hamburger-icon

Kliker.info

Ibraković: Vrijeme je da Velež slavi Pod Bijelim brijegom

Ibraković: Vrijeme je da Velež slavi Pod Bijelim brijegom

03 Oktobra
05:38 2009

Mos­tar je na no­ga­ma, kao i sva­ki put uoči grad­skog der­bi­ja izme­đu Ve­le­ža i Zrinj­skog. Po­li­ci­ja i or­ga­ni re­da, kao i klu­bo­vi, pri­vo­de kra­ju or­ga­ni­za­ci­ju po­me­nu­tog me­ča, iako su ove go­di­ne grad­ske stru­ktu­re ne­oče­ki­va­no za­ka­za­le, s ob­zi­rom da to ni­je bio slu­čaj uoči ra­ni­jih der­bi­ja. Ra­dom i odno­som Grad­ske upra­ve, te gra­do­na­čel­ni­ka Lju­be Be­šli­ća, po­se­bno su ne­za­do­vo­ljni u Ve­le­žu, s ob­zi­rom da je još uvi­jek upi­tno ko će i ka­ko na­vi­ja­če „ro­đe­nih" pre­ba­ci­ti iz je­dnog di­je­la gra­da u dru­gi. Pret­ho­dnih se­zo­na je to bi­lo Ja­vno pre­du­ze­će Mo-bus, ko­je ovaj put ne že­li sa­ra­dnju sa Ve­le­žom i svu od­go­vor­nost pre­ba­cu­je na grad.S dru­ge stra­ne gra­do­na­čel­nik Be­šlić, či­ni se svje­sno, lop­ti­cu pre­ba­cu­je na Mo-bus.

– Ima­li smo sas­ta­nak sa pred­sta­vni­ci­ma Klu­ba na­vi­ja­ča «Red Ar­mi» i mo­ram is­ta­ći da smo odu­šev­lje­ni či­nje­ni­com da su se u rje­še­nje ovog pro­ble­ma uklju­či­li i oni sa­mi. Na­ime, za­je­dno sa na­vi­ja­či­ma, u kon­ta­ktu smo sa ne­ko­li­ko pri­va­tnih auto­pre­vo­znih pre­du­ze­ća iz Ja­bla­ni­ce, Sto­ca i Ko­nji­ca, ko­ji će nam iza­ći u su­sret. Već smo obez­bje­di­li če­ti­ri auto­bu­sa te par kom­bi­ja. Od Mo-bu­sa smo tra­ži­li pet auto­bu­sa, ali oni nam ni­su že­lje­li iza­ći u su­sret i svu od­go­vor­nost pre­ba­ci­li na gra­do­na­čel­ni­ka Be­šli­ća, ko­ji nas je vje­što iz­bje­gao. U slu­ča­ju da nam do ne­dje­lje ne iza­đu u su­sret, FK Ve­lež će tu­ži­ti i Grad Mos­tar i Mo-bus – de­ci­dan je bio di­re­ktor Ve­le­ža Se­din Ta­no­vić.Osim to­ga, Ta­no­vić je is­ta­kao da der­bi bez na­vi­ja­ča oba klu­ba ni­je der­bi, te da po za­ko­nu Lo­kal­ne sa­mou­pra­ve na­vi­ja­či oba klu­ba ima­ju pra­vo pri­sus­tvo­va­ti grad­skom der­bi­ju.

– Ta­ko­đe, mo­ram is­ta­ći da smo tra­ži­li 700 mjes­ta za na­še na­vi­ja­če, s ob­zi­rom da mi u ovom mo­men­tu na na­šem sta­di­onu u Vra­pči­ći­ma mo­že­mo obez­bje­di­ti is­to to­li­ko mjes­ta za gos­tu­ju­će na­vi­ja­če, ali smo nai­šli na ne­go­do­va­nje od stra­ne do­ma­ći­na, ko­ji je spre­man po­nu­di­ti 500 mjes­ta, zbog, ka­ko ka­žu, si­gur­nos­ti. Mi će­mo uči­ni­ti sve da uspi­je­mo u na­šoj pri­mar­noj na­ka­ni. Ci­je­na ula­zni­ce za na­še na­vi­ja­če je de­set KM – is­ti­če Ta­no­vić.

Što se ti­če sa­me uta­kmi­ce, tre­ne­ri Ibra­ko­vić i Jo­vić ne kri­ju op­ti­mi­zam te ka­žu da oče­ku­ju tri­jumf svo­jih eki­pa.    – Že­lje­zni­čar je ap­sol­vi­ran i već tri da­na smo okre­nu­ti grad­skom der­bi­ju. Što se ti­če ti­ma, već sam se odlu­čio za 18 igra­ča ko­ji će bi­ti u kon­ku­ren­ci­ji za der­bi. Svi su spre­mni i ma­ksi­mal­no kon­cen­tri­sa­ni za su­traš­nju uta­kmi­cu – ka­že Ab­du­lah Ibra­ko­vić, tre­ner Ve­le­ža ko­ji do­da­je da će ne­ko­li­ci­ni nje­go­vih igra­ča ovaj der­bi bi­ti prvi u ka­ri­je­ri, ali da oni ne­će iz­gor­je­ti u že­lji, ni­ti po­dle­ći pri­tis­ku.

– Svi oni ima­ju mno­go uta­kmi­ca u no­ga­ma i od to­ga ne stra­hu­jem. Zrinj­ski re­spe­ktu­jem, ali na­še am­bi­ci­je su tri­jumf. Vri­je­me je za to – za­vršio je Ibra­ko­vić.«Ro­đe­ni» će der­bi do­če­ka­ti u ka­ran­ti­nu, gdje će za­je­dno po­gle­da­ti meč izme­đu Zrinj­skog i Slo­bo­de, te ana­li­zi­ra­ti sve po­zi­ti­vne i ne­ga­ti­vne stva­ri u nji­ho­voj igri.

Šef stru­čnog šta­ba Zrinj­skog Dra­gan Jo­vić is­ti­če da je atmo­sfe­ra u nje­go­vom ti­mu na ni­vou.

– Svi su spre­mni i je­dva če­ka­ju znak za po­če­tak uta­kmi­ce. Zdrav­stve­ni bil­ten i si­tu­aci­ja sa kar­to­ni­ma je odli­čna, ta­ko da su­tra mo­gu ra­ču­na­ti na sve igra­če. Oče­ku­jem po­bje­du i tri bo­da. To bi bio po­klon na­šim na­vi­ja­či­ma i nas­ta­vak odli­čnog ni­za ko­ji smo za­po­če­li na oba fron­ta – ka­zao je Jo­vić do­dav­ši da je i naj­no­vi­je po­ja­ča­nje Ta­bi je na di­spo­zi­ci­ji, i mo­že se de­si­ti da do­bi­je pri­li­ku da zai­gra – ka­zao je Jo­vić.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku