hamburger-icon

Kliker.info

Emir Spahić : Dao bih sve što imam za pobjedu protiv Turske!

Emir Spahić : Dao bih sve što imam za pobjedu protiv Turske!

08 Septembra
02:01 2009

Emir Spa­hić do­bro je po­znat tur­skim re­pre­zen­ta­tiv­ci­ma. Dvi­je go­di­ne je po­pu­lar­ni Spa­ha igrao za Al­taj. Tur­ska i rus­ka li­ga bi­le su sa­mo uspu­tne sta­ni­ce do Fran­cus­ke, ko­ja ni­je po­slje­dnja ste­pe­ni­ca u ka­ri­je­ri na­šeg ka­pi­te­na, bu­du­ći se već sa­da za nje­ga za­ni­ma­nju naj­bo­lji klu­bo­vi iz Nje­ma­čke, En­gles­ke, Ita­li­je, Špa­ni­je… Spa­hić ni­kad ni­je za­ka­zao, uvjek je da­vao ma­ksi­mum. Pro­tiv Ar­me­ni­je je uz stri­jel­ca Se­ni­ja­da Ibri­či­ća bio naš naj­bo­lji igrač. Odi­grao je bez gre­ške. Nje­go­va je igra pod­sje­ti­la na Fran­ka Ba­re­zi­ja, ču­ve­nog "li­be­ra" sla­vnog Mi­la­na. Uoči su­traš­nje uta­kmi­ce, Emir je go­vo­rio o atmo­sfe­ri u eki­pi, o se­bi, o biv­šim ge­ne­ra­ci­ja­ma…

Da li vam je ovo naj­bo­lja uta­kmi­ca u dre­su re­pre­zen­ta­ci­je?

– Čuo sam dos­ta po­hva­la na moj ra­čun, ali znam sa­mo da je bi­lo ja­ko ja­ko te­ško. Ne­ugo­dan pro­ti­vnik, a vri­je­me ja­ko spar­no. Bi­lo je uža­sno te­ško pro­tiv ras­trča­nog pro­ti­vni­ka. Sre­ćom do­bro je za­vrši­lo.

Po­hva­lio vas je i Ivi­ca Osim. Ka­ko to ko­men­ti­ra­te?

– Dra­go mi je što po­hva­le do­la­ze od struč­nja­ka ka­kav je Osim. Tur­ska je zna­tno ja­či su­par­nik.

Ka­ko do bo­da, do po­bje­de?

– Opre­zno, bez srlja­nja, pa­me­tnom i dis­ci­pli­no­va­nom igrom mo­že­mo os­tva­ri­ti že­lje­ni re­zul­tat. Ipak, že­lio bih skre­nu­ti paž­nju da se ne di­žu ten­zi­je, ni­ti eufo­ri­ja. Ne pra­vi­mo ra­žanj, dok pli­jen ni­je osi­gu­ran. Naj­pri­je da za­vrši­mo po­sao, pa će­mo on­da sla­vi­ti i pra­vi­ti kal­ku­la­ci­je. Vi­di­te, Špan­ci su sko­ro osi­gu­ra­li prvo mjes­to, ali opet ne sla­ve, sve dok i te­oret­ski ne o be­zbi­je­de prvu po­zi­ci­ju.

Jes­te li pri­mi­je­ti­li gun­đa­nje kod ne­kih što su na klu­pi?

– Ni­sam i ne bi va­lja­lo da ima ta­kvih. Ja bih to sva­kom re­kao. Mi smo do­bra kla­pa, svi su­dje­lu­je­mo u us­pje­hu. Na­kon uta­kmi­ce svi smo sla­vi­li u svla­či­oni­ci.

Mo­že li se ova uta­kmi­ca uspo­re­di­ti sa "maj­sto­ri­com" pro­tiv Dan­ske na Ko­še­vu?

– Ne mo­že, jer da­nas ni­šta ni­je kao on­da. Ja sam ta­da bio naj­mla­đi, a bi­lo je sve­ga. Da­nas je sve dru­ga­či­je, is­ti­na kao ka­pi­ten imam ve­ću od­go­vor­nost. Ta­da smo ima­li odli­čnu eki­pu, is­ku­sni­ju, ali nam je ne­dos­ta­ja­lo sre­će. Ni­smo us­pje­li pro­tiv Da­na­ca i ne­ra­do se sje­ćam te uta­kmi­ce. Na­kon re­mi­ja (1:1) pet da­na sam opla­ki­vao taj ne­us­pjeh. Oti­šao sam u vi­ken­di­cu, osa­mio se i vrtio film. U klu­bu (Za­gre­bu) su me su­spen­di­ra­li zbog to­ga, ali ni­je mi kri­vo. Je­dnos­ta­vno, te­ško sam po­dnio da ni­smo pro­šli.

Da­nas, kao ni­kad pri­je mo­že­mo dva ko­la pri­je kra­ja osi­gu­ra­ti "ba­raž"?

– Ne op­te­re­ću­jem se ti­me, iako sam svjes­tan us­pje­ha ko­ji je pos­ti­gla ove ge­ne­ra­ci­ja. Ipak, pam­tit će nas ako ode­mo do kra­ja. Za­to je bi­tno da se psi­hi­čki do­bro pri­pre­mi­mo za Tur­ske. Oni ne­će pre­za­ti ni od če­ga sa­mo da izbo­re po­vo­ljan re­zul­tat.

Ka­da su ova­kve uta­kmi­ce, uvi­jek se po­te­že pi­ta­nje pre­mi­ja. Šta bi ste Vi da­li za po­bje­du?

– Pre­mi­je su nor­mal­na stvar, ne sa­mo u na­šem, već u nje­ma­čkom, en­gles­kom, špan­skom, tur­skom sa­ve­zu. Svi oni pre­mi­ra­ju ja­ke uta­mi­ce. Is­kre­no, ja bih dao sve što imam za po­bje­du pro­tiv Tur­ske. Baš sve – izja­vio je za "San" Emir Spa­hić, ko­los, ka­kvih je ma­lo na evrop­skoj sce­ni.  

Do­la­ze broj­ni pri­ja­te­lji               Na sva­koj uta­kmi­ci u BiH, Spa­ha je imao po­dršku ro­di­te­lja, bra­će. Ta­ko će bi­ti i u Ze­ni­ci. – Ne­ma oda­kle me ne zo­vu, pi­ta­ju za kar­te, svi pri­že­ljku­ju na­šu po­bje­du. Iz Tu­zle do­la­zi moj pri­ja­telj Sa­fet Se­li­mo­vić sa svo­jom ra­jom. Na­ja­vi­li su se pri­ja­te­lji iz Du­bro­vni­ka, Za­gre­ba, Spli­ta, Izmi­ra, Tu­zle, Ru­si­je, Fran­cus­ke – ka­že Spa­hić.  

Sms po­ru­ke                    Na­kon vi­jes­ti o na­vo­dnoj svinj­skoj gri­pi, Spa­hić je bio naj­tra­že­ni­ja oso­ba. Is­pri­čao je ne­ke zgo­de… – Ni­kom ni­sam za­mje­rio na ze­zan­ci­ji. Naj­vi­še ša­la do­šlo je od mo­jih sai­gra­ča. Ne­ki su hro­kta­li, po­je­di­ni me ze­za­li na ra­zne na­či­ne. Do­bio sam broj­ne sms po­ru­ke, ali i čes­tit­ke sa že­ljom za brzim opo­rav­kom. Ovom pri­li­kom svi­ma za­hva­lju­jem na po­dršci i obe­ća­vam da će­mo iz­gi­nu­ti na te­re­nu za us­pjeh – po­ru­čio je ka­pi­ten. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku