hamburger-icon

Kliker.info

Čekajuć gradonačlnika : Ima li Mostar još vremena?

Čekajuć gradonačlnika : Ima li Mostar još vremena?

22 Augusta
05:19 2009

Odlu­ka vi­so­kog pred­sta­vni­ka Va­len­ti­na Incka ko­jom se pro­du­ža­va pe­ri­od pri­vre­me­nog fi­nan­si­ra­nja Gra­da Mos­ta­ra do 30. sep­tem­bra, do ka­da se mo­ra usvo­ji­ti bu­džet, ali i iza­bra­ti no­vi gra­do­na­čel­nik, oči­to ni­je pro­drma­la gradske vi­je­ćni­ke.Pre­ma ri­je­či­ma pred­sje­da­va­ju­ćeg Grad­skog vi­je­ća Da­ni­je­la Vi­do­vi­ća, nova sje­dni­ca još ni­je ni za­ka­za­na…- Imamo još mje­sec da­na do kraj­njeg ro­ka, čak i vi­še. Ima vre­me­na. Me­đu­tim, vje­ru­jem da će­mo već sli­je­de­će se­dmi­ce za­ka­za­ti Ko­le­gij i do­go­vo­ri­ti ta­čan da­tum ka­da će­mo održa­ti i sje­dni­cu Grad­skog vi­je­ća.

 Si­gu­ran sam da će­mo ko­na­čno us­pje­ti na­ći r­je­še­nje, i da ćemo us­pje­ti do ro­ka ko­ji nam je dao vi­so­ki pred­sta­vnik iza­bra­ti gra­do­na­čel­ni­ka – ka­že Vi­do­vić.Vi­je­ćnik SDP-a Zo­ran Pe­rić, ope, misli da sje­dni­ce ne­će ni biti, jer za nju ni­ko ne po­ka­zu­je in­te­res.- Ba­da­va je sje­dni­cu i za­ka­za­ti kad ne pos­to­ji po­li­ti­čki do­go­vor. Ka­ko da iza­be­re­mo gra­do­na­čel­ni­ka kad ovi iz SDA i HDZ BiH ne­što mu­lja­ju? Tre­nu­tno je na sna­zi po­li­ti­čka trgo­vi­na i to zna­ju pti­ce na gra­ni. Jedni druge čekaju na us­tup­ke. Kad to ra­de na drža­vnoj ra­zi­ni, za­mi­sli­te on­da ka­ko je na lo­kal­noj. Ne­ma po­li­ti­čke vo­lje i ne znam do­kle će ovo tra­ja­ti – ka­že Pe­rić.

Kupaju se…           Dok se vijećnici ku­pa­ju po Ja­dra­nu, gra­đa­ni Mos­ta­ra kupaju se u zno­ju, rezignirana je konstatacija Zorana Perića koju je vijećnik Stranke za BiH Mir­sad Hu­se­ino­vić vrlo slikovito dokazao.- Za­is­ta ne mo­gu da pri­čam. Na­la­zim se u Crnoj Go­ri, idem na odmor. Osim to­ga, u ro­min­gu sam, mo­že li za ne­ko­li­ko da­na da se ču­je­mo – rekao nam je Hu­se­ino­vić u petak.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku