hamburger-icon

Kliker.info

Meddžida Kreso : Država je neodgovorna

Meddžida Kreso : Država je neodgovorna

09 Decembra
02:24 2009

Ka­ko se bli­ži is­tek man­da­ta stra­nim su­di­ja­ma i tu­ži­oci­ma u Su­du i Tu­ži­laš­tvu BiH, či­ni se da se ni­ka­da, kao što je to sa­da, ni­je bi­lo po­li­ti­čkog pri­tis­ka da se oni što pri­je otje­ra­ju da bi kru­pni kri­mi­nal­ci os­ta­li neo­krznu­ti. U kam­pa­nji pro­tiv Su­da i Tu­ži­laš­tva BiH su se po­ja­vi­le i in­for­ma­ci­je da Sud na­mje­ra­va­ju na­pus­ti­ti i po­je­di­ne ugle­dne su­di­je, zbog na­vo­dne sa­mo­vo­lje nje­go­ve pred­sje­dni­ce Me­ddži­de Kre­so. U raz­go­vo­ru za "San" Kre­so go­vo­ri o to­me, ali i o dru­gim pro­ble­mi­ma sa ko­jim se su­sre­će in­sti­tu­ci­ja na či­jem se če­lu na­la­zi.

Tvrdi se da bi Sud BiH, is­klju­či­vo zbog Va­še sa­mo­vo­lje, us­ko­ro mo­gle na­pus­ti­ti su­di­je Izo Tan­kić, Bran­ko Mo­ra­it i Mi­loš Ba­bić. Da li je to is­ti­na?

– Sa­mo­vo­lja je izu­ze­tno te­ška ri­ječ i po­tpu­no ne­pri­mje­re­na bi­lo ko­joj ru­ko­vo­de­ćoj po­zi­ci­ji. Pos­to­je za­ko­ni, pra­vil­ni­ci i nor­me po­na­ša­nja ko­je su vrlo ja­sne i ko­je se mo­ra­ju po­što­va­ti. Su­di­je po­sao obav­lja­ju sa­mos­tal­no i u nji­hov se rad ne smi­je ni­ko mi­je­ša­ti. To su pra­va ko­ja su im za­ga­ran­to­va­na i mi­slim da je sva­ki da­lji ko­men­tar su­vi­šan.

Ako je is­ti­na da po­je­di­ne su­di­je odla­ze, zbog če­ga se to de­ša­va?

– Ja ne znam da li je to is­ti­na ili ne, to mo­ra­te pi­ta­ti njih. Ono što mo­gu pri­mi­je­ti­ti, jes­te da je ri­ječ o su­di­ja­ma ko­je ni­su iz Sa­ra­je­va i ko­je su na ne­ki na­čin u ne­ra­vno­pra­vnom po­lo­ža­ju u odno­su na su­di­je iz Sa­ra­je­va, jer ne­ma­ju ni­ka­kve na­kna­de, ni za stan ni za odvo­je­ni ži­vot. To je pro­blem na ko­ji ja već du­že vri­je­me upo­zo­ra­vam i ne bih se izne­na­di­la da su­di­je iz tog ra­zlo­ga po­čnu tra­ži­ti po­sao u gra­do­vi­ma iz ko­jih do­la­ze. No, to su već pri­va­tni ra­zlo­zi u ko­je ne bih ula­zi­la.

Kra­jem go­di­ne is­ti­če man­dat stra­nim su­di­ja­ma i tu­ži­oci­ma i to je pro­blem ko­ji, či­ni se, do­ma­ći po­li­ti­ča­ri ne­ma­ju na­mje­ru rje­ša­va­ti. Oče­ku­je­te li in­ter­ven­ci­ju OHR-a i ima li ne­kih si­gna­la da bi se ova si­tu­aci­ja mo­gla ri­je­ši­ti?

– Gla­vni tu­ži­lac Tu­ži­laš­tva BiH Mi­lo­rad Ba­ra­šin, pred­sje­dnik Vi­so­kog sud­skog i tu­ži­la­čkog vi­je­ća Mi­lo­rad Nov­ko­vić i ja smo bi­li po­tpu­no ja­sni ka­da je ri­ječ o os­tan­ku me­đu­na­ro­dnih su­di­ja i tu­ži­la­ca i naš stav je po­znat i ne­pro­mje­njen. Pri­sus­tvo me­đu­na­ro­dnih ko­le­ga još uvi­jek je po­tre­bno. Sud i Tu­ži­laš­tvo BiH bit će u izu­ze­tno te­škoj si­tu­aci­ji ako im se ne pro­du­ži man­dat i mi­slim da je to već svi­ma ja­sno. Ra­zlog to­me le­ži u ne­od­go­vor­nom odno­su drža­ve pre­ma ovim in­sti­tu­ci­ja­ma. Ne mo­gu špe­ku­li­ra­ti o to­me da li će do­ći do na­me­ta­nja Za­ko­na o pro­du­že­nju man­da­ta, jer to ne znam, a vi zna­te da ni OHR ni­ka­da ne go­vo­ri o svo­jim even­tu­al­nim odlu­ka­ma. No, si­gur­na sam da na­ši po­li­ti­ča­ri ovaj pro­blem ne­će ri­je­ši­ti, jer da su svje­sni va­žnos­ti ovih in­sti­tu­ci­ja i po­sla ko­ji obav­lja­mo, da­nas ne bi­smo ni bi­li u si­tu­aci­ji u ko­joj je­smo.

U po­slje­dnje vri­je­me Vas op­tu­žu­ju da ste na sve ru­ko­vo­de­će po­zi­ci­je ime­no­va­li boš­nja­čke ka­dro­ve. Šta ka­žu zva­ni­čni po­da­ci, ko se na­la­zi na tim po­zi­ci­ja­ma?

– Pre­ma Za­ko­nu o Su­du BiH, pos­to­je sa­mo ru­ko­vo­di­oci Upra­vnog odje­lje­nja, ru­ko­vo­di­lac – pred­sje­dnik Odje­la III kri­vi­čnog odje­lje­nja i pred­sje­dnik Ape­la­ci­onog odje­lje­nja odje­la III. Sve ove ru­ko­vo­di­oce bi­ra­ju sa­mo i is­klju­či­vo su­di­je tih odje­la, odno­sno odje­lje­nja, a ni­ka­ko pred­sje­dnik. Svi oni taj po­sao, osim pred­sje­dni­ka Upra­vnog odje­lje­nja, ra­de vo­lon­ter­ski. Is­ti­na je da su na tim po­zi­ci­ja­ma su­di­je iz re­da boš­nja­čkog na­ro­da, ali kao što sam već re­kla, njih ni­sam iza­bra­la ja, ne­go sve su­di­je tih odje­la odno­sno odje­lje­nja.

 

In­sti­tu­ci­ji na či­jem ste če­lu, pri­go­va­ra­lo se da do­zvo­lja­va da slu­žbe­ni­ca Tu­ži­laš­tva BiH na su­đe­nja do­la­zi obu­če­na u skla­du sa stro­gim islam­skim vjer­skim pra­vi­li­ma, da Vi to to­le­ri­še­te, a da je to is­to­vre­me­no u su­pro­tnos­ti sa tu­ži­la­čkim i sud­skim eti­čkim ko­de­ksom.

– Ta in­for­ma­ci­ja objav­lje­na je u dne­vni­ku "Press", a bi­la je za­sno­va­na na po­tpu­no po­gre­šnoj in­ter­pre­ta­ci­ji či­nje­ni­ca i ja je ne že­lim ko­men­ti­ra­ti. Na­ro­či­to ne mo­gu ko­men­ta­ri­sa­ti in­ter­ne odno­se i upo­sle­ni­ke dru­ge in­sti­tu­ci­je, s ob­zi­rom da ni­je ri­ječ o upo­sle­ni­ku Su­da, što ste i sa­mi po­me­nu­li. Po­se­bno bi bi­lo ne­pri­mje­re­no da Sud ko­men­ti­ra ili da­je tu­ma­če­nje "stan­dar­dnog dress co­dea", ko­je bi pri­mje­nji­va­le i dru­ge in­sti­tu­ci­je. Ono što mo­gu re­ći, jes­te da u do­sa­daš­njem ra­du Sud ni­je pri­mio n je­dnu pri­mje­dbu u ve­zi sa obla­če­njem svo­jih upo­sle­ni­ka. O dru­gi­ma ni­ti mo­gu ni­ti že­lim go­vo­ri­ti.  (Kliker.info-San)

 

 

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku