hamburger-icon

Kliker.info

Nedžad Latić : Zelenoj buržoaziji uopće ne odgovara bošnjački sabor

Nedžad Latić : Zelenoj buržoaziji uopće ne odgovara bošnjački sabor

03 Februara
07:03 2009

Am­bi­cio­zno na­zva­n "pro­jekt bh. pa­tri­ota o us­ta­vnom ure­đe­nju", ra­spao se i pri­je ne­go je po­nu­dio kon­kre­tnu pla­tfor­mu. Je­dan od nje­go­vih ini­ci­ja­to­ra Ne­džad La­tić kaže da su kriv­ci za to po­je­din­ci po­hle­pni za po­li­ti­čkom pro­mo­ci­jom na če­lu sa Sej­fu­di­nom To­ki­ćem.U raz­go­vo­ru za "San" La­tić go­vo­ri o pro­pas­ti ove ini­ci­ja­ti­ve, po­tre­bi hi­tnog or­ga­ni­zi­ra­nja boš­nja­čkog sa­bo­ra, te nu­žnos­ti da Islam­ska za­je­dni­ca re­zo­lu­tni­je osu­di ko­rup­ci­ju i kri­mi­nal u BiH.

Za­što ste se ja­vno dis­tan­ci­ra­li od pro­je­kta na­zva­nog ini­ci­ja­ti­va bh. pa­tri­ota o us­ta­vnom ure­đe­nju?

– Odlu­čio sam se po­vu­ći iz to­ga i ne sma­tram to ne­što pre­tje­ra­no bi­tnim. Za­dnje tri go­di­ne stal­no go­vo­rim o po­tre­bi sa­zi­va­nja boš­nja­čkog sa­bo­ra i na tra­gu to­ga sam po­ku­šao oku­pi­ti ne­ko­li­ko lju­di izvan po­li­ti­čkih par­ti­ja da se osna­ži je­dna ta­kva ini­ci­ja­ti­va. Boš­nja­čki li­de­ri ne že­le ta­kav skup, Zlatko La­gu­mdži­ja to ne že­li, Sulejman Ti­hić i Haris Si­laj­džić se ne mo­gu do­go­vo­ri­ti ko će tu bi­ti gla­vni. Ja sam u okto­bru ini­ci­rao raz­go­vo­re da se po­ku­ša na­pra­vi­ti ne­ki uvod u je­dan ta­kav skup. Kre­nu­la je ova ini­ci­ja­ti­va i ja sam odmah bio pro­tiv na­zi­va pa­tri­oti i bi­lo je re­če­no da će se to uki­nu­ti, ali me je pre­va­rio Sej­fu­di­n To­ki­ć. Že­lio sam da se oko ovo­ga na­đe i lje­vi­ca i de­sni­ca. Me­đu­tim po­slje­dnji sas­ta­nak je po­ka­zao da se to sve­lo na ne­ko­li­ci­nu lju­di i mno­gi dru­gi su i pri­je me­ne odus­ta­li od to­ga. Mi­slim da se ovim sa­da de­val­vi­ra ide­ja o sa­zi­va­nju boš­nja­čkog sa­bo­ra, jer ov­dje je pre­vla­da­la po­hle­pa za po­li­ti­čkom pro­mo­ci­jom.

Ko­li­ko boš­nja­čki sa­bor da­nas uo­pće mo­že da­ti re­zul­tat sa ova­kvom Islam­skom za­je­dni­com i sa­daš­njom po­li­ti­kom ko­ju vo­de, uslo­vno re­če­no, boš­nja­čke stran­ke?

– Pre­na­gla­ša­va se tu ulo­ga IZ, ona ne tre­ba bi­ti za­obi­đe­na, ali je po­gre­šno, re­ci­mo, Mu­ha­med Fi­li­po­vić pos­ta­vio te­zu da re­is Mustafa Ce­rić tre­ba sa­zva­ti Sa­bor. IZ tre­ba bi­ti kon­sul­ti­ra­na, ali ne i da ima do­mi­nan­tnu ulo­gu. Ima­mo mi i dru­ge pro­ble­me za­to što ne­ma unu­tar­boš­nja­čke to­le­ran­ci­je i zato što su stran­ke svo­jim po­li­ti­kama do­ve­le do po­dva­ja­nja me­đu na­ro­dom. Mi kao go­vo­ri­mo o to­me da se Bi­hać pri­po­ji ne­ka­kvoj ba­nja­lu­čkoj re­gi­ji, a ni­smo uje­di­ni­li Ve­li­ku Kla­du­šu sa Bi­ha­ćem. Ni­smo, da­kle, ri­je­ši­li svo­je pro­ble­me i te­ško da će­mo ih on­da ri­je­ši­ti sa dru­gi­ma. SDA, ko­ja je po me­ni po­tro­šen pro­jekt, do­zvo­li­la je se­bi da ne ra­di ni­šta oko rje­ša­va­nja unu­tar­boš­nja­čkih pro­ble­ma. Ima­te si­tu­aci­ju da Bo­ris Ta­dić mi­ri Ra­si­ma Lja­ji­ća i Su­lej­ma­na Uglja­ni­na. Ra­to­vi izme­đu Boš­nja­ka su rak ra­na os­tva­re­nju ne­kih drža­vnih in­te­re­sa. Pa na­ma su po­li­ti­ke u kri­zi. Evo po­gle­dja­te kul­tur­nu po­li­ti­ku. Po­gle­daj­te "Pre­po­rod", šta on ra­di…

Za­što ni­ko ne po­ten­ci­ra so­ci­jal­nu po­li­ti­ku. Boš­nja­ci su da­nas eko­nom­ski osi­ro­ma­šen na­rod, ali se po­li­ti­ka, a, pa­ra­do­ksal­no, Islam­ska za­je­dni­ca još i ma­nje, ba­ve sa tim pro­ble­mom?

– Ne­mo­gu­će je ri­je­ši­ti eko­no­mi­ju i pri­vre­du pri­je rje­še­nja po­li­ti­čkog do­go­vo­ra. A što se ti­če IZ, ona ima svoj Sa­bor i svoj Us­tav. U Sa­bo­ru IZ sje­de ozbi­ljni lju­di i on bi po Us­ta­vu IZ tre­bao da se ba­vi tim stva­ri­ma. Pod broj je­dan IZ bi mo­ra­la ja­sni­je i re­zo­lu­tni­je re­agi­ra­ti po pi­ta­nju ko­rup­ci­je. To je re­ci­mo ura­dio kar­di­nal Bo­za­nić pri­je ne­ko­li­ko go­di­na.

Umjes­to to­ga kod nas pos­to­je ima­mi ko­ji da­ju po­ve­lje i za­hval­ni­ce Mu­ha­me­du Ali Ga­ši­ju za nje­gov pri­log za igra­dnju dža­mi­je, ne oba­zi­ru­ći se na či­nje­ni­cu ka­ko se čo­vjek ba­vi ka­ma­ta­re­njem?

– Sad ću prvi put ne­što re­ći. Na­ ža­lost, ove no­ve dža­mi­je što se pra­ve, u nji­ho­vom mi­hra­bu ne pi­še je­dan ajet ko­ji sto­ji u svim sta­rim dža­mi­ja­ma, a ko­ji upo­zo­ra­va. Ajet se odno­si na slu­čaj ha­zre­ti Mej­re­me u ko­jem po­sla­nik Ze­ke­ri­jah pi­ta "oda­kle ti ovo Mej­re­ma?" Da­kle oda­kle ti ovo? Oda­kle su sred­stva za dža­mi­ju, to je bi­tan islam­ski prin­cip. U no­vim dža­mi­ja­ma ne­ma tog aje­ta, a ima­mi sva­ki dan gle­da­ju u taj ajet u sta­rim dža­mi­ja­ma. Islam­ska za­je­dni­ca to mo­ra pos­ta­vi­ti kao pro­blem. Mo­gu ra­zu­mje­ti fa­zu kroz ko­ju pro­la­zi naš na­rod, ali je ne­do­pus­ti­vo da se o to­me šu­ti. Vrlo je te­ško dje­lo­va­ti i imam pri­mje­dbe i pre­ma IZ i pre­ma me­di­ji­ma, ali IZ ne mo­že fa­vo­ri­zi­ra­ti me­di­je jer je ona du­žna ja­vnos­ti da­va­ti in­for­ma­ci­je i pre­ma svi­ma is­to dje­lo­va­ti. Sve ovo je ta­ko­đer ra­zlog za boš­nja­čki sa­bor.

Šta mi­sli­te da bi ta­kav skup re­al­no mo­gao do­ni­je­ti u ova­kvim uvje­ti­ma?

– Mo­ra do­ni­je­ti po­mi­re­nje u Kra­ji­ni. Mo­ra­mo pris­tu­pi­ti to­me. Ne­mo­gu­će je da ima­mo ovo­li­ko pro­ble­ma sa kul­tu­rom, je­zi­kom, iden­ti­te­tom… To po­li­ti­čke stran­ke ne mo­gu ri­je­ši­ti. Mi, na­ ža­lost, ne­ma­mo oku­plje­ne in­te­li­gen­ci­je, jer da ima­mo, mi bi ovo već ri­je­ši­li. Pus­ti­te Mi­lo­ra­da Do­di­ka, vi­di­te se­be. Sa­ra­je­vo je tre­ba­lo bi­ti sto pu­ta ra­zvi­je­ni­je ne­go što jes­te da bi Srbin iz Ba­nja Lu­ke po­že­lio da ov­dje ži­vi. Šta smo na­pra­vi­li od Sa­ra­je­va? Pre­pus­ti­li ga ze­le­noj bur­žo­azi­ji.

Da li je ta ze­le­na bur­žo­azi­ja to­li­ko ja­ka da ne do­zvo­li or­ga­ni­zi­ra­nje boš­nja­čkog sa­bo­ra?

– Upra­vo ta­ko jer to nji­ma ne od­go­va­ra. Ne­mo­gu­će bi bi­lo da ta­kav skup ne izra­zi svo­je ogor­če­nje pre­ma po­li­ti­ci, pre­ma to­li­kom ni­vou kri­mi­na­la me­đu Boš­nja­ci­ma. Po­gle­daj­te, ima­te afe­re me­đu dže­ma­ti­ma, hu­ma­ni­tar­nim or­ga­ni­za­ci­ja­m…, u sve­mu. Ispast će­mo kri­mi­no­ge­ni na­rod i to se mo­ra za­us­ta­vi­ti. Ne mo­že se to ri­je­ši­ti de­mon­stra­ci­ja­ma, ne­go su­štin­skim pro­gra­mom ko­ji se mo­ra usvo­ji­ti na ova­kvom sku­pu, a ne da ga usva­ja i pro­fi­li­ra ne­ka ko­rum­pi­ra­na in­te­li­gen­ci­ja ko­ja za­vi­si od stra­na­ka.

Ka­ku su­dbi­nu će, po Va­šem miš­lje­nju, do­ži­vje­ti Prud­ski spo­ra­zum?

– Mi­slim da Sulejman Ti­hić ni­je ve­le­iz­daj­nik, ka­ko mu pri­go­va­ra­ju. On je u te­škoj po­zi­ci­ji bez su­mnje. On se mo­ra na kon­cu vra­ti­ti ja­vnos­ti i po­lo­ži­ti ra­ču­ne i za­to ne tre­ba bi­ti pa­ra­no­ičan. Mi­slim da opet ni­je pro­blem Milorad Do­dik, ne­go mi unu­tar se­be. Činje­ni­ca je da se ne­ko mo­ra upus­ti­ti u pre­go­vo­re, to je ne­mi­no­vno. Mo­gu­će je da će ne­što po­zi­ti­vno iza­ći iz ove pri­če na kra­ju.                Ad. Mujanović(San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku