hamburger-icon

Kliker.info

Haris Medunjanin : Čekam poziv Ćire Blaževića

Haris Medunjanin : Čekam poziv Ćire Blaževića

16 Septembra
03:06 2009

Ka­kav lu­ksuz, ka­kva ba­ha­tost čel­ni­ka NSBiH. Ha­ris Me­du­nja­nin je je­di­ni bh no­go­me­taš u špan­skoj "Pri­me­ri", dva pu­ta evrop­ski prvak, ali u dre­su Ho­lan­di­je, ni­je ni­ti na ši­rem po­pi­su Mi­ro­sla­va Bla­že­vi­ća. Iako je ro­đen u Sa­ra­je­vu (9. mart 1985. go­di­ne), ma­kar je go­di­na­ma če­kao po­ziv ni­ko iz NSBiH, ni­je po­ka­zao ozbi­ljni­je za­ni­ma­nje za ovog izu­ze­tno kva­li­te­tnog ve­znja­ka, ko­ji ima dva­de­se­tak nas­tu­pa na me­đu­na­ro­dnoj sce­ni. Me­du­nja­nin je obje uta­kmi­ce u špan­skoj li­gi po­čeo u star­tnoj pos­ta­vi. Za "San" Ha­ris go­vo­ri o am­bi­ci­ja­ma, o že­lji da igra za BiH, o Ibra­hi­mo­vi­ću, Re­alu, Va­lja­do­li­du…

Ima­te li objaš­nje­nje za­što Vas ni­ko ne zo­ve iz NSBiH?                             – Ne­mam. Ja ni­sam u ne­koj "li­je­voj" li­gi, igrao sam u Ho­lan­di­ji, sa­da u Špa­ni­ji, sva­kog lje­ta do­đem na odmor u Sa­ra­je­vo… Ako me že­le, zna­ju ka­ko me mo­gu do­bi­ti ili na­ći. Pa, ne­ću va­ljda ja okre­ta­ti bro­je­ve i mo­li­ti ne­kog te­le­fo­nom da me po­zo­ve.

Ža­lo­sno! Ima­te li bh pa­soš?                   – Imam i ho­lan­dski i bo­san­ski. Da­kle, ni tu ne­ma pre­pre­ke. Igrao sam za Ho­lan­di­ju, kao ri­jet­ko ko­ji sa ovih pros­to­ra. Čekao sam go­di­na­ma da se ne­ko sje­ti ko vo­di mla­đe se­le­kci­je, ali ni­kad ni­sam do­če­kao po­ziv. Igra­ti za Ho­lan­di­ju, ko­ja ima naj­bo­lje mla­de igra­če je ve­li­ko pri­zna­nje. I ta­da sam, ka­da sam imao zla­tnu me­da­lju oko vra­ta, kao evrop­ski prvak sa mla­dom re­pre­zen­ta­ci­jom, ma­štao da igram za BiH. Po­je­din­ci iz NSBiH svo­ju su ne­spo­so­bnost i sklo­nost ka me­še­ta­re­nju ko­ris­ti­li da do Bla­že­vi­ća pro­tu­re pri­ču ka­ko vi ne že­li­te igra­ti za BiH. Ka­ko to ko­men­ti­ra­te? – Ni­šta od to­ga ni­je is­ti­na. Na­slu­šao sam se pri­ča o me­ni, a da ni­ko ni­je pro­vje­rio. Čuo sam da su iz NSBiH go­vo­ri­li ka­ko se ne jav­ljam na te­le­fo­ne. To ni­je is­ti­na, ko god me zvao, mo­gao je raz­go­va­ra­ti sa­mnom. Kao što mi sa­da pri­ča­mo. Uos­ta­lom, ako je ne­kom sta­lo do igra­ča, ne­će to te­le­fo­nom ri­je­ši­ti. Va­ljda je red da se do­đe, po­sje­ti igra­ča, klub, raz­go­va­ra. Ta­ko to ra­de svi ko­ji ima­ju ozbi­ljne na­mje­re.

Da Vas Bla­že­vić sa­da po­zo­ve, ka­ko bi ste re­agi­ra­li?              – Ja če­kam po­ziv Mi­ro­sla­va Bla­že­vi­ća, sta­lo mi je da igram za BiH, za re­pre­zen­ta­ci­ju svo­je ze­mlje. Da ne bu­de za­bu­ne, ja ovo ne go­vo­rim za­to što re­pre­zen­ta­ci­ja da­nas igra do­bro. Go­di­na­ma če­kam da me ne­ko na­zo­ve, da se ja­vi. Čak i ka­da ne­ki igra­či ni­su nas­tu­pa­li, ja sam pri­že­ljki­vao po­ziv. Mo­gu­će da sa­da Bla­že­vić ima rje­še­nja u ve­zi, pa ne osje­ća po­tre­bu da me zo­ve.

 Ra­hi­mić i Mu­ra­to­vić su ne­za­mje­nji­vi, uvjek su ko­rek­tno odra­di­li po­sao, ali vi ste de­se­tak go­di­na mla­đi,                      – Ne že­lim ko­men­ta­ri­sa­ti dru­ge. Is­ti­na je da sam igrao u Ho­lan­di­ji, da su me u klu­bo­vi­ma i re­pre­zen­ta­ci­ji tre­ni­ra­li Van Gal i Rud Gu­lit, da sa­da igram u Špa­ni­ji. Mi u sva­kom ko­lu ima­mo ja­ke pro­ti­vni­ke. Eto, sa­da smo iz­gu­bi­li od Va­len­si­je (4:2), gos­tu­je­mo Sa­ra­go­zi, za tri ko­la ide­mo u Ma­drid, po­tom če­kam su­sret sa Bar­se­lo­nom.

U Ho­la­dni­ji ste igra­li vi­še pre­ma na­pa­du, ko­ju po­zi­ci­ju sa­da igra­te?                   – Moj tre­ner for­si­ra sis­tem 4 – 2 – 3 -1, igra­mo sa dva za­dnja ve­zna. Ja sam je­dan od te dvo­ji­ce, idem i li­je­vo i de­sno. Igrao sam do­bro pro­šle se­zo­ne, odra­dio odli­čne pri­pre­me i sa­da sam po­čeo obje uta­kmi­ce. Prem­da oče­ku­jem po­ziv iz NSBiH, po­tpu­no sam oku­pi­ran igrom u Va­lja­do­li­du. Ne mo­gu se ubi­ti ako me ne zo­vu, ja na to ne mo­gu utje­ca­ti. Ne bi bio ni prvi ni po­slje­dnji ko­ji je izos­tav­ljen. Zar tre­ba sa­da ne­kog mo­li­ti? Ako ne­kom ni­je do­vo­ljno što igram u Špa­ni­ju, ako sam prvo­ti­mac, i ako su mi pro­ti­vni­ci Re­al, Bar­se­lo­na, Va­len­si­ja, Atle­ti­ko, De­por­ti­vo.., on­da ne znam ka­kve kri­te­ri­je još tre­bam za­do­vo­lji­ti.

Da li ste gle­da­li meč sa Tur­skom?                                      – Je­sam. Dra­go mi je i zbog atmo­sfe­re i do­brog re­zul­ta­ta. Na­dam se da će Bo­sna po­bje­di­ti ba­rem je­dnu od dvi­je na­re­dne uta­kmi­ce i os­tva­ri­ti že­lje­ni pla­sman na SP. Bez ob­zi­ra igrao ili ne, ja os­ta­jem na­vi­jač svo­je re­pre­zen­ta­ci­je – izja­vio je za "San" Ha­ris Me­du­nja­nin. Me­du­nja­nin se pot­vrdio u ze­mlji ko­ja je za­če­tnik "to­tal­nog fu­dba­la", igra u su­per ja­koj li­gi, a ni­je u re­pre­zen­ta­ci­ji. Sra­mo­tno, skan­da­lo­zno!  

Po­put Ibra­hi­mo­vi­ća                        Ima ne­ke sim­bo­li­ke. I Zla­tan Ibra­hi­mo­vić ima bh ko­ri­je­ne, ali ne igra za BiH. Pri­je de­se­tak go­di­na sam pi­sao o že­lji Zla­ta­no­vog oca Še­fi­ka da nje­gov sin, ta­da go­lo­bra­di mla­dić, igra za BiH. Baš kao što je Me­du­nja­nin u "Zla­ta­no­vim" go­di­na­ma, ta­ko­đer če­kao po­ziv. Na­ža­lost i da­nas ga če­ka. Znam da će se ja­vi­ti ne­ke sve­zna­li­ce, ko­ji će lan­si­ra­ti pri­ču, ka­ko Zla­tan ni­kad ni­je že­lio igra­ti za BiH, te ka­ko je Me­du­nja­nin odbi­jao po­ziv iz NSBiH. Što je no­tor­na laž. "Auto­ri­te­ti" i me­še­ta­ri iz NSBiH po­ku­ša­li su te­le­fo­nom na­go­vo­ri­ti Ibra­hi­mo­vi­ća, ta­da na­pa­da­ča Mal­mea, da se, even­tu­al­no do­ka­že u dre­su na­še B se­le­kci­je. Ko­ja se spre­ma­la za tur­ne­ju u In­di­ju. Do­du­še, Zla­tan je, odno­sno nje­gov otac Še­fik i ra­ni­je odbi­jen ko­ša­ri­com iz NSBiH; "Ima­mo mi ta­kvih ov­dje ko­li­ko ho­ćeš"! Emir, Ala­din, Su­an, Bo­jan, Al­min, Mir­za.., bh na­vi­ja­či, po­slje­dnjih su da­na sla­li ma­ilo­ve sa že­ljom da se "pro­drma­ju" lju­di iz Sa­ve­za, te da se po­ku­ša   do­bi­ti Me­du­nja­ni­na.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku