci­ji za fi­nan­si­je Distrikta da po­čnu ra­di­ti na pri­pre­ma­ma za izra­du bu­dže­ta za 2009. go­din, ko­ji bi za­do­vo­ljio po­tre­be Brčkog. On je upo­zo­rio da je spre­man da na­lo­gom do­ne­se bu­džet ako ga Skup­šti­na Distrikta ne usvo­ji do is­te­ka nje­go­ve odlu­ke o pri­vre­me­nom fi­nan­si­ra­nju do 31. mar­ta. Odu­go­vla­če­njem do­no­še­nja bu­dže­ta či­ni se, tvrdi supervizor, ve­li­ka šte­ta Distriktu, to ne­ga­ti­vo uti­če na ži­vo­te hi­lja­da lju­di i nji­ho­vu egzis­ten­ci­ju, dok vlas­ti ko­je tre­nu­tno ra­de na tim po­zi­ci­ja­ma do­no­se odlu­ke ko­je su ka­ko je re­kao, u naj­ma­nju ru­ku upi­tne.- Dok se mi pri­bli­ža­va­mo us­ta­vno-pra­vnom rje­še­nju za Brčko na drža­vnom ni­vou, iza­bra­ni po­sla­ni­ci be­zob­zir­no pot­cje­nju­ju in­sti­tu­ci­je Distrikta, či­me do­vo­de u opa­snost za­vrše­tak provedbe Ko­na­čne ar­bi­tra­žne odlu­ke – kaže Gre­go­ri­jan. A nakon što je u ponedjeljak prekinut nastavak konstitutivne sjednice, novi će prema riječima pred­sje­dnik brčan­ske or­ga­ni­za­ci­je SDP BiH Izeta Ban­de, biti za­ka­zan za nekoliko da­na, na­kon što se oba­ve ne­op­ho­dne kon­sul­ta­ci­je po­li­ti­čkih stra­na­ka oko ime­no­va­nja na klju­čne po­zi­ci­je Distrikta. Kao ra­zlog zbog ko­jeg čel­nici Brčkog  nisu imenovani u ponedjeljak, Ban­da za "San" na­vo­di da su pred­sta­vni­ci SDP-a, SNSD, SBiH, HDZ BiH, SDA i Ne­za­vi­sne de­mo­krat­ske stran­ke ocje­ni­li da se ni­su ispu­nje­ni osno­vni uvje­ti.- Brčko Distrikt je mul­tie­tni­čka za­je­dni­ca i mo­ra­ju se ispo­što­va­ti odre­dbe Sta­tu­ta. U ovom mo­men­tu u Brčko ne smi­je do­ći do bi­lo ka­kvog pre­gla­sa­va­nja na­ro­da to­kom ras­pra­ve o sta­tu­su Distrikta – ka­zao je Banda.On se, inače, spominje kao najozbiljniji kandidat za mjesto predsjednika Skupštine Distrikta, dok je za mjes­to brčan­skog gra­do­na­čel­ni­ka za­in­te­re­si­ran kan­di­dat SNSD-a Dra­gan Pa­jić.

Stjepanović optužuje SDP

Za­mje­nik pred­sje­dni­ka brčanskog dbo­ra SDS-a Rat­ko Stje­pa­no­vić izja­vio je jučer da su imenovanja čelnika Skupštine i gradonačelnika Distrikta spriječena op­tru­kci­ja­ma SDP. Stje­pa­no­vić je re­kao da SDP, ma­ni­pu­li­sa­njem pred­sje­da­va­ju­ćim Skup­šti­ne Av­dom Alji­ćem i ne­do­zvo­lja­va­njem da se gla­sa­, že­li da uci­je­ni po­sla­ni­ke ka­ko bi po­drža­li izbor Mir­sa­da Đa­pe za pred­sje­dni­ka par­la­men­ta. On tvrdi i da će ko­ali­ci­ja na če­lu sa SDS-om tra­ži­ti od su­per­vi­zo­ra Ra­fi­ja Gre­go­ri­ja­na da, u skla­du sa svo­jim ovla­šte­nji­ma, san­kci­oni­še oči­gle­dnu op­stru­kci­ju pro­vo­đe­nja izbor­nih re­zul­ta­ta ko­ju vrši SDP.

Nema odgovornosti

– Ka­da sam sti­gao u Brčko pri­je vi­še od dvi­je go­di­ne, re­če­no mi je da Brčko ima sve što mu je po­tre­bno da uspi­je osim od­go­vor­nos­ti. Du­bo­ko sam ra­zo­ča­ran što od­go­vor­nos­ti i da­lje ne­ma u Brčkom – izjavio je Rafi Gre­go­ri­jan. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku