hamburger-icon

Kliker.info

Briga za Dodika : Disciplinska komisija SIPA-e jednoglasno oslobodila Dragana Lukača

Briga za Dodika : Disciplinska komisija SIPA-e jednoglasno oslobodila Dragana Lukača

23 Aprila
02:42 2009

Dis­ci­plin­ska ko­mi­si­ja SIPA-e, Agen­ci­je za is­tra­gu i za­šti­tu BiH, koju vodi Ivi­ca Boš­nja­k, ju­čer je na­kon vi­še­sa­tnog za­sje­da­nja iza za­tvo­re­nih vra­ta je­dno­gla­sno do­ni­je­la odlu­ku da je po­mo­ćnik di­re­kto­ra i na­čel­nik Kri­mi­na­lis­ti­čko-oba­vje­štaj­nog odje­la SI­PA-e Dra­gan Lu­kač ra­dio po za­ko­nu kada je Tužilaštvu BiH pre­da­o do­ku­men­ta­ci­ju o kri­vi­čnom dje­lu koje su počinili pre­mi­je­r RS Mi­lo­ra­da Do­di­ka i 15 nje­go­vih blis­kih sa­ra­dni­ka. – Oslo­bo­đen sam od svih optužbi. Svi­ma je od po­čet­ka bi­lo ja­sno da sam op­tu­žen za ne­što što ni­sam po­či­nio, odno­sno da op­tu­žni­ca ne­ma osno­va i da sam pos­tu­pio u skla­du sa za­ko­ni­ma, pro­pi­si­ma i pro­ce­du­ra­ma Agen­ci­je – ka­zao je Lu­kač za "San".

On je po­se­bno za­do­vo­ljan jer je odluka Ko­mi­si­je bi­la je­dno­gla­sna.- Mi­slim da su svoj po­sao oba­vi­li ma­ksi­mal­no pro­fe­si­onal­no i sa­vje­sno do kra­ja – obja­snio je Lu­kač.Iako je odlu­kom Disciplinske ko­mi­si­je stav­lje­na ta­čka na upi­tnost pre­da­je do­ku­men­ta­ci­je Tu­ži­laš­tvu BiH, sam Lu­kač je ka­zao da se Unu­tar­nja kon­tro­la kao tu­ži­telj, može žaliti Dru­gos­te­pe­noj dris­ci­plin­skoj ko­mi­si­ji. – Oni to mo­gu ra­di­ti, ali mi­slim da je ovom odlu­kom sve ja­sno rečeno – krat­ko je ka­zao Lu­kač. Dis­ci­plin­ski pos­tu­pak protiv Dragana Lukača je po­kre­nut 6. mar­ta, na zahtjev di­re­kto­ra SI­PA-e Mir­ka Lu­ji­ća. On je svog pomoćnika optužio da je po­či­nio te­že po­vre­de ra­dne du­žnos­ti po­tpi­sav­ši i dos­ta­viv­ši Tu­ži­laš­tvu BiH iz­vje­štaj o kriminalu kojim su Dodik i njegovi ljudi budžet RS oštetili za najmanje 115 miliona KM, a da o to­me ni­je oba­vjes­tio di­re­kto­ra. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku