hamburger-icon

Kliker.info

Boško Čeko : Zbog Dodika razmišljam da više ne idem na posao!

Boško Čeko : Zbog Dodika razmišljam da više ne idem na posao!

09 Decembra
06:07 2009

Dok je Bo­ško Čeko, gla­vni re­vi­zor Gla­vne slu­žbe za re­vi­zi­ju ja­vnog se­kto­ra RS, pri­je ne­ko­li­ko da­na u Va­šin­gto­nu prli­kom po­sje­ta drža­vnom ure­du za re­vi­zi­ju SAD za­je­dno sa svo­jim ko­le­ga­ma gla­vnim drža­vnim i fe­de­ral­nim re­vi­zo­rom pri­mao po­hva­le zbog na­pret­ka ko­jeg je re­vi­zi­ja u BiH na­pra­vi­la u po­slje­dnje vri­je­me, pre­mi­jer RS Mi­lo­rad Do­dik je na je­dnoj lo­kal­noj TV sta­ni­ci ja­sno i gla­sno Čeku na­zvao lo­po­vom! 

Najlakše je otići                Kad je pri­je dva da­na sti­gao iz SAD, Čeku su prvo do­če­ka­le kćer­ke ko­je su mu u izja­vu po­ka­za­le na po­pu­lar­noj so­ci­jal­noj in­te­ret mre­ži Fa­ce­bo­ok i na još je­dnom por­ta­lu, a onda su ga i ko­le­ge u kan­ce­la­ri­ji upo­zna­le s ­tim.- Zna­te šta? Ju­tros sam ra­zmiš­ljao da vi­še ne idem ni na po­sao i da mi je dos­ta sve­ga ovo­ga. Imam po­dršku ja­vnos­ti i ne­kih me­di­ja, ali lju­di ko­ji­ma ov­dje ru­ko­vo­dim su is­pre­pa­da­ni. Ako je sve ovo zbog me­ne kao li­čnos­ti, je­dnos­ta­vno ni­je pro­blem, oti­ći­ću. Ali, po­sli­je svih ovih go­di­na tru­da i svo­jih ne­po­vre­dlji­vih sta­vo­va, te go­di­na uloženih da se stvo­ri Gla­vna re­vi­zi­ja, da li tre­ba iz ne­ra­zu­mje­va­nja sve pre­tvo­ri­ti u in­ter­nu re­vi­zi­ju… – is­kre­no je Čeko ju­čer rekao za "San".Sad se pi­ta šta da ra­di.

 

– Ja sam pra­kti­čno per­so­ni­fi­ka­ci­ja in­sti­tu­ci­je re­vi­zi­je. I šta kad me pre­mi­jer ja­vno pro­zo­ve lo­po­vom? Mi smo 2001. i 2002. go­di­ne od­go­va­ri­li ta­daš­njoj opo­zi­ci­ji, a sad kad su na vlasti, ja sam za njih lo­pov – zbu­njen je Čeko.Do­di­k je izja­vio da miš­lje­nja re­vi­zi­je na­no­se vi­še šte­te ne­go ko­ris­ti, ali Če­ko ka­že da ga, nakon za­sje­da­nja Narodne skup­šti­ne na kojoj je faktički politički masakriran, zo­vu ne­ki mi­nis­tri i da­ju mi po­dršku.- Naj­la­kše je sklo­ni­ti ili smi­je­ni­ti čo­vje­ka ili na­tje­ra­ti ga da podnese os­tav­ku. Ču­dno je da na­kon tih svih pri­ti­sa­ka ni­kad ni­ko me­ne ni­je zva­ni­čno po­zvao kao gla­vnog re­vi­zo­ra na raz­go­vor, ni pred­sje­dnik Narodne skupštine RS, ni pred­sje­nik Vla­de. Haj­mo sjes­ti, pa da vi­di­mo šta je to što je pro­blem i gdje ne ra­di­mo po za­ko­nu – spre­man je Čeko.Da stvar bu­de još tra­gi­ko­mi­čni­ja, Osno­vni sud u Ba­nja Lu­ci vo­di pos­tu­pak pro­tiv Čeke! Zbog iz­vje­šta­ja re­vi­zi­je iz da­vne 2002. go­di­ne, na osno­vu pri­ja­ve je­dnog ta­daš­njeg mi­nis­tra Su­du je 2004. go­di­ne po­kre­nuo pos­tu­pak pro­tiv Bo­ška Čeke. Biv­ši mi­nis­tar je tu­žio Čeku za na­ne­se­nu du­še­vnu bol ra­di re­vi­zor­skih iz­vje­šta­ja i zah­tje­va od­šte­tu od 50.000 KM.

 

Radi za državu                  Čeko ka­že da je dao izja­vu i da je mi­slio da je Sud u me­đu­vre­me­nu odba­cio mi­nis­tro­vu tu­žbu. No, ne­da­vno je po­zvan da iznese do­da­tne de­ta­lje. – Po­zvao sam se na imu­ni­tet. Po Za­ko­nu, ja­san je imu­ni­tet gla­vnog i os­ta­lih re­vi­zo­ra za po­sao ko­ji ra­de. Ja sam re­kao da se to odno­si na moj rad, jer ja ne­ma ni­šta li­čno pro­tiv tog mi­nis­tra. Mislim da je ovo što je po­kre­nu­to vi­še ne­što što tre­ba na­šte­ti­ti me­ni kao re­vi­zo­ru jer i danas stojim iza svega što sam ta­da naveo kao pro­pus­te. Taj mi­nis­tar tvrdi da ni­je bio na tom ra­dnom mjes­tu i da mu je na­nje­ta du­še­vna bol, ali ja znam da je vu­kao po­te­ze sa mjes­ta na ko­jem je bio. Ne­zva­ni­čno sa­zna­jem da bi ro­či­šte tre­ba­lo bi­ti 26. de­cem­bra. Mo­žda će su­di­je uva­ži­ti imu­ni­tet ili odba­ci­ti tu­žbu. Ja sam se čak obra­tio i Narodnoj skupštini RS da oni i Za­ko­no­da­vni odbor ka­žu da imam imu­ni­tet – kaže Čeko.

 

Ko ga je tužio on neće da kaže zbog toga što proces, očigledno traje. A Narodna skupština ga je odbila.- Ka­žu da da­ju tu­ma­če­nje sa­mo za po­sla­ni­čke imu­ni­te­te. Mo­rao sam na kra­ju pri­va­tno an­ga­žo­va­ti advo­ka­ta i pla­ti­ti ga – pri­zna­je nam Čeko.Sve ovo ga na­vo­di na miš­lje­nje da Gla­vna re­vi­zi­ja ko­ja ra­di po pro­fe­si­onal­nim stan­dar­di­ma, u RS de­fi­ni­ti­vno sme­ta, da ju tre­ba za­mi­je­ni­ti in­sti­tu­ci­ja ko­ja bi ra­di­la po vo­lji ne­kog še­fa.- Ja ra­dim za drža­vu, ra­dim za RS, za BiH, ne ra­dim za se­be i za­što onda ne sta­nu iza me­ne? Mo­ram se tro­ši­ti i gu­bi­ti vri­je­me po su­do­vi­ma. To sad ne­ko­me od­go­va­ra – sma­tra Čeko.Tra­gi­ko­mi­čno je i to da re­vi­zo­ri, po Za­ko­nu o re­vi­zi­ji, kad na­iđu na ne­ki pro­blem tre­ba da se obra­te Vla­di­noj in­sti­tu­ci­ji za za­šti­tu.- Ko­me ja sad da se obra­tim? Ko­joj Vla­di­noj in­sti­tu­ci­ji, kad imam pro­ble­me upra­vo od te is­te in­sti­tu­ci­je ko­ja tre­ba da nam stvo­ri uslo­ve da ra­di­mo ne­za­vi­sno i pro­fe­si­onal­no? Stvo­re­na je atmo­sfe­ra u kojoj ne znam sta da ura­dim i da li uop­šte tre­ba da ra­dim. Jer, oni mi­sle da će me, ako sam ne odem odmah, oni upor­nim odbijanjem iz­vje­šta­je do­dija­ti – re­kao nam je Čeko ju­čer.

 

Žele diktirati                           Pred Boškom Čekom se sad na­la­ze smjer­ni­ce Vla­de RS i Mi­nis­tar­stva fi­nan­si­ja po ko­ji­ma bi im se slu­žba Gla­vne re­vi­zi­je morala obratiti i raditi s njima pri­li­kom pla­ni­ra­nja re­vi­zi­je i oda­bi­ra pre­dme­ta.- To je su­pro­tno svim stan­dar­di­ma. Oni je­dnos­ta­vno že­le da di­kti­ra­ju na­š ra­d – kon­sta­tu­je Čeko.

 

Problemi poslije izjava          Boško Čeko kaže da on ispa­da me­dij­ska li­čnost, ali da to ni­ka­ko ne že­li.- Ni­kad ja ni­sam na­zvao no­vi­na­ra. Oni zo­vu me­ne stal­no, od­go­va­ram svi­ma i ugla­vnom uvi­jek po­sli­je toga imam pro­blem sa Vla­dom ili sa ne­kim nje­nim pred­sta­vni­kom – pri­znaje Čeko.

Izborna godina                          – Ve­li­ki je pro­blem je to što smo već u izbor­noj go­di­ni. Mno­gi me pro­zi­va­ju da sam se upus­tio u po­li­ti­ku, ali sam ja ap­so­lu­tno van po­li­ti­ke. Sa­mo da­jem iz­vje­šta­je ko­ji otva­ra­ju oči i pu­tem pre­po­ru­ka pokušavam predložiti kako da se po­prav­i sta­nje. Ni­sma ja kriv što to po­zi­ci­ja i opo­zi­ci­ja ko­ris­te za po­li­ti­čke sta­vo­ve. Ja sa­mo ar­gu­men­ti­ma i stan­dar­di­ma bra­nim svo­je sta­vo­ve od onih ko­ji me na­pa­da­ju i kri­ti­ku­ju – ka­že Boško Čeko. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku