hamburger-icon

Kliker.info

Ljubav na zalasku : Dodik se ipak uplašio predsjednika Srbije Tadića

Ljubav na zalasku : Dodik se ipak uplašio predsjednika Srbije Tadića

18 Marta
06:56 2010

Na­do­šla je i Dri­na! Ovom rečeni­com u Beo­gra­du ko­men­ta­ri­šu za­hlađiva­nje odno­sa između Bo­ri­sa Ta­dića, pred­sje­dni­ka Srbi­je, i Mi­lo­ra­da Do­di­ka, pre­mi­je­ra Re­pu­bli­ke Srpske. Do to­ga je do­šlo na­kon Ta­dićeve izja­ve da Srbi­ja ne­ma ni­šta pro­tiv da se Ejup Ga­nić, ko­ji je uha­pšen u Lon­do­nu, izruči BiH i to je raz­bje­sni­lo Do­di­ka. Odmah je na­re­dio svo­jim sa­ra­dni­ci­ma da se obračuna­ju s ta­kvim ta­dićev sta­vom pa je Igor Ra­do­jičić, pred­sje­dnik Skup­šti­ne RS, izja­vio da po­ne­kad ne ra­zu­mi­je „sve po­ru­ke ne­kih zva­nični­ka iz Beo­gra­da". On je do­dao da ne vje­ru­je da će Ta­dićeva izja­va po­pra­vi­ti odno­se između Beo­gra­da i Sa­ra­je­va „bez ob­zi­ra na to ko­li­ko se  Beo­grad tru­dio".Za­ni­mlji­vo je da je Do­dik pre­šu­tio Ta­dićevu izja­vu i to se tu­mači nje­go­vim stra­hom od gu­bit­ka po­drške Srbi­je i nje­nog pred­sje­dni­ka.Vje­ro­va­lo se da će Do­dik na pre­kjučeraš­njoj kon­fe­ren­ci­ji za štam­pu u Ba­nja­lu­ci ipak pro­go­vo­ri­ti o Ta­dićevoj izja­vio, znao je i on sam da se to od nje­ga očeku­je.Međutim, on je da bi to iz­bje­gao, za­bra­nio no­vi­na­ri­ma da mu  pos­tav­lja­ju pi­ta­nja! (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku