hamburger-icon

Kliker.info

Jones ne priznaje poraz : Butmirski paket već danas u Parlamentu BiH

Jones ne priznaje poraz : Butmirski paket već danas u Parlamentu BiH

04 Novembra
02:33 2009

Pred­sta­vni­ci se­dam stra­na­ka uče­sni­ka bu­tmir­skih pre­go­vo­ra da­nas će u Sa­ra­je­vu u zgra­di Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne BiH nas­ta­vi­ti raz­go­vo­re o us­ta­vnoj re­for­mi. Ple­nar­nom sas­tan­ku tre­ba­le bi pri­sus­tvo­va­ti ek­sper­tne stra­na­čke de­le­ga­ci­je, ko­je će raz­go­va­ra­ti o kon­kre­tnim pri­je­dlo­zi­ma even­tu­al­nih pro­mje­na Us­ta­va BiH, u or­ga­ni­za­ci­ji evrop­sko-ame­ri­čkih di­plo­ma­ta ko­ji su u po­ne­dje­ljak do­pu­to­va­li u BiH.

Iz­mje­ne prin­ci­pa                                    Dru­ga run­da pre­go­vo­ra u sklo­pu ta­ko­zva­nog "bu­tmir­skog pro­ce­sa" otpo­če­la je već ju­čer u Sa­ra­je­vu su­sre­tom Bo­že Lju­bi­ća, pred­sje­dni­ka HDZ-a 1990 sa evrop­sko-ame­ri­čkim po­sre­dni­ci­ma Zol­ta­nom Mar­ti­nu­som i Stu­ar­tom Jonesom. Na­kon ovo­ga, usli­je­di­li su su­sre­ti i sa de­le­ga­ci­ja­ma SDA, SDP, HDZ BiH, te Stran­ke za BiH. Bi­lo ka­kvih kon­kre­tnih do­go­vo­ra, ka­ko se i oče­ki­va­lo, ne­ma. Po­zi­ci­je stra­na­čkih pred­sta­vni­ka ni­su se pro­mje­ni­le u odno­su na sta­vo­ve izni­je­te to­kom pro­pa­lih pre­go­vo­ra u ba­zi NA­TO-a u Bu­tmi­ru. Me­đu­tim, pre­ma tvrdnja­ma Lju­bi­ća do­šlo je odre­đe­nih pro­mje­na u za­je­dni­čkom evrop­sko-ame­ri­čkom pri­je­dlo­gu ko­ji je ta­da pre­zen­ti­ran. Lju­bić ni­je že­lio pre­ci­zi­ra­ti o če­mu se kon­kre­tno ra­di, ali je po­ru­čio ka­ko su pred­sta­vni­ci EU i SAD "uva­ži­li na­še su­ges­ti­je i pri­mje­dbe ko­je smo izni­je­li u Bu­tmi­ru".

 

– Me­đu­tim, to još uvi­jek ni­je do­vo­ljno da bi se za­do­vo­lji­la dva na­če­la na ko­ji­ma mi in­sis­ti­ra­mo, a to je fun­kci­onal­na BiH i je­dna­ko­pra­vna us­ta­vna po­zi­ci­ja sva tri kon­sti­tu­ti­vna na­ro­da – po­ru­čio je Lju­bić. Za ra­zli­ku od nje­ga, li­der SDA Ti­hić na­kon su­sre­ta sa Mar­ti­nu­som i Jonesom re­kao je da ni­je bi­lo raz­go­vo­ra o kon­kre­tnim rje­še­nji­ma za iz­mje­ne Us­ta­va. Vi­še je, ka­že on, bi­lo ri­je­či o dalj­njim po­li­ti­čkim akti­vnos­ti­ma i pro­ce­du­ra­ma ka­ko do­ći do rje­še­nja. – Raz­go­va­ra­li smo o to­me ka­ko i dru­ge uvje­ri­ti i ubje­di­ti da se pos­ti­gne rje­še­nje. Ja os­ta­jem kod sta­va da je po­nu­đe­ni pa­ket iz Bu­tmi­ra do­bra osno­va. SDA je bu­tmir­ski pa­ket pri­hva­ti­la kao mi­ni­mum ove fa­ze us­ta­vne re­for­me, jer to zna­či na­pre­dak. To zna­či bo­lje od pos­to­je­ćih rje­še­nja. Ovim pa­ke­tom ni­ko ni­šta ne gu­bi, ni RS, ni Hrva­ti, ni Boš­nja­ci, a svi do­bi­va­mo. Ne na­ru­ša­va se dej­ton­ska stru­ktu­ra BiH, ali ona pos­ta­je fun­kci­onal­ni­ja – re­kao je Ti­hić.

Kraj go­di­ne                                               On ne oče­ku­je da će even­tu­al­ni za­je­dni­čki sas­ta­nak me­đu­na­ro­dnih pred­sta­vni­ka i do­ma­ćih li­de­ra bi­ti sa­zvan pri­je ne­go se pos­ti­gne do­vo­ljna sa­gla­snost da po­nu­đe­na rje­še­nja mo­gu pro­ći i da se mo­že osi­gu­ra­ti po­tre­bna par­la­men­tar­na ve­ći­na. Po­ru­čio je i da ako se ne pos­ti­gne rje­še­nje do na­re­dne sje­dni­ce Vi­je­ća za pro­ve­dbu mi­ra, ne­ma al­ter­na­ti­ve osim nas­ta­vi­ti raz­go­vo­re dok se do do­go­vo­ra ne do­đe. Pred­sta­vni­ci SDP-a po­ru­či­li su me­đu­na­ro­dnim po­sre­dni­ci­ma da oni po­drža­va­ju us­ta­vne pro­mje­ne, ali da sma­tra­ju da je pa­ket iz Bu­tmi­ra mi­ni­mum ispod ko­jeg se ne smi­je ići. Ge­ne­ral­ni se­kre­tar SDP-a Ner­min Ni­kšić, ko­ji je sa stra­na­čkim še­fom Zlat­kom La­gu­mdži­jom ju­čer bio na raz­go­vo­ri­ma, re­kao je za "San" da su iz ove stran­ke po­no­vi­li da će po­drža­ti pre­dlo­že­ne pro­mje­ne sa­mo ako se da­ju odre­đe­na po­jaš­nje­nja po­nu­đe­nih aman­dma­na.

– Ima tu dos­ta spor­nih pi­ta­nja, po­put to­ga da li drža­vni za­ko­ni ima­ju su­pre­ma­ci­ju nad en­ti­tet­skim. Ta­ko­đer tra­ži­mo da se ne­ke stva­ri ja­sno pre­ci­zi­ra­ju da bi se spri­je­či­la si­tu­aci­ja da pred­sta­vni­ci vla­da­ju­ćih stra­na­ka ka­žu ka­ko ne­što po­drža­va­ju, a on­da svi iza­đu sa dru­ga­či­jim tu­ma­če­njem ono­ga što su po­drža­li – re­kao je Ni­kšić. Pre­ma ne­zva­ni­čnim in­for­ma­ci­ja­ma do ko­jih smo do­šli, pred­sta­vni­ci EU i SAD na­mje­ra­va­ju na­re­dne dvi­je se­dmi­ce vo­di­ti raz­go­vo­re sa do­ma­ćim po­li­ti­ča­ri­ma, da bi se do do­go­vo­ra even­tu­al­no do­šlo do sje­dni­ce PIK-a za­ka­za­ne za 18. no­vem­bar. Ta­ko­đer, to­kom ju­če­raš­njih su­sre­ta go­to­vo svi uče­sni­ci na­gla­si­li su da sve even­tu­al­ne iz­mje­ne Us­ta­va tre­ba pro­ves­ti do kra­ja go­di­ne, jer će ta­ko ne­što bi­ti ne­mo­gu­će uči­ni­ti u slje­de­ćoj go­di­ni, ko­ju će obi­lje­ži­ti pred­sto­je­ći izbo­ri.

SNSD-u ka­sno                               Ge­ne­ral­ni se­kre­tar SNSD-a Igor Ra­do­ji­čič izja­vio je da ne zna da li će pred­sta­vni­ci ove stran­ke učes­tvo­va­ti na da­naš­njem sas­tan­ku, ocje­nju­ju­ći da je ne­ko­rek­tno što je SNSD tek u po­ne­dje­ljak na­ve­čer do­bio po­ziv za raz­go­vo­re.– Je­dan ra­zlog su vre­men­ske pri­li­ke, a dru­gi je što svi ima­mo is­pla­ni­ra­ne oba­ve­ze i vrlo je ne­ko­rek­tno od svih, bez ob­zi­ra na ni­vo zva­ni­čni­ka, da ša­lju po­ziv da­nas za su­tra – re­kao je Ra­do­ji­čić. On je po­no­vio i stav SNSD-a da je su uvi­jek spre­mni za bi­la­te­ral­ne raz­go­vo­re o prin­ci­pi­ma, ali da bu­tmir­ski pa­ket ni­je osnov za raz­go­vor.

Čo­vi­će­ve smjer­ni­ce                          Na­še opre­dje­lje­nje je da se do­go­vo­ri­mo ako je to mo­gu­će, a osno­vne smjer­ni­ce os­ta­ju is­te – tre­ba­mo do­go­vo­ri­ti de­kla­ra­ci­ju ko­jom bi­smo de­fi­ni­ra­li ap­so­lu­tnu je­dna­kost tri­ju na­ro­da po us­ta­vu, izja­vio je pred­sje­dnik HDZ BiH Dra­gan Čo­vić. Ono što bi kroz ta­kvu de­kla­ra­ci­ju tre­ba­lo na­zna­či­ti, sma­tra on, jest da taj pro­ces ima vre­men­ski ve­oma ja­sno svoj po­če­tak i kraj. Čo­vić je i da­lje pri sta­vu da je bu­tmir­ski pa­ket ne­pri­hva­tljiv za HDZBiH. Upi­tan da li za ovu stran­ku pre­go­vo­ri o sre­dnjem ni­vou vlas­ti zna­če raz­go­vo­re o uspos­ta­vi tre­ćeg en­ti­te­ta s hrvat­skom ve­ći­nom, Čović je ka­zao da je u Pru­du ja­sno re­če­no da to zna­či rje­še­nje ko­je će na is­ti na­čin ri­je­ši­ti pi­ta­nje Hrva­ta, Boš­nja­ka i Srba.- Mi smo u Pru­du po­tpi­sa­li da su to če­ti­ri fe­de­ral­ne je­di­ni­ce ko­je ima­ju za­ko­no­da­vnu i iz­vršnu vlast. Ne­ma ni­ka­kvih po­te­ško­ća da i to pred­sta­vi­mo ov­dje kao naš mo­del ako je to mo­gu­će i do­go­vo­ri­mo s dru­gim stra­na­ma – ka­že Čo­vić.

Ma­nje zlo                                                      Bu­tmir­ski pa­ket, pri­je sve­ga ako se ja­sno pre­ci­zi­ra ulo­ga Us­ta­vnog su­da i ja­sno de­fi­ni­ra­ju na­dle­žnos­ti drža­ve, na­ro­či­to u kon­tek­stu evrop­skih in­te­gra­ci­ja, mo­že pred­stav­lja­ti zna­ča­jan ko­rak na­pri­jed, oci­je­nio je na­kon raz­go­vo­ra pred­sje­dnik SDP BiH Zlat­ko La­gu­mdži­ja. On sma­tra da je i za­drža­va­nje pos­to­je­ćeg sta­nja ma­nje zlo u odno­su na loš do­go­vor.

Ne­mo­gu­će pro­mje­ne                                   Pot­pred­sje­dnik PDP-a Bra­ni­slav Bo­re­no­vić po­no­vio je stra­na­čki stav da ni­je mo­gu­će ići ka pro­mje­na­ma Us­ta­va BiH ko­je bi bi­le na šte­tu dej­ton­skog ure­đe­nja BiH, ko­jim je de­fi­ni­sa­na ra­vno­pra­vnost dva en­ti­te­ta i tri kon­sti­tu­ti­vna na­ro­da. Nje­go­va stran­ka će se sa pred­sta­vni­ci­ma EU i SAD sas­ta­ti su­tra, ali Bo­re­no­vić ka­že da "ne­će bi­ti mo­gu­će pro­ves­ti ne­ke ve­će pro­mje­ne Us­ta­va BiH, jer za to ne pos­to­ji re­al­na mo­gu­ćnost".  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku