hamburger-icon

Kliker.info

Novi biser : Grade tunel ispod Blagaja!

Novi biser : Grade tunel ispod Blagaja!

24 Oktobra
05:56 2009

De­fi­ni­ti­vno ne mo­že pro­ći dan a da iz Vla­de Fe­de­ra­ci­je ne sti­gne ne­ka in­for­ma­ci­ja ko­ja će šo­ki­ra­ti ja­vnost. Ta­ko su se čel­ni­ci ove in­sti­tu­ci­je, pre­dvo­đe­ni pre­mi­je­rom Mus­ta­fom Mu­je­zi­no­vi­ćem, do­sje­ti­li za­is­ta or­gi­nal­nog na­či­na da ra­zri­je­še spor ko­ji je nas­tao zbog po­li­ti­čkog ne­sla­ga­nja oko tra­se bu­du­će auto­ces­te na ko­ri­do­ru Vc  kod Bla­ga­ja.Unu­tar Vla­de do­go­vo­re­no je da se od struč­nja­ka za­tra­ži ana­li­za mo­gu­ćnos­ti da se na ovom lo­ka­li­te­tu gra­di tu­nel, ko­ji bi pro­šao ispod Bla­ga­ja i okol­nog po­lja na ko­jem sta­no­vni­ci ove re­gi­je ni po ko­ju ci­je­nu ne že­le do­zvo­li­ti gra­dnju auto­ces­te. Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma do ko­jih je "San" došao iz izvo­ra blis­kih Vla­di, tu­nel bi tre­bao bi­ti dug naj­ma­nje dva ki­lo­me­tra. Pre­ma miš­lje­nju pre­mi­je­ra i mi­nis­ta­ra na ovaj na­čin po­mi­ri­la bi se sta­ja­li­šta oko to­ga ku­da bi na ovom lo­ka­li­te­tu tre­bao pro­ći ko­ri­dor.

Iako je Vla­dina po­se­bna ra­dna gru­pa, formirana da ra­zri­je­ši spor ko­ji je nas­tao oko tra­se kod Bla­ga­ja i Po­či­te­lja, tre­ba­la po­sao za­vrši­ti do kra­ja sep­tem­bra, to se ni do da­nas ni­je de­si­lo. Ne­zva­ni­čno, spor oko mos­ta kod Po­či­te­lja je ri­je­šen, on će bi­ti iz­mje­šten iznad ovog gra­da, dok se za Bla­gaj još če­ka miš­lje­nje stru­ke oko mo­gu­ćnos­ti gra­dnje tu­ne­la. Ešref Ga­ča­nin, di­re­ktor IP­SA, je­dne od fir­mi ko­je su pri­pre­ma­le pri­je­dlog Pros­tor­nog pla­na bu­du­će auto­ces­te oko ko­jeg je izbio su­kob, tvrdi za "San" da u ovu fir­mu još ni­je do­šao zva­ni­čan zah­tjev Vla­de ve­zan za ana­li­zu mo­gu­ćnos­ti gra­dnje tu­ne­la.On tvrdi da je te­hni­čki tunel mo­gu­će iz­gra­di­ti, ali da tre­ba do­bro ana­li­zi­ra­ti eko­nom­sku stra­nu jer bi to bi­lo sku­plje ne­go da se auto­ces­ta gra­di na ze­mlji. Za­ni­mlji­vo je da izvo­ri "Sa­na" iz Vla­de tvrde da su pre­mi­jer i mi­nis­tri ra­zma­tra­li tu ekonomsku stra­nu pri­če i da je mi­nis­tar pro­me­ta i ko­mu­ni­ka­ci­ja Na­il Še­ćka­no­vić ustvrdio da bi se ve­ći tro­šak za gra­dnju tu­ne­la ispod Bla­ga­ja kom­pen­zi­rao na di­oni­ca­ma ko­je će se gra­di­ti u dru­gim di­je­lo­vi­ma FBiH!

Ne daju ni ispod   Blagaja                     Ni­had Ja­ša­re­vić, ko­or­di­na­tor ne­vla­di­nih udru­že­nja iz Bla­ga­ja ko­ja se za­la­žu za iz­mje­šta­nje bu­du­će auto­ces­te sa po­lja is­pred ovog mjes­ta, sma­tra su­lu­dom ide­ju o tu­ne­lu. On za "San" tvrdi da je ta­ko ne­što ne­mo­gu­će iz­gra­di­ti jer ci­je­lo po­lje obi­lu­je pod­ze­mnim vo­da­ma,, a na nje­mu pos­to­je de­se­ti­ne bu­na­ra. – Mi ne­će­mo da­ti da se to gra­di jer bi uni­šti­lo vo­de ko­je mi pi­je­mo i od ko­jih se na­pa­ja po­lje ko­je je izra­zi­to kva­li­te­tno po­ljo­pri­vre­dno ze­mlji­šte. Mi ne­će­mo da­ti da put na bi­lo ko­ji na­čin pro­đe kroz po­lje, ma­kar i ispod – re­kao je Ja­ša­re­vić.   (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku