hamburger-icon

Kliker.info

Drama u Šibeniku : Pokušali su nas ubiti jer smo iz Bosne i Hercegovine

Drama u Šibeniku : Pokušali su nas ubiti jer smo iz Bosne i Hercegovine

01 Decembra
05:15 2009

Bra­ća 37-go­diš­nji Mar­ko i 25-go­diš­nji Jo­sip Ju­re­šić, ko­je su u pe­tak u Ši­be­ni­ku bru­tal­no pre­tu­kli Ro­ko M. (22) i Ma­rin Per­ko­vić (26), vra­ti­li su se u svo­je se­lo Ja­zvi­ne kod Bu­so­va­če. To­kom ju­če­raš­njeg da­na po­tra­ži­li su po­moć u bol­ni­ci u No­voj Bi­li, gdje i po­red te­ških po­vre­da ni­su za­drža­ni na li­je­če­nju.

Te­ške po­vre­de gla­ve                      Ju­re­ši­ći su u Ši­be­ni­ku pre­ži­vje­li pra­vu dra­mu. Dvo­ji­ca pi­ja­nih na­sil­ni­ka su ih uda­ra­li drve­nom le­tvom i če­ki­ćem po či­ta­vom ti­je­lu. Ta­ko je Mar­ku Ju­re­ši­ću slo­mlje­na vi­li­ca i lje­ka­ri mu pre­po­ru­ču­ju ope­ra­ci­ju. Po­red to­ga, slo­mlje­na mu je i ja­go­di­čna kost, ne­ko­li­ko zu­ba, a po­vri­je­đe­no mu je i oko. Lje­ka­ri su i kod nje­go­vog mla­đe bra­ta kon­sta­to­va­li te­ške po­vre­de gla­ve.- Tre­ba­li smo os­ta­ti na li­je­če­nju još u ši­be­ni­čkoj bol­ni­ci, ali je li­je­če­nje sku­po i je­dan dan ko­li­ko smo bi­li u bol­ni­ci pla­ti­li smo 1.264 ku­ne, na­kon če­ga smo na­pus­ti­li bol­ni­cu, jer ni­smo vi­še ima­li nov­ca – ka­že Mar­ko Ju­re­šić.Ju­re­ši­ći su oti­šli u Ši­be­nik ka­ko bi svo­joj po­ro­di­ci za­ra­di­li za ko­ru hlje­ba. Iako im je te­ško pri­sje­ča­ti se pro­živ­lje­ne dra­me, bra­ća Ju­ri­šić ka­žu da su u pe­tak na­kon na­por­nog ra­dnog da­na svo­jim vo­zi­lom kre­nu­li pre­ma so­bi ko­ju su iznaj­mi­li u ku­ći Že­ljka Gra­ni­ća. Na ces­ti u Per­ko­vi­ći­ma kod Ši­be­ni­ka is­pred nji­ho­vog vo­zi­la is­pri­je­čio se audi iz ko­jeg su is­ko­či­li – Na­pa­li su nas sa­mo zbog to­ga što su na na­šem «mer­ce­de­su 124» bi­le bh. ta­bli­ce. Dvo­ji­ca na­sil­ni­ka su pri­šli na­šem vo­zi­lu i re­kli su da su krim po­li­caj­ci i da nas mo­ra­ju pre­tres­ti. Na­re­di­li su da sta­vimo ru­ke na vo­lan – pri­ča Jo­sip, do­dav­ši da mu je brat Mar­ko ša­pnuo da ti mla­di­ći si­gur­no ni­su po­li­caj­ci. Me­đu­tim, na­sil­ni­ci su to ču­li i na­si­lu su iz vo­zi­la izvu­kli bra­ću Ju­re­šić.

Nož pod vra­tom               – Ro­ko me po­čeo uda­ra­ti, a ja sam mu uz­vra­tio. On­da je otrčao do mog bra­ta Mar­ka i nje­ga je po­čeo uda­ra­ti. Je­dnom ru­kom ga je za­grlio, a dru­gom uda­rao u gla­vu. Pri­trčao sam da od­bra­nim bra­ta, a u tom mo­men­tu Ma­rin i Ro­ko su na­srnu­li na me­ne. Pso­va­li su nam bo­san­sku maj­ku. Ne­mi­lo­srdno su nas tu­kli ša­ka­ma, a Ro­ko nas je uda­rao i bej­zbol pa­li­com. Po­če­li smo bje­ža­ti. Ja sam po­bje­gao u ne­ki ja­rak kraj pu­ta, a Mar­ka je na ces­ti i da­lje tu­kao Ro­ko. U jar­ku me pro­na­šao Ma­rin i nas­ta­vio me je uda­ra­ti. Iz na­šeg auta je izva­dio če­kić i uda­rio me u po­ti­ljak. Os­tao sam da le­žim bez svi­jes­ti, ne zna­ju­ći ko­li­ko du­go – ka­že još uvi­jek vi­dno po­tre­se­ni Jo­sip. Nje­gov brat je do­dao da je za to vri­je­me Ro­ko uda­rao nje­ga i da je Ma­ri­nu na­re­dio da do­ne­se no­že iz auta.

– Po­tom me je pi­tao ka­ko mi se brat zo­ve i nož mi je sta­vio pod vrat. Ne znam šta bi s na­ma bi­lo da ko­jim slu­ča­jem ni­smo Jo­sip i Mar­ko. On­da su do­zi­va­li Jo­si­pa da do­đe, a kad se ovaj ni­je ja­vio, Ro­ko je re­kao Ma­ri­nu da je mo­gu­će da je mrtav i da je vri­je­me da bje­že – ka­že Mar­ko. On je do­dao i to da je do­zi­vao bra­ta, ali da se on ni­je jav­ljao i da je po­mi­slio da je mrtav. Bra­ća su se na­kna­dno sre­li u ši­be­ni­čkoj bol­ni­ci i na kra­ju raz­go­vo­ra za «San» is­ti­ču da će prav­da si­gur­no po­bi­je­di­ti i da će na­sil­ni­ke Ro­ka i Ma­ri­na, ko­ji su do­bro po­zna­ti po­li­ci­ji u Ši­be­ni­ku, sti­ći za­slu­že­na ka­zna.

Lo­šeg imo­vnog sta­nja    Mar­ko Ju­re­šić ima su­pru­gu Sil­va­nu ko­ja je tre­nu­tno ne­za­po­sle­na i ima­ju tro­je dje­ce od 14, 11 i pet go­di­na. I nje­gov brat se ne­da­vno ože­nio i sa su­pru­gom Adri­ja­nom ži­vi u po­dru­mu ku­će u Ja­zvi­na­ma. Otac im je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na po­gi­nuo u sao­bra­ćaj­noj ne­sre­ći. Obo­ji­ca su lo­šeg imo­vi­nog sta­nja. Jo­sip već du­že vri­je­me ra­dio na gra­đe­vi­ni kod Pe­tra Abra­mu­ši­ća iz Per­ko­vi­ća kod Ši­be­ni­ka, a ove go­di­ne po­veo je i svog bra­ta Mar­ka da i on ra­di s njim.

Za­drža­ni u pri­tvo­ru           Na­kon sa­slu­ša­nja u Ši­ben­sko- knin­skoj po­li­ci­ji Ro­ko M. i Ma­rin Per­ko­vić su pre­da­ti Žu­pa­nij­skom su­du u Ši­be­ni­ku i na te­ret im se stav­lja kri­vi­čno dje­lo po­ku­šaj ubis­tva mo­ti­vi­san na­ci­onal­nom mržnjom.- Is­tra­žni su­di­ja Igor Ni­nić iz­dao je rje­še­nje o 48-sa­tnom pri­tvo­ru i da­nas će bi­ti po­znat da­lji tok pos­tup­ka, odno­sno zna­će se da li će se pro­mi­je­ni­ti kva­li­fi­ka­ci­ja kri­vi­čnog dje­la u na­no­še­nje te­ških tje­le­snih po­vre­da – ka­že su­di­ja i gla­sno­go­vor­nik ta­moš­njeg Su­da Bran­ko Ivić.   (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku