hamburger-icon

Kliker.info

Nermin Nikšić : Branković kupuje vrijeme da bi prodao telekome i struju!

Nermin Nikšić : Branković kupuje vrijeme da bi prodao telekome i struju!

21 Avgusta
04:51 2008

Po­na­ša­nje fe­de­ral­nog pre­mi­je­ra Ne­dža­da Bran­ko­vi­ća, ko­ji se sko­ro pa za­kleo da će po­dni­je­ti os­tav­ku ako ne ispu­ni zah­tje­ve ra­dni­ka u FBiH, a onda se po­sli­je pre­do­mi­slio i re­kao da ne­će po­dni­je­ti os­tav­ku, ni­je ni­ka­kvo izne­na­đe­nje.Ta­ko ba­rem za "San" tvrdi federalni poslanik i ge­ne­ral­ni se­kre­tar SDP-a Ner­min Ni­kšić, ko­ji je uvje­ren da je Bran­ko­vić os­tav­ku na­ja­vio sa­mo da bi se ku­pi­lo do­da­tno vri­je­me da bi se okon­čao po­sao oko pri­va­ti­za­ci­je te­le­ko­ma i ener­get­skog se­kto­ra.

– U tre­nut­ku ka­da je na­ja­vio os­tav­ku, ako ne ispu­ni ona tri fa­mo­zna obe­ća­nja, na­ma je bi­lo ja­sno da ne mo­že ispu­ni­ti ni ­je­dno. Prvo je obe­ćao da će uves­ti nul­tu sto­pu PDV-a, što ni­je u nje­go­voj, već u na­dle­žnos­ti Vi­je­ća mi­nis­ta­ra i Par­la­men­tarne skupštine BiH. U me­đu­vre­me­nu se na sva zvo­na na­jav­lju­je po­ve­ća­nje sto­pe PDV-a. Obe­ća­nje da će uve­za­ti ra­dni staž ra­dni­ci­ma je bi­lo ap­so­lu­tno ne­re­al­no, jer zna­mo da se pri­ča o to­me da je fe­de­ral­ni bu­džet u ma­njku za ne­kih 290 mi­li­ona KM. A ni to što neće podnijeti ostavku nije ni­šta izne­na­đu­ju­će, ma­da smo za pro­mje­nu oče­ki­va­li da bar je­dnom ispu­ne da­to obe­ća­nje.

Svi­ma je ja­sno da u Federaciji du­že vre­me­na ne fun­kci­oni­ra vladajuća ko­ali­ci­ja, posebno na re­la­ci­ji SDA i SBiH, a zbog ni­za pro­ble­ma pa­la je i Vla­da u BPK. Mo­že li u ovoj si­tu­aci­ji opo­zi­ci­ja ne­što ura­di­ti da se si­tu­aci­ja u FBiH po­pra­vi?

– Ka­da sa­mo SDA i SBiH ima­ju na­tpo­lo­vi­čnu ve­ći­nu u Par­la­men­tu FBiH, te­ško je iz po­zi­ci­je ne­kog opo­zi­ci­onog dje­lo­va­nja uti­ca­ti na odno­se i po­na­ša­nje Vla­de. To što se de­si­lo u BPK je sa­mo nor­ma­lan sli­jed do­ga­đa­ja. Ko­ji god kan­ton po­gle­da­te, vi­di­te da vlast ne fun­kci­oni­še. Uzmi­te pri­mjer HNK u ko­jem se vi­še od če­ti­ri mje­se­ca ni­je sas­ta­la kan­to­nal­na Skup­šti­na, a Vla­da se sas­ta­ne sva­ka dva, tri mje­se­ca i zvu­čno na­ja­vi dne­vni red. Čim do­đe do ne­kog po­li­ti­čkog pi­ta­nja, sje­dni­ca se pre­ki­da jer se ne mo­gu ni oko če­ga do­go­vo­ri­ti. Pu­ca­nje ko­ali­ci­je ni­je ni­šta ne­obi­čno, jer na taj na­čin od­vla­če paž­nju gra­đa­na od klju­čnih stva­ri ko­je su kao vlast du­žni da ura­de. Ako ko­ali­ci­ja ne fun­kci­oni­še, on­da Vla­da po­dne­se os­tav­ku. Ta­ko je svu­gdje u svi­je­tu. 

Ali, kod nas to oči­to ni­je slu­čaj, jer osim što ne­će da po­dne­su os­tav­ke, fe­de­ral­ni pre­mi­jer i po­je­di­ni mi­nis­ta­ri su pod op­se­žnom is­tra­gom ko­ju vo­di Kan­to­nal­no tu­ži­laš­tvo?

– U po­je­di­nim kan­to­ni­ma ima­te pre­mi­je­re pro­tiv ko­jih su izre­če­ne za­tvor­ske ka­zne zbog zlo­upo­tre­be po­lo­ža­ja, pa ni­kom ni­šta. Ka­da do­đe­te u si­tu­aci­ju da oče­ku­je­te od ta­kve vlas­ti da uči­ni ne­što mo­ral­no, on­da na­kon odre­đe­nog vre­me­na shva­ti­te da ni sa­mi sa so­bom nis­te načis­to, jer je od ta­kvih lju­di te­ško oče­ki­va­ti da uči­ne ne­što mo­ral­no pre­ma gra­đa­ni­ma.

Ipak, ka­ko bi po­ka­za­li da po­ku­ša­va­ju rje­ša­va­ti pro­ble­me, u po­slje­dnje vri­je­me se stra­na­čki li­de­ri ko­ji či­ne ko­ali­ci­ju u FBiH sas­ta­ju po prin­ci­pu "dva na dva" ili "je­dan na je­dan". Mi­sli­te li da se na taj na­čin mo­gu do­go­vo­ri­ti?

– To je va­nin­sti­tu­ci­onal­no do­go­va­ra­nje, bi­lo da se ra­di o do­go­va­ra­nju po prin­ci­pu "dva na dva", "je­dan na je­dan" ili o fa­mo­znoj šes­tor­ki. Sve što je va­nin­sti­tu­ci­onal­no ne mo­že do­ni­je­ti do­bro ovoj drža­vi i gra­đa­ni­ma. Uvi­jek se tu pos­tav­lja pi­ta­nje ko je s kim na­pra­vio dil, ko je pro­tiv ko­ga ne­što ura­dio…

Pos­to­ji niz pi­ta­nja oko ko­jih se mje­se­ci­ma ne mo­gu do­go­vo­ri­ti SDA i SBiH, a je­dno od njih je i pi­ta­nje ime­no­va­nja di­re­kto­ra u kom­pa­ni­ja­ma "Ener­go­in­vest" i "Hi­dro­gra­dnja". Vje­ru­je­te li da će ove kom­pa­ni­je us­ko­ro do­bi­ti čel­ne lju­de?

– Ne že­lim da bu­dem pti­ca zlo­slu­tni­ca, ali dok se ne ri­je­ši pi­ta­nje in­te­re­snih zo­na i ne postigne ko­na­čan do­go­vor na ni­vou vla­da­ju­ćih stra­na­ka o ra­spo­dje­li izbor­nog pli­je­na, ne­će do­ći ni do ime­no­va­nja tih di­re­kto­ra. Je­di­ni ra­zlog za­što do to­ga ne do­đe je tje­ra­nje ka­pri­ca i ina­ta, odno­sno že­lja da im pri­pa­dne ono što oni mi­sle da im pri­pa­da pre­ma izbor­nom re­zul­ta­tu kao izbor­ni pli­jen u os­tva­ri­va­nju

uti­ca­ja u odre­đe­nim oblas­ti­ma. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku