hamburger-icon

Kliker.info

Dodikovi poslanici : Četnici nisu fašisti, oni su bili oslobodioci

Dodikovi poslanici : Četnici nisu fašisti, oni su bili oslobodioci

13 Maja
05:14 2010

Sva­šta su se gra­đa­ni ove na­pa­će­ne ze­mlje na­slu­ša­li i na­gle­da­li pra­te­ći sje­dni­ce drža­vnog Par­la­men­ta. Ali, ono što se de­si­lo na ju­če­raš­njoj sje­dni­ci Pred­sta­vni­čkog do­ma je u naj­ma­nju ru­ku skan­da­lo­zno.Ras­prav­lja­ju­ći o pri­je­dlo­gu za­ko­na o za­bra­ni fa­šis­ti­čkih i ne­ofa­šis­ti­čkih or­ga­ni­za­ci­ja i upo­tre­bi nji­ho­vih sim­bo­la u BiH, zas­tu­pni­ca SNSD Ve­sna Ša­in je, izme­đu os­ta­log, re­kla ka­ko je če­tni­čki po­kret bio oslo­bo­di­la­čki po­kret i da se ne mo­že svrsta­ti me­đu fa­šis­ti­čke or­ga­ni­za­ci­je! – Ne svi­đa mi se pri­je­dlog za­ko­na, jer se ra­di o pre­kra­ja­nju is­ti­ne. Ja sam za to da se za­bra­ne fa­šis­ti­čke or­ga­ni­za­ci­je, ali ne na ova­kav na­čin – ka­že Ša­in.I dok su nje­ne ri­je­či iza­zva­le sal­vu smi­je­ha os­ta­lih zas­tu­pni­ka, po­sla­nik SDP De­nis Be­ći­ro­vić na sve to je žes­to­ko re­ago­vao.

– Sva­šta smo ču­li u ovom par­la­men­tu, ali baš ova­ko da ja­vno, na­glas ne­ko izja­vi da je zlo­či­na­čki po­kret Dra­go­lju­ba Dra­že Mi­haj­lo­vi­ća oslo­bo­di­la­čki po­kret, to još ni­je imao ni­ko sna­ge da u ovom par­la­men­tu do sa­da ba­rem ja­vno ka­že. Ali eto i to smo ču­li. To je uvre­da za sto­ti­nu hi­lja­da žrta­va če­tni­čkog zlo­či­na, gdje pos­to­je pre­ci­zne na­re­dbe za ubi­ja­nja. Ka­da to tvrdi­te, on­da re­ci­te od če­ga se oslo­ba­đao taj če­tni­čki po­kret – za­tra­žio je od­go­vor Be­ći­ro­vić.Šef klu­ba po­sla­ni­ka SDA u Pred­sta­vni­čkom do­mu Par­la­men­ta BiH Ba­kir Ize­tbe­go­vić imao je za­mjer­ku što se, ka­ko ka­že, i u ovom za­ko­nu uvo­di tro­no­žac, pa se me­đu mu­sli­ma­ni­ma mo­rao pro­na­ći ne­ko, mi­sle­ći na za­bra­nu dje­lo­va­nja or­ga­ni­za­ci­ja ko­je se osla­nja­ju na tra­di­ci­ju han­džar di­vi­zi­je. I po­red to­ga, na­ja­vio je da će po­sla­ni­ci te stran­ke po­drža­ti ovaj za­kon.

Ohrabrenje fašistima                 – Ko­li­ko ja znam, od 1943. go­di­ne ni­je na­prav­lje­no ni­šta što bi zna­či­lo ugle­da­nje na han­džar di­vi­zi­ju. Za­što se po­zi­va­ti na stva­ri ko­je se ni­su de­si­le – upi­tao je Ize­tbe­go­vić.Re­pli­ci­rao mu je za­mje­nik pred­sje­da­va­ju­ćeg Pred­sta­vni­čkog do­ma Mi­lo­rad Živ­ko­vić tvrdnjom da je pred­sje­dnik SDA Su­lej­man Ti­hić re­kao da je BiH po­tre­ban taj tro­no­žac, ka­ko bi bo­lje sta­ja­la.- Za­to ne bi tre­ba­lo da na ta­kav na­čin go­vo­ri­te. Mi ne­će­mo po­drža­ti ovaj za­kon, jer su mi­nis­tri iz re­da srpskog na­ro­da pre­gla­sa­ni na Vi­je­ću mi­nis­ta­ra kod tri za­ko­na, ko­ja su na dne­vnom re­du ove sje­dni­ce – ka­že Živ­ko­vić.Do zaključenja ovog izdanja "Sana" glasanje o prijedlogu zakona kojeg je pripremilo Vijeće ministara BiH, a podržale ga jednoglasno sve nadležne parlamentarne komisije, nije se glasalo.Pri­je ne­go što je za­tra­žio de­se­to­mi­nu­tnu pa­uzu da bi se uzbur­ka­le stras­ti smi­ri­le, za­mje­nik pred­sje­da­va­ju­ćeg Pred­sta­vni­čkog do­ma Be­riz Bel­kić je re­kao da Evro­pa ne­će u svo­je druš­tvo one ko­ji ne­ma­ju ja­san stav o fašizmu.- Umjes­to to­ga, odav­de se ša­lju po­ru­ke ko­je po­ti­ču i ohra­bru­ju fa­šis­ti­čke po­kre­te – za­klju­čio je Bel­kić.

Progutati ostale                              Nezavisni po­sla­nik Mo­mči­lo No­va­ko­vić jučer je ka­zao da ne mi­sli da je ko­rek­tno što je u prijedlog zakona kojim se zabranjuju organizacije koje baštine tradicije ustaša i četnika, stav­lje­na i han­džar di­vi­zi­ja, do­da­ju­ći da je va­ljda ona stav­lje­na "da bi se la­kše ove prve dvi­je stav­ke pro­gu­ta­le". (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku