hamburger-icon

Kliker.info

Kajtaz : Molit ću od kafića do kafića da udijele 10 KM Crvenom križu

Kajtaz : Molit ću od kafića do kafića da udijele 10 KM Crvenom križu

28 Marta
05:52 2009

Ma­ra­ton­ski izbor gra­do­na­čel­ni­ka Mos­ta­ra naj­vi­še je po­go­dio nje­go­ve naj­si­ro­ma­šni­je su­gra­đa­ne.Igra­ri­je oko izbo­ra gra­do­na­čel­ni­ka, usva­ja­nja bu­dže­ta, pri­vre­me­nog fi­nan­si­ra­nja di­rek­tno uti­ču i na ja­vnu ku­hi­nji Crve­nog kri­ža, ko­ju vi­še od 12 go­di­na fi­nan­si­ra is­klju­či­vo Grad­ska upra­va Mos­ta­ra.

 Fra­pan­tan je po­da­tak da je Her­ce­go­va­čko-ne­re­tvan­ski kan­ton u po­slje­dnjih 12 go­di­na za ovu svrhu iz bu­dže­ta iz­dvo­jio sve­ga 4.550 KM! A, o bro­ju onih ko­ji sva­ko­dne­vno do­la­ze po por­ci­ju hra­ne, su­vi­šno je bi­lo šta re­ći. Je­di­no se mo­ra kon­sta­to­va­ti da ne do­la­ze sa­mo iz užeg cen­tra Mos­ta­ra, ne­go iz broj­nih dru­gih mje­snih za­je­dni­ca i opći­na uda­lje­nih i po ne­ko­li­ko de­se­ti­na ki­lo­me­ta­ra od Gra­da.

– Ne mo­že­mo ni­ko­ga vra­ti­ti kad nam do­đe i za­tra­ži ko­ru hlje­ba ili ka­ši­ku hra­ne, iako po ne­kim stav­ka­ma ne ispu­nja­va uslo­ve za sti­ca­nje pra­va na obrok. Za­is­ta smo u ne­za­vi­dnoj i ve­oma te­škoj si­tu­aci­ji. Ovih da­na sam obav­ljao raz­go­vo­re sa ne­kim do­bav­lja­či­ma hra­ne, da nam nas­ta­ve ispo­ru­ku bez ob­zi­ra što u ovo­me tre­nut­ku ne­ma­mo no­vac da pla­ti­mo. Za­lo­žio sam i obraz i imidž ove or­ga­ni­za­ci­je i sa­da mo­lim Bo­ga da nam što pri­je sti­gnu upla­te, da se po­li­ti­čka si­tu­aci­ja nor­ma­li­zu­je i da po­čne­mo svi ra­di­ti na po­bolj­ša­nju so­ci­jal­ne sli­ke gra­da – na­gla­ša­va Alen Kaj­taz, pred­sje­dnik Crve­nog kri­ža HNK-a.

Po obrok u ku­hi­nju Crve­nog kri­ža do­la­zi 250 po­ro­di­ca ko­je ispu­nja­va­ju sve uslo­ve za ovo pra­vo, a 50-ak je onih ko­ji ne­ma­ju kar­ti­ce ali im se hra­na di­je­li. Me­đu­tim, sva­ko­dne­vno na­vra­ća­ju i oni ko­ji ži­ve u uda­lje­nim mjes­ti­ma, se­li­ma i oko­li­ci, pa mo­le za obrok. I ka­da se usvo­ji bu­džet Gra­da Mos­ta­ra, ne­dos­ta­jat će nov­ca za sve po­tre­be sta­no­vni­ka Mos­ta­ra.

Pre­ma ri­je­či­ma Kaj­ta­za, ne­dos­ta­je sis­tem­sko rje­še­nje.- Do­vo­ljno je re­ći da je kod nas sa­mo 50 pos­to sta­no­vniš­tva upo­sle­no. Zna­či, ne mo­že­mo oče­ki­va­ti ni da ko­mši­je me­đu­so­bno po­ma­žu je­dni dru­gi­ma, sta­nje je sve te­že. Ovih da­na ću kre­nu­ti po Mos­ta­ru, od ra­dnje do ra­dnje, od ka­fi­ća do ka­fi­ća, mo­lit ću vla­sni­ke­da mje­se­čno po 10 KM upla­te na ra­čun Crve­nog kri­ža ka­ko bi ku­hi­nja op­sta­la. Na­ža­lost, broj­ni dru­gi pro­je­kti Crve­nog kri­ža sa­da su u dru­gom pla­nu, jer ne mo­že­mo or­ga­ni­zo­va­ti ta­kmi­če­nje u po­la­ga­nju Prve po­mo­ći, a do­pus­ti­ti da zbog to­ga ku­hi­nja dan ili dva ne ra­di. Pri­ori­tet nam je obe­zbi­je­di­ti ovim lju­di­ma je­dan obrok dne­vno, a sve os­ta­lo je na če­ka­nju – obja­snio je Kaj­taz.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku