hamburger-icon

Kliker.info

Melika Salihbeg Bosnawi : I da ži­vim u islam­skoj drža­vi gla­sa­la bih pro­tiv vje­ro­na­uke u ob­da­ni­šti­ma

Melika Salihbeg Bosnawi : I da ži­vim u islam­skoj drža­vi gla­sa­la bih pro­tiv vje­ro­na­uke u ob­da­ni­šti­ma

12 Februara
09:18 2008

Me­li­ka Sa­li­hbeg Bo­snawi, po­zna­ta bo­san­sko­her­ce­go­va­čka knji­že­vni­ca i in­te­le­ktu­al­ka či­ja dje­la se pre­vo­de na svim je­zi­ci­ma svi­je­ta i mu­sli­man­ka – vjer­ni­ca di­gla je svoj glas pro­tiv uvo­đe­nja vje­ro­na­uka u vrti­će. Ra­zlog za po­tpi­si­va­nja pe­ti­ci­je na www.pe­ti­ti­onon­li­ne.com/71000Sa/ Me­li­ke Sa­li­hbeg Bo­snawi je ka­ko ka­že – islam!- Me­ni je žao da na­ši po­li­ti­ča­ri i fun­kci­one­ri ko­ji su sa­da ite­ka­ko gla­sni ni­su bi­li is­to ta­ko gla­sni u vri­je­me ko­mu­ni­zma ka­da se na sva­kom ko­ra­ku vrši­la ate­iza­ci­ja, na­gla­ša­va u ek­slu­zi­vnom raz­go­vo­ru za «San» Me­li­ka Sa­li­hbeg Bo­snawi ko­ja se ogra­đu­je od bi­lo ka­kve an­tii­slam­ske kam­pa­nje iz izmiš­lje­nih ili pos­to­je­ćih ra­zlo­ga!!!- I da ži­vim u islam­skoj ze­mlji po­tpi­sa­la bih ovu pe­ti­ci­ju. Kur'aan u vi­še na­vra­ta is­ti­če da je po­slan od Bo­ga "ra­zu­mi­ma". Te­ško da dje­ca u sta­ro­snoj do­bi za vrtić ima­ju svoj ra­zum ra­zvi­jen do stu­pnja na ko­jem mo­gu pri­ma­ti vjer­sku po­uku. Po­sla­nik Mu­ham­med s.a.v.s. či­ja su iz­vješ­ća i dje­la dru­gi izvor pos­tu­pa­nja za mu­sli­ma­ne, po­učio je svo­je slje­dbe­ni­ke o od­go­ju dje­ce na na­čin da ih prvih se­dam go­di­na pre­pus­te is­klju­či­vo igri, dru­gih se­dam da ih stro­go od­ga­ja­ju u vje­ri i dru­gim ži­vo­tnim zna­nji­ma, a u tre­ćih se­dam da ih sa­mo sa­vje­tu­ju, jer od če­trna­es­te go­di­ne oni su svo­ji lju­di. Mu­sli­ma­ni-vjer­ni­ci vje­ru­ju da, sli­je­de­ći Po­sla­ni­ka Mu­ham­me­da a.s, sli­je­de sa­vrše­ni uzor svje­to­vi­ma, ka­ko ga atri­bu­ira i sa­ma knji­ga, Bo­žan­ski po­sla­na po nje­mu, pri­ča na­ša sa­go­vor­ni­ca i na­gla­ša­va da bi ona svo­je di­je­te pus­ti­la do se­dme go­di­ne da se is­klju­či­vo igra, ka­ko se ne bi po­sli­je igra­lo no­že­vi­ma i pi­što­lji­ma po tram­va­ji­ma i uli­ca­ma.- Sma­tram da je pri­je­dlog o uvo­đe­nju vjer­ske po­uke u vrti­će uči­nak ili ne­zna­nja, ili je mo­ti­vi­ran ne­vjer­skim ra­zlo­zi­ma. Ja sam pe­ti­ci­ju pro­tiv uvo­đe­nja vje­ro­na­uka po­tpi­sa­la ne iz se­ku­lar­nih, već iz vjer­skih, po­bli­že islam­skih ra­zlo­ga, ko­ji su za­sno­va­ni na Bo­ži­joj knji­zi i na ka­zi­va­nju i pra­ksi Po­sla­ni­ka Mu­ham­me­da, ne­ka je bla­go­slov i mir na nj, i na nje­gov rod! – ka­že Sa­li­hbeg Bo­snawi.Iako je oda­vno vje­ro­na­uk uve­den u ško­le po­zna­ta knji­že­vni­ca sma­tra da ni pos­to­je­ća vjer­ska po­uka u ško­la­ma ne bi tre­ba­lo da je u smi­slu ospo­so­blja­va­nja uče­ni­ka za pra­kti­ci­ra­nje re­li­gi­je, jer to je pre­ma nje­nom miš­lje­nju za­da­tak ro­di­te­lja i lju­di ko­ji ra­de u vjer­skim za­je­dni­ca­ma i bo­go­mo­lja­ma.

Ljud­ska po­vi­jest   – Dje­ci u ško­la­ma tre­ba pru­ža­ti po­vi­je­sno-kul­tu­ro­lo­ške in­for­ma­ci­je. Na za­je­dni­čkim ča­so­vi­ma, taj nas­ta­vni pre­dmet mo­rao bi pru­ža­ti uče­ni­ci­ma in­for­ma­ci­ju o svim re­li­gi­ja­ma, a ne sa­mo o onim tri­ma ko­je su ozva­ni­če­ne u na­šoj drža­vi. Ukrat­ko, an­ti­se­gre­ga­cij­ski i an­ti­ate­izi­ra­ju­ći kon­ci­pi­ran, on bi po­nu­dio ele­men­tar­no po­zna­va­nje his­to­ri­je i sa­drži­ne svih onih vje­ro­va­nja ko­ja su zna­čaj­ni­je obi­lje­ži­la ljud­sku po­vi­jest i ci­vi­li­za­ci­ju – sma­tra Sa­li­hbeg Bo­snawi i do­da­je da uis­ti­nu ospo­so­bljen nas­ta­vnik "his­to­ri­je i kul­tu­re re­li­gi­ja" tre­ba bi­ti u sta­nju po­uči­ti uče­ni­ke o je­dnom, za­je­dni­čkom jez­gru svih njih, o če­mu ne go­vo­ri sa­mo po­slje­dnja Bo­ži­ja knji­ga, Kur'aan, već i mu­dra­ci iz svih ci­vi­li­za­ci­ja i kul­tu­ra: od Ba­bi­lo­na, In­di­je, Ki­ne, Per­zi­je, pre­ko grčkih mu­dra­ca, je­vrej­skih, kršćan­skih i mu­sli­man­skih, do onih iz no­vi­jih vre­me­na.

U Evro­pi se ma­nje ci­je­ni po­ro­di­ca    Iako se po­je­din­ci po­zi­va­ju na Evro­pu, odno­sno da je u vrti­ći­ma evrop­skih drža­va oda­vno uve­den vje­ro­na­uka, ja ne sma­tram da nam uzor tre­ba bi­ti Evro­pa. Pa, ta­mo se sve ma­nje ci­je­ni po­ro­di­ca i sve do­bro što sna­žna po­ro­di­ca sa so­bom no­si, objaš­nja­va Me­li­ka Sa­li­hbeg Bo­snawi.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku