hamburger-icon

Kliker.info

Harisovim stazama revolucije : Lagumdžija danas u četiri oka s turskim ministrom Davatogluom

Harisovim stazama revolucije : Lagumdžija danas u četiri oka s turskim ministrom Davatogluom

29 Decembra
06:38 2009

Na li­čni po­ziv Ahme­ta Da­va­to­glua, tur­skog mi­nis­tra vanj­skih po­slo­va , Zlat­ko La­gu­mdži­ja, pred­sje­dnik SDP-a i drža­vni po­sla­nik, ju­čer oko po­dne otpu­to­vao je u Tur­sku, a ju­tros će u An­ka­ri njih dvo­ji­ca raz­go­va­ra­ti u če­ti­ri oka o si­tu­aci­ji u BIH.Tre­ba re­ći da je pred­sje­dnik SDP-a po­zvan u An­ka­ru na­kon što je lan­si­ra­na la­žna pri­ča da su se u Ko­nji pri­je de­se­tak da­na, u re­ži­ji tur­skih zva­ni­čni­ka, za is­tim sto­lom tre­ba­li na­ći La­gu­mdži­ja, Su­lej­man Ti­hić i Ha­ris Si­laj­džić „u ci­lju pos­ti­za­nja boš­nja­čkog je­din­stva“. Tur­ski am­ba­sa­dor u BiH oš­tro je de­man­to­vao ta­kve in­for­ma­ci­je, a ono što je o to­me obja­vio „Dne­vni avaz“ na­zvao je sme­ćem.Da je La­gu­mdži­ja u ve­li­koj di­plo­mat­skoj ofan­zi­vi, po­ka­zu­je i to da je u po­slje­dnjih mje­sec da­na imao niz raz­go­vo­ra sa broj­nim svjet­skim zva­ni­čni­ci­ma.

 

U Ma­dri­du je raz­go­va­rao sa Mi­gu­elom Mo­ra­ti­no­som, mi­nis­trom vanj­skih po­slo­va Špa­ni­je ko­ja od 1. ja­nu­ara pre­uzi­ma pred­sje­da­va­nje Evrop­skom uni­jom. Po­tom je za­je­dno s Ra­fi­jem Gre­go­ri­ja­nom, prvim za­mje­ni­kom vi­so­kog pred­sta­vni­ka, otpu­to­vao u SAD i u Va­šin­gto­nu raz­go­va­rao s Fi­li­pom Go­ro­dom, po­mo­ćni­kom drža­vnog se­kre­ta­ra Hi­la­ri Klin­ton, a bo­ra­vio je i u Pra­gu gdje je iza­bran za čla­na Pred­sje­dniš­tva Par­ti­je evrop­skih so­ci­ja­lis­ta i naj­vi­še za­hva­lju­ju­ći nje­mu SNSD Mi­lo­ra­da Do­di­ka ni­je pri­mljen u član­stvo te Par­ti­je. U me­đu­vre­me­nu je na­sa­mo imao raz­go­vo­re sa Bo­ri­som Ta­di­ćem, pred­sje­dni­kom Srbi­je, Ran­kom Kri­vo­ka­pi­ćem, pred­sje­dni­kom Skup­šti­ne Crne Go­re, Zo­ra­nom Mi­la­no­vi­ćem, pred­sje­dni­kom SDP-a Hrvat­ske i gla­vnim kan­di­da­tom za pred­sje­dni­ka Hrvat­ske Ivom Jo­si­po­vi­ćem.„San“ je u pro­šli pe­tak obja­vio da je Že­ljko Ko­mšić, pred­sje­da­va­ju­ći Pred­sje­dniš­tva BiH i pot­pred­sje­dnik SDP-a do­bio li­čni po­ziv nje­ma­čke kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel i on će se s njom sas­ta­ti 12. ja­nu­ara. Uz Ko­mšić će u na­re­dna dva mje­se­ca ima­ti i raz­go­vo­re s ne­ko­li­ko is­ta­knu­tih svjet­skih drža­vni­ka, na nji­ho­ve po­zi­ve. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku