hamburger-icon

Kliker.info

Miralem Pjanić : Nikad nisam razmišljao da napustim reprezentaciju!

Miralem Pjanić : Nikad nisam razmišljao da napustim reprezentaciju!

17 Novembra
04:37 2009

Mi­ra­lem Pja­nić, ve­znjak Li­ona i bh. re­pre­zen­ta­ti­vac, ne svo­jom vo­ljom, na­šao se u sre­di­štu paž­nje me­di­ja. In­for­ma­ci­ja po ko­joj «ra­zmiš­lja da na­pus­ti re­pre­zen­ta­ci­ju» šo­ki­ra­la je i nje­ga sa­mog. U ho­te­lu «Ter­me», pri­je ve­čer­njeg tre­nin­ga, Pja­nić je ju­čer ka­zao:- Izne­na­dio sam se, šo­ki­rao ka­da me na­zvao je­dan no­vi­nar, po­tom pro­či­tao to o če­mu go­vo­ri­te i tra­žio moj ko­men­tar. Bio sam za­te­čen, jer ni­kad mi ne bi pa­lo na pa­met ta­ko ne­što. Go­di­na­ma sam če­kao da zai­gram za BiH, sa­njao da igram sa Ha­sa­gi­ćem, Spa­hi­ćem, Mi­si­mo­vi­ćem… Eto, to mi se os­tva­ri­lo i ne znam za­što bih je sa­da na­pu­štao. To su izmiš­ljo­ti­ne i glu­pos­ti.

Na­vo­dno zbog ne­za­do­volj­stva tre­tma­nom, ma­lom mi­nu­ta­žom?- Bit ću is­kren, klu­pa mi te­ško pa­da, ne vo­lim klu­pu, ali po­štu­jem se­le­kto­rov izbor, ma ko­li­ko mi te­ško bi­lo. Ja ži­vim za ovu re­pre­zen­ta­ci­ju, ra­du­jem se us­pje­hu, ovo su mo­ji pri­ja­te­lji i je­dva če­kam su­traš­nju uta­kmi­cu. Sve me ovo po­go­di­lo, po­go­to­vo do­vo­đe­nje mog oca u ru­žan kon­tek­st. Moj otac ni­kad ne bi ne­što ru­žno po­mi­slio, a ka­mo li se obru­šio na se­le­kto­ra, ka­ko je ta­mo pi­sa­lo – izja­vio je Mi­ra­lem Pja­nić, igrač ko­ji je pre­do­dre­đen da pos­ta­ne «bo­snas­ki Ro­nal­do».(Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku