hamburger-icon

Kliker.info

Londonski sud danas odlučuje o Ganićevom puštanju

Londonski sud danas odlučuje o Ganićevom puštanju

03 Marta
07:47 2010

Za da­nas u 15 sa­ti po bh., odno­sno u 14 po bri­tan­skom vre­me­nu, za­ka­za­no je ro­či­šte na ko­jem bi mo­glo bi­ti odlu­če­no o pu­šta­nju uz ka­uci­ju prof. dr. Eju­pa Ga­ni­ća, biv­šeg čla­na ra­tnog Pred­sje­dniš­tva BiH. 

Porodica na okupu             On je, kao što je po­zna­to, krat­ko 27. fe­bru­ara za­držan na aero­dro­mu u Lon­do­nu, na­kon če­ga je 1. mar­ta uha­pšen po zah­tje­vu srbi­jan­skih vlas­ti. Odre­đen mu je pri­tvor do 29. mar­ta iz ko­jeg mo­že iza­ći uz ka­uci­ju od 200.000 fun­ti, uz uslov da ne na­pu­šta Ve­li­ku Bri­ta­ni­ju.- Po­dni­je­li smo zah­tjev za oslo­ba­đa­nje uz ka­uci­ju. No­vac smo već u po­tpu­nos­ti pri­ku­pi­li. Mo­ram re­ći da ima­mo na­ja­ve da će srbi­jan­ski advo­ka­ti iza­ći sa oš­trim kon­tras­ta­vom da bi se su­pros­ta­vi­li oslo­ba­đa­nju – re­kla je si­noć Ga­ni­će­va kćer­ka Emi­na iz Lon­do­na za "San".Ga­ni­ći su an­ga­ža­ova­li je­dnu od naj­bo­ljih advo­kat­skih fir­mi, po­zna­tu "Kin­gsley Na­play", a je­dan od zas­tu­pni­ka prof. Ga­ni­ća je Džon Džons ko­ji je bio i dio od­bra­ne Na­se­ra Ori­ća pred Ha­škim tri­bu­na­lom. Ga­ni­će­va do­da­je da i srbi­jan­ska stra­na ima vrsan tim ko­ji, na­ra­vno, pla­ća drža­va Srbi­ja. Emi­na Ga­nić ju­čer uju­tro je sti­gla u Lon­don, a njen brat bio je u Lon­do­nu u vri­je­me ha­pše­nja Eju­pa Ga­ni­ća.- Mo­ram re­ći da nam mno­go zna­či me­dij­ska po­drška i po­li­ti­čko je­din­stvo ko­je se, na ža­lost, stvo­ri iz­gle­da sa­mo u ne­vo­lja­ma – ka­že Ga­ni­će­va.Po­ro­di­ca Ga­nić oče­ku­je do­la­zak u Lon­don i Da­mi­ra Ar­na­uta, sa­vje­tni­ka čla­na Pred­sje­dniš­tva BiH Ha­ri­sa Si­laj­dži­ća.- Mo­ram izra­zi­ti ve­li­ku za­hval­nost go­spo­di­nu Si­laj­dži­ću i nje­go­vom ka­bi­ne­tu ko­ji ula­žu ve­li­ke na­po­re da nam po­mo­gnu – ka­za­la je Emi­na Ga­nić.U Sa­ra­je­vu je ju­čer Bo­ris Gru­be­šić, gla­sno­go­vor­nik Tu­ži­laš­tva BiH za "San" re­kao da će to­kom utor­ka po­sla­ti zva­ni­čni zah­tjev za Ga­ni­će­vo izru­če­nje pra­vo­su­đu u BiH na da­lje pro­se­cu­ira­nje.- On je naš držav­lja­nin sa pre­bi­va­li­štem u na­šoj ze­mlji, a mi vo­di­mo i taj pre­dmet – ka­zao je Gru­be­šić.

 Izručenje BiH                 Iz Tu­ži­laš­tva BiH ra­ni­je su sa­op­šti­li da Po­se­bni odjel za ra­tne zlo­či­ne ra­di na pre­dme­tu u ja­vnos­ti po­zna­tom kao "Do­bro­vo­lja­čka uli­ca", u ko­jem je do­ne­se­na na­re­dba o pro­vo­đe­nju is­tra­ge, a u okvi­ru ko­je je je­dan od osu­mnji­če­nih i Ejup Ga­nić. U Mi­nis­tar­stvu prav­de BiH ju­čer je pri­pre­ma­na zva­ni­čna do­ku­men­ta­ci­ja ko­ja će bi­ti upu­će­na Mi­nis­tar­stvu prav­de Srbi­je.- Mi smo već pri­pre­mi­li akt za Beo­grad. Tra­ži­će­mo po­dat­ke o to­me šta se de­si­lo, na osno­vu če­ga su po­dni­je­li zah­tjev Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji. Po­zva­će­mo se i na iz­mje­ne i do­pu­ne Ugo­vo­ra o pra­vnoj po­mo­ći u gra­đan­skim i kri­vi­čnim stva­ri­ma po­tpi­sa­nih izme­đu Srbi­je i BiH u pe­tak, 26. fe­bru­ara i tra­ži­ti ra­zlo­ge za­što ni­je bi­lo pos­tu­plje­no po tom Ugo­vo­ru. Zah­tje­va­će­mo i da oni po­vu­ku zah­tjev za izru­če­nje – re­kao je Ju­suf Ha­li­la­gić, se­kre­tar Mi­nis­tar­stva prav­de BiH za "San".

I drža­vni mi­nis­tar prav­de Ba­ri­ša Čo­lak ka­že da po tom ugo­vo­ru Ga­nić tre­ba bi­ti izru­čen BiH, jer ima bh. držav­ljan­stvo i pre­bi­va­li­šte u BiH, što je klju­čno. Drža­vni mi­nis­tar si­gur­nos­ti Sa­dik Ahme­to­vić re­kao je za "San" ju­čer da je bri­tan­ski In­ter­pol po­slao zva­ni­čnu in­for­ma­ci­ju Bi­rou za sa­ra­dnju sa In­ter­po­lom u BiH da je Ejup Ga­nić uha­pšen na osno­vu ek­stra­di­ci­onog zah­tje­va srbi­jan­skih vlas­ti.Ahme­to­vić je re­kao da je u pi­ta­nju pri­mje­na Evrop­ske kon­ven­ci­je o ek­stra­di­ci­ji či­ji po­tpi­sni­ci su i BiH i Srbi­ja i Ve­li­ka Bri­ta­ni­je, te bi­le­ta­eral­ni spo­ruzm izme­đu Srbi­je i Ve­li­ke Bri­ta­ni­je po­tpi­san 1901. go­di­ne.- Sa­daš­nji sta­tus prof. Ga­ni­ća je dir­ktno po­ve­zan sa na­dle­žos­ti­ma Tu­ži­laš­tva BiH i Mi­nis­tar­stva prav­de BiH – re­kao je mi­nis­tar Ahme­ti­ović.Ju­suf Ha­li­la­gić ka­že da će od Srbi­je tra­ži­ti i po­da­tak o to­me na osno­vu če­ga su tra­ži­li Ga­ni­će­vo ha­pše­nje jer u Mi­nis­tar­stvu prav­de BiH sma­tra­ju da se Beo­grad ni­je mo­gao po­zva­ti na Evrop­sku kon­ven­ci­ju o ek­stra­di­ci­ji. 

Beo­grad se spre­ma       U Ure­da za odno­se s ja­vnoš­ću Mi­nis­tar­stva prav­de Srbi­je za "San" su ju­čer re­kli da je u to­ku re­gu­li­sa­nje do­ku­men­ta­ci­je ko­ju će zva­ni­čno, uz zah­tjev za izru­če­nje Eju­pa Ga­ni­ća Srbi­ji, po­sla­ti što pri­je u Lon­don.- Mi svu do­ku­men­ta­ci­ju mo­ra­mo obra­di­ti i pe­ča­ti­ra­ti po an­glo­sa­kson­skim pra­vi­li­ma i to uzi­ma do­da­tno vri­je­me, ali sve se ra­di po hi­tnom pos­tup­ki – ka­za­li su za "San" iz Mi­nis­tar­stva prav­de Srbi­je.Srbi­jan­ske vlas­ti tre­ba­le bi da u Lon­don po­sla­ti do­ku­men­ta­ci­ju o pos­to­ja­nju osno­va­ne su­mnje da je Ga­nić učes­tvo­vao u na­pa­du na ko­lo­nu JNA u Do­bro­vo­lja­čkoj uli­ci u Sa­ra­je­vu u ma­ju 1992. go­di­ne, na osno­vu ko­je će Ma­gis­tra­tes, sud u Ves­tmin­ste­ru, ra­zmo­tri­ti da li je mo­gu­ća ek­stra­di­ci­ja.

Fi­lin pe­si­mi­zam                I dok Mi­lan­ko Mi­haj­li­ca, pred­sje­dnik SRS RS sma­tra da Ejup Ga­nić tre­ba bi­ti izru­čen Srbi­ji gdje će mu bi­ti su­đe­no za ra­tne zlo­či­ne što ne­će bi­ti po­li­ti­čki pro­ces, beo­grad­ski advo­kat To­ma Fi­la ocje­nju­je da će Ga­nić bi­ti pu­šten iz pri­tvo­ra, na­vo­de­ći da "In­ter­pol ni­je pod kon­tro­lom Srbi­je ne­go dru­gih ze­ma­lja".- Oni ko­je mi tra­ži­mo ni­ka­da ne­će bi­ti uha­pše­ni. To smo pro­ba­li sa Ha­ši­mom Ta­či­jem, dva pu­ta je bio za­us­tav­ljen, pa Agim Čeku za­us­tav­ljen, pa pu­šten – na­veo je Fi­la.

 Ti­hić: Ne­ma osno­va           Pred­sje­nik SDA Su­lej­man Ti­hić sma­tra da ne pos­to­ji pra­vni osnov za ha­pše­nje Eju­pa Ga­ni­ća, po­go­to­vo na­kon spo­ra­zu­ma mi­nis­tar­sta­va prav­de BiH i Srbi­je. Ga­ni­će­vo ha­pše­nje osu­di­la je i BPS – Se­fer Ha­li­lo­vić, upo­zo­ra­va­ju­ći da tre­nu­tna vlast u BiH ne­će, ne zna i ne mo­že da ri­je­ši ni je­dno ozbi­ljno pi­ta­nje, ni­ti da za­šti­ti svo­je gra­đa­ne. Iz SDP-a BiH su već ra­ni­je na­još­tri­je osu­di­li po­li­ti­čku, po­li­cij­sku i oba­vje­štaj­nu pro­vo­ka­ci­ju BiH i za­tra­ži­li re­ci­pro­čne mje­re pre­ma srbi­jan­skim ide­olo­zi­ma agre­si­je na BiH. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku