hamburger-icon

Kliker.info

Najava nove koalicije : Dugi i povjerljivi razgovori Silajdžića i Lagumdžije

Najava nove koalicije : Dugi i povjerljivi razgovori Silajdžića i Lagumdžije

22 Septembra
01:18 2009

Na pre­ksi­noćnjem pri­je­mu po­vo­dom Ra­ma­zan­skog baj­ra­ma, ko­ji je na Fa­kul­te­tu islam­skih na­uka or­ga­ni­zi­rao re­is Mus­ta­fa Ce­rić, po­se­bnu pažnju pri­su­tnih iza­zvao je du­gi raz­go­vor između Ha­ri­sa Si­lajdžića, čla­na Pred­sje­dniš­tva BiH i pred­sje­dni­ka Stran­ke za BiH i Zlat­ka La­gumdžije, pred­sje­dni­ka SDP-a.Na­ime, dva­de­se­tak mi­nu­ta na­kon što je pri­jem počeo, Si­lajdžić i La­gumdžija su se iz­dvo­ji­li i za­počeli svoj du­gi raz­go­vor.

Pri­vu­klo je to pažnju pri­su­tnih i nji­ho­ve ra­zličite ko­men­ta­re, ali ni­ko, pa ni oni naj­zna­tiže­ljni­ji, ni­su se mo­gli uključiti u raz­go­vor. Ka­ko „San" sa­zna­je, njih dvo­ji­ca su raz­go­va­ra­li o aktu­el­noj po­li­tičkoj, ali pri­je sve­ga eko­nom­skoj si­tu­aci­ji, usa­gla­siv­ši svo­je ocje­ne i sta­vo­ve. Za očeki­va­ti su i ne­ki za­je­dnički po­te­zi ove dvi­je stran­ke i nji­ho­vih pred­sje­dni­ka.Ta­kođer sa­zna­je­mo da su do­go­vo­ri­li po­se­ban i hi­tan sas­ta­nak odmah po po­vrat­ku u Sa­ra­je­vo Ha­ri­sa Si­lajdžića i Že­ljka Ko­mšića, pred­sje­da­va­jućeg Pred­sje­dniš­tva BiH, sa za­sje­da­nja Ge­ne­ral­ne skup­šti­ne Uje­di­nje­nih na­ci­ja u Nju­jor­ku. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku