hamburger-icon

Kliker.info

Miroslav Ćiro Blažević : Iran je gigant ali mene brine Armenija

Miroslav Ćiro Blažević : Iran je gigant ali mene brine Armenija

11 Augusta
01:52 2009

Su­traš­nju uta­kmi­cu sa Ira­nom, ko­ju je za­mi­slio kao "ge­ne­ral­ku" uoči odlu­ču­ju­ćih kva­li­fi­ka­cij­skih uta­kmi­ca, Mi­ro­slav Bla­že­vić če­ka bez čak se­dmo­ri­ce stan­dar­dnih re­pre­zen­ta­ti­va­ca. Iz ra­zno­ra­znih ra­zlo­ga Bla­že­vi­ću na ra­spo­la­ga­nju ne­će bi­ti; Ha­sa­gić, Ber­be­ro­vić, Vla­da­vić, Mu­ra­to­vić, Ra­hi­mić, Mi­si­mo­vić, Mu­sli­mo­vić… Sre­ćom, vra­ti­li su se Zla­tan Baj­ra­mo­vić i Ve­dad Ibi­še­vić. Pla­ne­tar­ne zvi­jez­de. Izos­ta­nak ve­ći­ne stan­dar­dnih pri­li­ka je da se­le­ktor is­pro­ba ne­ke va­ri­jan­te na bo­ko­vi­ma, u za­dnjoj li­ni­ji i ve­zi… Zbog na­pa­da­ča bo­li gla­va. I Bla­že­vi­ća i pro­ti­vni­čkog se­le­kto­ra. – Iran će­mo ozbi­ljno, na­jo­zbi­ljni­je shva­ti­ti. Iran je azij­ski gi­gant, ali me­ne bri­ne Ar­me­ni­ja – s pra­vom je za­bri­nut Bla­že­vić.- Uh, ka­ko ima­ju nez­go­dne igra­če. Pe­to­ri­cu mla­đih i je­dnog "vre­me­šnog", a taj je na­jo­pa­sni­ji. Gle­dao sam te nji­ho­ve ka­da je Di­na­mo igrao u Ar­me­ni­ji. – Sa­mo o Ar­me­ni­ji ra­zmiš­ljam, ta­ko će i mo­ji igra­či mo­ra­ti. – Sa­mo da se me­ni vra­te Mu­ra­to­vić, Ra­hi­mić i Mi­si­mo­vić, ne­će bi­ti zi­me. Do­šao je i Zla­tan. Zla­to od mom­ka i ču­do od igra­ča.

Uvje­ren je da će na­kon Ha­ri­ja i nje­go­vi pu­le­ni na­pu­ni­ti Ko­še­vo.                    – Ni­ko ne­će za­ža­li­ti ko do­đe na sta­di­on. No­vi­na­ri i na­vi­ja­či su naš me­ga­fon, na­ši naj­va­žni­ji lju­di, du­ša ove eki­pe. Bez njih ne­ma atmo­sfe­re, ni po­bje­da. Za­je­dni­čki će­mo, ako­bo­gda sla­vi­ti us­pjeh – na­ja­vio je Mi­ro­slav Bla­že­vić, ko­ji je, kao i to­kom sva­kog oku­plja­nja, za­vrša­vao "ma­li mi­li­on" dru­gih oba­ve­za. Ne­ke je upi­si­vao na faks, dru­gim sre­đi­vao po­sao, po­je­di­ni­ma di­je­lio kar­te, auto­gra­me… Sti­gao je, sre­ćom bez po­slje­di­ca, u pu­nom trku, "ala Dže­ko" u de­set se­kun­di pre­va­li­ti sto­ti­njak me­ta­ra i pas­ti u za­grljaj sta­no­vi­toj pla­vu­ši. Ta­ko je to sa Ći­rom. Iz Ći­ri­ne je ba­ze ju­čer oti­šla čes­tit­ka no­vo­pe­če­nom ocu Asmi­ru Be­go­vi­ću.

Spa­ha i Ser­gej                                Ser­gej Bar­ba­rez, lju­bi­mac na­vi­ja­ča, biv­ši ka­pi­ten re­pre­zen­ta­ci­je, ko­ji je pre­do­dre­đen za no­vog se­le­kto­ra, ju­čer je ka­fe­ni­sao sa aktu­el­nim li­de­rom Emi­rom Spa­hi­ćem. Spa­ha i Ser­gej su evo­ci­ra­li uspo­me­ne iz pri­jaš­njih da­na. Iako se po­vu­kao, Ser­gej je uvi­jek bio uz re­pre­zen­ta­ci­ju. Za­to mu se skan­di­ra na sva­koj uta­kmi­ci. Ide­al­no bi bi­lo ka­da bi uz Ći­ru na SP u Afri­ci bio i "Ser­ži­njo"!

Be­krić na če­ka­nju                         Mi­ro­slav Bla­že­vić ra­spi­ti­vao se za ve­znja­ke u na­šoj li­gi. Sve in­for­ma­ci­je su išle u prav­cu Sa­mi­ra Be­kri­ća, tur­bo ve­znja­ka Že­lje­zni­ča­ra. Se­le­ktor za meč sa Ira­nom ne mo­že ra­ču­na­ti na is­ku­sne Mu­ra­to­vi­ća i Ra­hi­mi­ća, pa je sil­no že­lio vi­dje­ti ne­ko no­vo li­ce. Ći­ro se na­da da je Mi­ra­lem Pja­nić spre­man za­mje­ni­ti Zvjez­da­na Mi­si­mo­vi­ća. Za na­pad Ći­ro ne bri­ne. Ima slat­ke mu­ke zbog sjaj­nih Dže­ke, Ibi­še­vi­ća, Ibri­či­ća.

Ći­ro i Ha­ri                                    Ha­ri Ma­ta­ha­ri, bo­san­skog­her­ce­go­va­čki "Eros Ra­ma­co­ti", kon­cert je če­kao u okru­že­nju Ći­ri­nih i iran­skih re­pre­zen­ta­ti­va­ca. Ha­ri je bo­ra­vio u "Hun­ga­ri­ji". Na­kon še­tnje, pre­sreo ga je Ći­ro.- Ha­ri da ti sti­snem ru­ku. Ti si pla­ne­tar­na zvi­jez­da – kom­pli­men­ti­rao je Ći­ro Ha­ri­ju, a po­pu­lar­ni pje­vač se di­vio Ći­ri­nom odi­je­lu: Uh ka­ko bi vo­lio na ne­kom kon­cer­tu nas­tu­pi­ti u tom va­šem odi­je­lu – po­že­lio je Ha­ri. Ni­je ni za­vršio, a Ći­ro je već ski­nuo sa­ko…

No­vi­na­ri i gos­ti                           Ali­ja Bu­dnjo je uveo stro­ži­ji re­žim bo­rav­ka u "Her­ce­go­vi­ni". Sve sa ci­ljem da Ći­ri i bh re­pre­zen­ta­tiv­ci­ma  omo­gu­ći ma­ksi­mal­ni mir.- Ne­ma šan­se da ne­ko ko je pro­ble­ma­ti­čan i u su­ko­bu sa za­ko­nom do­la­zi ova­mo. I no­vi­na­ri­ma ću re­du­ci­ra­ti pri­laz. Sve sa ci­ljem da vas za­šti­tim od gu­žve – re­fe­ri­rao je Bu­dnjo se­le­kto­ru.- Ne­moj me Ali­ja moj sa­mo da šti­tiš od no­vi­na­ra. Ne­ka do­la­ze kad god ho­će, pa bez njih ne­ma ni­šta – po­du­čio je Ći­ro svog pri­ja­te­lja.

Iran­ci odu­šev­lje­ni                     Iran­ski se­le­ktor je svo­je pu­le­ne do­veo čak tri da­na ra­ni­je. Pla­ni­rao je šest tre­nin­ga. Čak je i dva pu­ta dne­vno ra­dio. Go­tbi je do­veo pod­mla­đe­nu eki­pu bez zvi­jez­da, po­put Ma­hda­vi­ki­je, Al Dai, Ka­ri­mi­ja, ko­ji su da­va­li po­se­bnu te­ži­nu iran­skoj re­pre­zen­ta­ci­ji. Go­tbi ui­gra­va tim, ali na­jav­lju­je ne­ka izne­na­đe­nja. Izu­ze­tno ci­je­ni Bla­že­vi­ća i nje­go­ve pu­le­ne; Spa­hi­ća, Dže­ku, Mi­si­mo­vi­ća, Ibi­še­vi­ća… Ina­če, iran­ski su fu­dba­le­ri odu­šev­lje­ni am­bi­jen­tom, pa se sli­ka­ju gdje god mo­gu. Čak su ne­ki po­že­lje­li sli­ku sa Dže­kom, Ći­rom, Spa­hom, Ve­dom, Ibrom…

Mla­di u Slo­ve­ni­ji                    U sje­ni ove uta­kmi­ce, mla­da će re­pre­zen­ta­ci­ja BiH da­nas u Ve­le­nju igra­ti sa Slo­ve­ni­jom. Bra­ni­mir Tu­lić je osla­bljen, ne­ma naj­bo­ljih igra­ča (Zec, Mu­jić…), ali su mu ot­ka­za­li i asis­ten­ti Ibra­ko­vić i Hur­tić. Bi­lo je na­go­vje­šta­ja da bi Ru­smir Cvi­ko mo­gao us­ko­či­ti ka­ko bi po­mo­gao Tu­li­ću i spa­si­ti Sa­vez bla­ma­že. Ni­kad pri­je ni­je se de­si­lo da se­le­ktor pri­pre­ma, za­gri­ja­va, vo­di eki­pu. Po­go­to­vo što u nje­go­vom ti­mu ima izu­ze­tno na­da­re­nih igra­ča.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku