hamburger-icon

Kliker.info

Međugorje : Hodočasnici iz svih dijelova svijeta na 29. godišnjici ukazanja Gospe

Međugorje : Hodočasnici iz svih dijelova svijeta na 29. godišnjici ukazanja Gospe

26 Juna
03:17 2010

Ni na­kon dru­ge sje­dni­ce Me­đu­na­ro­dne is­tra­žne ko­mi­si­je za Me­đu­gor­je ja­vnos­ti ni­su dos­tu­pne in­for­ma­ci­je o is­tra­ži­va­nju fe­no­me­na uka­zi­va­nja Go­spe, odno­sno da li će Va­ti­kan pri­zna­ti Me­đu­gor­je kao mjes­to ho­do­čaš­ća ili ne.Ka­ko za "San" ka­že je­dan od čla­no­va ove Ko­mi­si­je Fra­njo To­pić, dvi­je sje­dni­ce ni­su do­vo­ljne da da se ut­vrde sve či­nje­ni­ce jer je za ovaj fe­no­men po­tre­bno op­se­žno is­tra­ži­va­nje. A o de­ša­va­nji­ma na sje­dni­ca­ma, sva­ka­ko, tvrdi, ne mo­že go­vo­ri­ti jer Ko­mi­si­ja ra­di taj­no ma­da je bi­lo na­jav­lje­no da će ra­di­ti ja­vno ali je to  pro­mi­je­nje­no u za­dnji čas.Uprkos to­me što Va­ti­kan go­di­na­ma ne pri­zna­je Me­đu­gor­je kao sve­ti­šte, a Ko­mi­si­ja za­sje­da i ut­vrđu­je či­nje­ni­ce, to ni­je spri­je­či­lo ho­do­ča­sni­ke iz ci­je­log svi­je­ta da u četvrtak i petak obi­lje­že 29. go­diš­nji­cu od uka­za­nja Go­spe.

Ured in­for­ma­ci­ja u Me­đu­gor­ju je za­bi­lje­žio, ma­da ne­zva­ni­čno, vi­še od 70. 000 ho­do­ča­sni­ka iz Nje­ma­čke, Polj­ske, Ita­li­je, Ma­đar­ske, Bel­gi­je, Sje­di­nje­nih Ame­ri­čkih Drža­va, Sin­ga­pu­ra, Če­ške, En­gles­ke, Ir­ske, Ka­na­de, Ko­re­je, Me­ksi­ka, Por­tu­ga­la, Bra­zi­la… Ka­žu nam da se mno­gi stra­ni sve­će­ni­ci ispo­vi­je­da­ju od ra­no­ga ju­tra, dok os­ta­li ho­do­ča­sni­ci obi­la­ze Me­đu­gor­je i mo­le se i svi su do­šli da se mo­le za ne­ko ču­do.To­pić ka­že da je Me­đu­gor­je svjet­ski fe­no­men u sva­kom smi­slu te da ga ne ču­di ve­li­ki broj po­sje­ti­la­ca.- Me­đu­gor­je je ve­li­ki svjet­ski fe­no­men i da ni­je va­žno ne bi Va­ti­kan po­slao zva­ni­čnu ko­mi­si­ju sas­tav­lje­nu od ve­li­kih struč­nja­ka. Ono ni­je va­žno sa­mo vjer­ski ne­go so­ci­olo­ški, geo­graf­ski, ali i go­spo­dar­ski. I ako mi­li­oni lju­di do­la­ze do­le zna­či da Me­đu­gor­je sa­mo po se­bi za­slu­žu­je po­se­bnu paž­nju – kaže To­pić.

 U okviru obilježavanja godišnjice ukazanja na bla­gdan svetog Iva­na Krsti­te­lja održa­na tra­di­ci­onal­na 19. me­đu­na­ro­dna "Ho­dnja mi­ra" od Hum­ca do sve­ti­šta u Me­đu­gor­ju. Pre­dvo­đe­ni fra Dan­kom Pe­ru­ti­nom i fra Sla­ve­nom Bre­ka­lom, vi­še hiljada vjernika iz ra­znih kra­je­va svi­je­ta uz mo­li­tve i pje­sme po­sve­će­ne Kra­lji­ci Mi­raza če­ti­ri sa­ta pje­ša­če­nja prešli su put od 14 ki­lo­me­ta­ra. U Me­đu­gor­ju su u petak bili vjernici iz 25 zemalja svijeta i zbog njih su mise slu­žene na 15 svjet­skih je­zi­ka. O Go­spi­nom uka­za­nju pri­je 29 go­di­na u Me­đu­gor­ju svje­do­či­lo je ta­da šes­to­ro dje­ce. Go­spa se, ka­ko tvrde, uka­za­la na Pod­brdu u mjes­tu Bi­ja­ko­vi­ći i ota­da ima­ju re­do­vi­ta uka­za­nja. (Kliker.info-San) 

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku