hamburger-icon

Kliker.info

Kriza Predsjedništva BiH : Silajdžić zbog Kosova u UN-u priča u svoje ime

Kriza Predsjedništva BiH : Silajdžić zbog Kosova u UN-u priča u svoje ime

19 Septembra
05:59 2008

 

 

Bo­sna i Her­ce­go­vi­na će dru­gu godinu za re­dom pred Ge­ne­ral­nu skup­šti­nu UN iza­ći bez usa­gla­še­ne državne pla­tfor­me, jer čla­no­vi Pred­sje­dniš­tva BiH na ju­čer održa­noj sje­dni­ci ni­su us­pje­li pos­ti­ći za­je­dni­čki stav o pi­ta­nju Ko­so­va. S ob­zi­rom na to, pred­sje­da­va­ju­ći Pred­sje­dniš­tva BiH Ha­ris Si­laj­džić održa­ti će na za­sje­da­nju Ge­ne­ral­ne skup­šti­ne UN, kao i na Par­la­men­tar­noj skup­šti­ni Vi­je­ća Evro­pe, svoj go­vor, ko­ji ne­će odra­ža­va­ti sta­vo­ve Pred­sje­dniš­tva BiH. Pre­ma ri­je­či­ma Ne­boj­še Ra­dma­no­vi­ća, čla­no­vi Pred­sje­dniš­tva BiH, ni­su se mo­gli usa­gla­si­ti oko zah­tje­va Srbi­je da BiH po­drži nji­hov stav ko­ji će bi­ti pre­zen­to­van na Ge­ne­ral­noj skup­šti­ni UN, da pi­ta­nje Ko­so­va sa po­li­ti­čkog treba biti pretvoreno u pra­vno pi­ta­nje o či­joj bi dalj­njoj su­dbi­ni odlu­či­vao me­đu­na­ro­dni sud. – Već i sa­mo to, bi­lo je do­vo­ljno da pla­tfor­ma ne bu­de usvo­je­na. Zato BiH na za­sje­da­nju UN ne­će gla­sa­ti o ovo­me srbi­jan­skom zah­tje­vu – re­kao je Ra­dma­no­vić. Srbi­jan­ski zah­tje­v on je htio prihvatiti, Si­laj­džić je bio pro­tiv, dok je treći član Predsjedništva BiH Že­ljko Ko­mšić ostao suz­držan. – Osim to­ga, ni­smo se slo­ži­li ni oko ne­kih dru­gih stva­ri. Po­što či­ta­va pla­tfor­ma odi­še sta­vo­vi­ma Pred­sje­dniš­tva i BiH o po­tre­bi ja­ča­nja bez­bje­dnos­ti na Bal­ka­nu, tra­žio sam da se u nju u­gra­di i stav da bi je­dnos­tra­no pri­zna­nje Ko­so­va po­ja­ča­lo nes­ta­bil­nost u re­gi­onu. Taj stav ni­je pri­hva­ćen – re­kao je Ra­dma­no­vić.Me­đu­tim, pre­ma nje­go­vom miš­lje­nju, ova si­tu­aci­ja ne­će pu­no uti­ca­ti na sli­ku BiH u svi­je­tu.- Ka­da ne bi­smo ulazili u ovakve si­tu­aci­je po­prav­lja­li bi­smo sli­ku o na­ma, a po­što nam ovo ni­je prvi put, vje­ru­jem da je ne­će pre­vi­še po­kva­ri­ti. Ali, ho­će iza­zva­ti no­ve odno­se unu­tar BiH – kažw Ra­dma­no­vić za "San". Iako je i Mi­nis­tar­stvo vanj­skih po­slo­va BiH pri­li­čno ka­sni­lo sa dos­tav­lja­njem prijedloga pla­tfor­me, Ra­dma­no­vić kaže da nije to razlog za spor.- Ne­ke ra­zli­ke ko­je pos­to­je me­đu čla­no­vi­ma Pred­sje­dniš­tva BiH su te­ško pre­mos­ti­ve. Da je pla­tfor­ma i do­šla ra­ni­je, ovi pro­ble­mi o ko­ji­ma go­vo­ri­mo opet bi os­ta­li izme­đu nas. Ovaj put ni­je od­go­vor­nost na Mi­nis­tar­stvu, ne­go na čla­no­vi­ma Pred­sje­dniš­tva BiH, odno­sno ne­sla­ga­nju nas tro­ji­ce – priznaje Ra­dma­no­vić.

Brojke u MVP

Pred­sje­dniš­tvo BiH jučer je na pri­je­dlog Že­ljka Ko­mši­ća ime­no­va­lo Ja­dran­ku Kal­me­tu na po­zi­ci­ju am­ba­sa­do­ri­ce at lar­ge u Mi­nis­tar­stvu vanj­skih po­slo­va BiH. Me­đu­tim, ka­kva je stvar­no zas­tu­plje­nost Hrvata u MVP-u s ob­zi­rom na ra­zli­čte podatke Ko­mši­ća i Ha­ri­sa Si­lja­dži­ća, os­tat će ne­po­zna­ni­ca još ne­ko vri­je­me. Ovo pi­ta­nje, kaže Ne­boj­ša Ra­dma­no­vi­ć, Pred­sje­dniš­tvo BiH ni­je ra­zma­ta­lo ni ju­če­r.- Mo­rat će­mo pri­pre­mi­ti po­se­ban raz­go­vor, kao što je uobi­ča­je­no u ra­du Pred­sje­dniš­tva, sa mi­nis­trom vanj­skih po­slo­va i nje­go­vim za­mje­ni­kom da bi, ako ni­šta, us­kla­di­li ra­zli­či­te in­for­ma­ci­je ko­ji­ma ra­spo­la­že­mo – kaže Ra­dma­no­vić za "San".To ne­će bi­ti prvi put da Pred­sje­dniš­tvo vo­di ta­kve raz­go­vo­re i ne samo sa MVP-om.- Razgovarali smo i sa Mi­nis­tar­stvom od­bra­ne BiH, jer su oni u di­rek­tnoj na­dle­žnos­ti Pred­sje­dniš­tva BiH. Li­čno mi­slim da pro­ble­mi sa na­ci­onal­nom stru­ktu­rom ni­su ta­ko ve­li­ki i da su ri­je­ši­vi, ali Pred­sje­dniš­tvo BiH još ni­je ras­prav­lja­lo o to­me – kaže Ra­dma­no­vić.

Silajdžićevo objašnjenje

Ha­ris Si­laj­džić jučer je poslao saopćenje u kojem kaže da u Njujork ide bez platforme Predsjedništva zbog srbijanskog zahtjeva oko Kosova, ali i zahtjeva Nebojše Ra­dma­no­vi­ća da se iz pla­tfor­me iz­bri­še či­nje­ni­ca da je Me­đu­na­ro­dni sud prav­de pre­su­dio da je na po­dru­čju Sre­bre­ni­ce po­či­njen ge­no­cid. On je protiv odlu­ke da BiH po­drži zah­tjev Srbi­je bio zato što smatra da ta zemlja "ne­ma ni mo­ral­no ni po­li­ti­čko pra­vo zah­tje­va­ti pris­tup Me­đu­na­ro­dnom su­du prav­de sve dok otvo­re­no igno­ri­še i krši pre­su­du tog Su­da o ge­no­ci­du u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni, odno­sno sve dok odbi­ja ispo­ru­či­ti sve osu­mnji­če­ne za taj ge­no­cid i u po­tpu­nos­ti sa­ra­đi­va­ti sa tim Su­dom".

Izvoz oružja

Pred­sje­dniš­tvo je jučer ras­prav­lja­lo i pri­mi­lo k zna­nju in­for­ma­ci­ju Mi­nis­tar­stva za eko­nom­ske odno­se s ino­zem­stvom o izvo­zu na­oru­ža­nja i opre­me. Za­tra­že­no je od Vi­je­ća mi­nis­ta­ra da Pred­sje­dniš­tvu dostavi sve­obu­hva­tna in­for­ma­ci­ja o svim na­či­ni­ma trgo­vi­ne na­oru­ža­njem iz na­mjen­ske proi­zvo­dnje iz Oružanih snaga BiH uz oba­ve­zno miš­lje­nje da li je bi­lo pro­pus­ta  ili ne­le­gal­ne trgo­vi­ne. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku