hamburger-icon

Kliker.info

Ko­mšić: Ra­dma­no­vić že­li da BiH po­ka­že ne­fun­kci­onal­nom

Ko­mšić: Ra­dma­no­vić že­li da BiH po­ka­že ne­fun­kci­onal­nom

21 Septembra
02:11 2010

Pred­sje­da­va­ju­ći Pred­sje­dniš­tva BiH Ha­ris Si­laj­džić učes­to­vat će od da­nas do 25. sep­tem­bra na 65. za­sje­da­nju Ge­ne­ral­ne skup­šti­ne UN u Nju­jor­ku. Nje­go­vo obra­ća­nje Ge­ne­ral­noj skup­šti­ni UN pla­ni­ra­no je za 25. sep­tem­bar.

Primjedbe van pameti          Po­li­ti­čka atmo­sfe­ra u BiH pred Si­laj­dži­ćev put pod­gri­ja­va­na je pri­ča­ma oko to­ga da Pred­sje­dniš­tvo BiH ni­je usvo­ji­lo pla­tfor­mu za nas­tup pred Ge­ne­ral­nom skup­šti­nom UN, kao ni Si­jal­dži­ćev go­vor.No, član Pred­sje­dniš­tva BiH Že­ljko Ko­mšić za "San" pod­sje­ća da se od kra­ja ra­ta do sad sa­mo dva pu­ta de­si­lo da su li­de­ri BiH odla­zi­li u Nju­jork sa usvo­je­nom pla­tfor­mom. Prvi put se to de­si­lo za vri­je­me vla­da­vi­ne Ali­jan­se a, dru­gi put la­ni, kad je BiH pred­stav­ljao Ko­mšić. Ovo­go­diš­nju pla­tfor­mu za nas­tup za­us­ta­vio je svo­jim pri­mje­dba­ma član Pred­sje­dniš­tva BiH Ne­boj­ša Ra­dma­no­vić.Za me­ne su van pa­me­ti stva­ri ko­je je Ra­dma­no­vić tra­žio da se izba­ce iz pla­tfor­me, a ni je­dna od njih ne­ma ve­ze sa BiH. Ra­di se o odno­su Pa­les­ti­ne i Izra­ela, odno­sno na vanj­sku po­li­ti­ku BiH. Oči­gle­dno je tra­žen sa­mo po­vod da se pla­tfor­ma i go­vor odbi­ju i da se nas­tup pred­sje­da­va­ju­ćeg pred Ge­ne­ral­nom skup­šti­nom do­ve­du u pi­ta­nje – ka­zao je Ko­mšić ju­čer za "San".Ko­mšić ka­že da se u pla­tfor­mi ko­ja je sti­gla iz Mi­nis­tar­stva vanj­skih po­slo­va BiH, ne po­mi­nju unu­traš­nje raz­mni­ri­ce i ure­đe­nje BiH, već da se go­vo­ri o glo­bal­nim pi­ta­nji­ma i ci­lje­vi­ma UN, pa­les­tin­skom pi­ta­nju, su­ve­re­nos­ti drža­va, te da se sve "ukla­pa u gra­ni­ce nor­mal­nog".

Ne ide ni­ko na Ge­ne­ral­nu skup­šti­nu, osim ne­kih biv­ših čla­no­va Pred­sje­niš­tva BiH, da bi se rje­ša­va­li unu­traš­njo­po­li­ti­čki pro­ble­mi u BiH, a ne po­mi­nje se ni naš odnos pre­ma Ko­so­vu, kao ni naš stav ti­pa tre­ba li ga pri­zna­ti ili ne. Ni­ko pred Ge­ne­ral­nom skup­šti­nom UN ne re­fe­ri­ra o unu­traš­njo­po­li­ti­čkoj si­tu­aci­ji. Izno­se se sta­vo­vi ve­za­ni za ulo­gu BiH u Vi­je­ću si­gur­nos­ti i za sva kri­zna ža­ri­šta u svi­je­tu. U pla­tfor­mi je sve pos­tav­lje­no na vrlo je­dnos­ta­van i mi­ro­lju­biv na­čin uz is­ti­ca­nje po­tre­be da se stva­ri rje­ša­va­ju di­ja­lo­gom bez kon­fli­kta. Mi sa­mo da­je­mo po­dršku ra­du Me­đu­na­ro­dnog kri­vi­čnog su­da za ra­tne zlo­či­ne – pre­no­si Ko­mšić sa­držaj odbi­je­ne pla­tfor­me.Po nje­go­vom miš­lje­nju, Ra­dma­no­vi­ćev cilj je sa­mo da se BiH po­ka­že "ne­mo­gu­ćom ze­mljom" i to u Ge­ne­ral­noj skup­šti­ni UN.- On će sad čak pi­sa­ti i pi­smo i, da se ne la­že­mo, ni­su u pi­ta­nju prin­ci­pi, već je cilj da se pred ze­mlja­ma čla­ni­ca­ma UN po­ka­že da je BiH ne­mo­gu­ća za fun­kci­oni­sa­nje. To je cilj, dru­gog ne­ma – ka­že is­kre­no Ko­mšić.

Silajdžićev program                    On po­nav­lja da su for­mu­la­ci­je da­te u pla­tfor­mi za nas­tup pred­sje­da­va­ju­ćeg Si­laj­dži­ća "to­li­ko be­ni­gne" da su "glat mo­gle bi­ti pri­hva­će­ne".Oči­gle­dno u ovo pre­di­zbor­no vri­je­me po­li­ti­ci RS ni­je od­go­va­ra­lo da Ha­ris Si­laj­džić ode ta­mo sa po­tpu­nom pla­tfor­mom ko­ja je, po­nav­ljam, bi­la vrlo be­ni­gna kao i nje­gov go­vor – sma­tra Ko­mšić.On ne zna šta će Si­laj­džić ra­di­ti u Nju­jor­ku, ali ako bu­de ko­ris­tio pla­tfor­mu i go­vor sa ko­ji­ma je oti­šao ta­mo, Ko­mši­ću ne­će bi­ti ni­šta spor­no.Da li će Si­laj­džić mi­je­nja­ti taj go­vor, jer ni­je usvo­jen na sje­dni­ci Pred­sje­dniš­tva, ne znam i to će­mo vi­dje­ti. Po me­ni bi to bi­lo po­li­ti­čki bes­ko­ri­sno na po­li­ti­čkoj sce­ni pred izbo­re u BiH. Pred Ge­ne­ral­nom skup­šti­nom se ne mo­že ni­šta ura­di­ti da bi se do­bi­li po­eni na unu­traš­njo­po­li­ti­čkoj sce­ni. Sa­mo se mo­že ne­ko obru­ka­ti – ocje­nju­je Ko­mšić.Ka­ko je na­jav­lje­no iz Pred­sje­dniš­tva BiH, Si­laj­džić će do 25. sep­tem­bra ima­ti ve­li­ki broj su­sre­ta i akti­vnos­ti me­đu ko­ji­ma su i okru­gli sto na te­mu "Kul­tu­ra i ra­zvoj", bi­la­te­ral­ni sas­tan­ci sa pre­mi­je­rom Ku­vaj­ta Še­ikom Na­se­rom Mo­ha­me­dom Al-Sa­ba­hom i ame­ri­čkim kon­gre­sme­nom Ra­som Kar­na­ha­nom, ko­ji je pred­sje­dnik pod­ko­mi­te­ta za me­đu­na­ro­dne or­ga­ni­za­ci­je i ljud­ska pra­va i ko-pred­sje­da­va­ju­ći gru­pe za BiH u ame­ri­čkom Kon­gre­su. Učes­tvo­va­će u ra­du Klin­ton Glo­bal Ini­ti­ati­ve, te ima­ti su­sret i sa Bi­lom Klin­to­nom.

Si­laj­džić će se obra­ti­ti na ple­na­rom za­sje­da­nju sa­mi­ta na vi­so­kom ni­vou po­sve­će­nog Mi­le­ni­jum­skim ra­zvoj­nim ci­lje­vi­ma i učes­tvo­va­ti na Fo­ru­mu pri­va­tnog se­kto­ra UN, te na okru­glom sto­lu "Ši­re­nje i ja­ča­nje par­tner­stva". Pred­sje­da­va­će sas­tan­kom Kon­takt gru­pe za BiH Or­ga­ni­za­ci­je islam­ske kon­fe­ren­ci­je, te se obra­ti­ti na po­se­bnoj sje­dni­ci Vi­je­ća si­gur­nos­ti UN na te­mu "Osi­gu­ra­nje efi­ka­sne ulo­ge Vi­je­ća si­gur­nos­ti u oču­va­nju me­đu­na­ro­dnog mi­ra i si­gur­nos­ti".Pre­dvi­đe­no je i Si­laj­dži­će­vo obra­ća­nje na Sa­mi­tu bal­kan­skih li­de­ra, te ve­če­ra i pri­jem ko­je or­ga­ni­zu­je ame­ri­čki pred­sje­dnik Ba­rak Oba­ma.Ve­ći­na stva­ri ko­je je Ne­boj­ša Ra­dma­no­vić tra­žio da se izba­ce iz pla­tfor­me se, tvrdi Že­ljko Ko­mšić, ti­ču Izra­ela i odno­sa pre­ma Izra­elu i pa­les­tin­skom pi­ta­nju.

Rdma­no­vi­će­vo tu­ma­če­nje                Ne­boj­ša Ra­dma­no­vić, ko­ji ju­čer ni­je od­go­vo­rio na pi­ta­nja "Sa­na", ra­ni­je je izjav­lji­vao da zbog neu­svo­je­ne pla­tfo­rem za nas­tup pred UN Pred­sje­dniš­tvo ne os­tva­ru­je svo­ju ulo­gu da vo­di vanj­sku po­li­ti­ku, te da onaj ko ide ta­mo i nas­tu­pa, to ra­di ne­slu­žbe­no i tim nas­tu­pom ne proi­zvo­di ni­ka­kve pra­vne učin­ke za BiH.- Već sam iznio miš­lje­nje da je BiH neo­zbi­ljna drža­va u ko­joj naj­vi­še ti­je­lo ne os­tva­ru­je svo­ju ulo­gu, jer je Us­tav pre­dvi­dio i ako se ne sla­že­mo, ka­ko se to ra­di. Oči­to je je­dnos­ta­vni­je bi­lo da dvo­ji­ca čla­no­va Pred­sje­dniš­tva odlu­če o tom ne ras­prav­lja­ti i ra­di­ti sa­mos­tal­no, ne­go da pre­gla­sa­va­njem to i usvo­je jer bi to po­vu­klo zah­tjev za za­šti­tu en­ti­tet­skih in­te­re­sa i on­da im se to ne is­pla­ti. Da­kle, to je si­tu­aci­ja ko­ja ni­je do­bra za BiH – go­vo­rio je Ra­dma­no­vić. (Kliker.info-San)

 

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku