hamburger-icon

Kliker.info

Kriza i planiranje porodice : Bijela kuga je posljedica besparice

Kriza i planiranje porodice : Bijela kuga je posljedica besparice

19 Novembra
04:08 2008

De­mo­graf­ski po­ka­za­te­lji na pros­to­ru Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne iz go­di­ne u go­di­nu pos­ta­ju sve go­ri i da­nas na ni­vou države ne­ma pri­ro­dnog pri­ra­šta­ja, upo­zo­ra­va u io­zja­vi za ”San” No­ra Se­li­mo­vić, stručni sa­vje­tnik za de­mo­gra­fi­ju Agen­ci­je za sta­tis­ti­ku BiH.

Međutim, iako je i Evro­pu za­hva­tio trend nis­kog, a u ne­kim ze­mlja­ma i ne­ga­ti­vnog pri­ro­dnog pri­ra­šta­ja, ra­zlo­zi bh. žena o ne­rađanju dje­ce ipak se ra­zli­ku­ju od evrop­skih. Na­ime, kao osno­vni ra­zlog što se sve ma­nje žena u BiH odlučuje ima­ti di­je­te, Se­li­mo­vić na­vo­di eko­nom­sku ne­si­gur­nost.- Žene u ra­zvi­je­nim ze­mlja­ma ta­kvu odlu­ku do­no­se iz želje da se po­sve­te ka­ri­je­ri, a žene u BiH ima­ju pro­blem naći za­po­sle­nje. Iako se ne priča o to­me evi­den­tno je da dis­kri­mi­na­ci­ja pri­li­kom za­poš­lja­va­nja pos­to­ji i da će sva­ko pri­je za­po­sli­ti mu­škar­ca, jer on neće otići na po­ro­dilj­sko bo­lo­va­nje – kaže ona.Inače, pre­ma po­da­ci­ma Agen­ci­je za sta­tis­ti­ku BiH, pri­ro­dni pri­ra­štaj u na­šoj ze­mlji od 1996. go­di­ne kon­stan­tno je bio u opa­da­jućem tren­du, pa je ta­ko od broj­ke 21.442 u ko­rist rođenih, u 2007. go­di­ni prvi put pos­tao ne­ga­ti­van sa 597 umrlih vi­še. – Da bi pri­ro­dni pri­ra­štaj bio po­zi­ti­van, sve žene u BiH tre­ba­le bi ima­ti naj­ma­nje dvo­je dje­ce, a da­nas ri­jet­ko ko ima i je­dno di­je­te. Je­dno je si­gur­no – pos­ta­je­mo sta­ra na­ci­ja – kaže Se­li­mo­vić.Ka­da je ri­ječ o en­ti­tet­skoj de­mo­graf­skoj stru­ktu­ri, Fe­de­ra­ci­ja BiH je u ne­što po­vo­ljni­jem po­ložaju od RS-a, gdje je ne­ga­ti­vni pri­ro­dni pri­ra­štaj u pro­šloj go­di­ni izno­sio oko tri hi­lja­de. Se­li­mo­vić na­po­mi­nje da je u BiH pri­mje­tno i po­mje­ra­nje do­bne gra­ni­ce prvo­rot­ki­nja. Bh. žene se sve ka­sni­je odlučuju ima­ti dje­te, ta­ko da pro­sječna dob prvo­rot­ki­nja izno­si 25 go­di­na, dru­gog dje­te­ta s 28, trećeg s 31…. – na­vo­di Se­li­mo­vić. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku