hamburger-icon

Kliker.info

Bolje pakt nego rat : Tihić će u NS RS pokušati “spustiti loptu na zemlju”

Bolje pakt nego rat : Tihić će u NS RS pokušati “spustiti loptu na zemlju”

13 Oktobra
04:45 2008

Skre­ta­nje paž­nje sa ži­vo­tno bi­tnih pi­ta­nja za gra­đa­ne BiH da­nas bi tre­ba­lo kul­mi­ni­ra­ti na po­se­bnoj sje­dni­ci Na­ro­dne skup­šti­ne Re­pu­bli­ke Srpske, či­je sa­zi­va­nje je formalno tražio pred­sje­dnik RS Raj­ko Ku­zma­no­vić. On će poslanicima po­dni­je­ti in­for­ma­ci­ju o uku­pnim po­li­ti­čkim odno­si­ma u BiH nas­ta­lim na­kon, kako navode u Narodnoj skupštini, "neo­vla­šte­nih go­vo­ra" pred­sje­da­va­ju­ćeg Pred­sje­dniš­tva BiH Ha­ri­sa Si­laj­dži­ća pred Ge­ne­ral­nom skup­šti­nom UN i Par­la­men­tar­nom skup­šti­nom Sa­vje­ta Evro­pe.  

Izbjeći sukobe 

Današnja sje­dni­ca i Kuzmanovićeva informacija pripremljena za nju, ra­zbu­di­la je i me­đu­na­ro­dnu za­je­dni­cu ko­ja je reagovala broj­nim rea­kci­ja­ma, od spe­ci­jal­ne izja­ve ame­ri­čkog am­ba­sa­do­ra u BiH Čar­lsa In­gli­ša, pre­ko ko­me­sa­ra za pro­ši­re­nje EU Olija Re­na, do vi­so­kog pred­sta­vni­ka Mi­ro­sla­va Laj­ča­ka. Kuzmanović u svojoj in­for­ma­ci­ji za Na­ro­dnu skup­šti­nu, izme­đu os­ta­log, kon­sta­tu­je se da Si­laj­dži­ćev go­vor pred­stav­lja otvo­re­ni na­pad na Dej­ton­ski mi­ro­vni spo­ra­zum. – RS vi­še ne pri­hva­ta da se sa njom raz­go­va­ra sa oma­lo­va­ža­va­njem, vri­je­đa­njem, pri­je­tnja­ma i ucje­na­ma. Gra­ni­ca di­gni­te­ta i to­le­ran­ci­je se ovih da­na, u izja­va­ma i na­pi­si­ma iz sa­ra­jev­skih kru­go­va, upor­no pre­la­zi. To ne mo­že ni­ko­ga upla­ši­ti, ni­ti mo­že pro­mi­je­ni­ti na­ša te­me­ljna opre­dje­lje­nja – sto­ji u In­for­ma­ci­ji.Sam Ha­ris Si­laj­džić, za čije je stavove i Ingliš rekao da ne predstavljaju mišljenje svih Bošnjaka, za "San" tvrdi da je on u svom govoru pred ge­ne­ral­nom Skup­šti­nom UN-a sa­mo ci­ti­ra­o me­đu­na­ro­dni do­ku­men­ti. On danas neće biti u Banjaluci iako je pozvan da poslanicima objasni šta je htio svojim govorima. Spriječila ga je posjeta slovenačkog predsjednika Danila Tirka, kojem je domaćin.Sje­dni­ci Narodne skupštine RS pri­sus­tvo­va­će, međutim, pred­sje­dnik SDA Su­lej­man Ti­hić, koji je zbog toga otkazao neke ranije dogovorene obaveze u Istambulu. Ka­ko ka­že za "San", on će pred poslanicima entitetskog parlamenta izni­je­ti sta­vo­ve SDA u prav­cu "spu­šta­nja lop­te na ze­mlju". – Že­lim da uka­žem na opa­snost je­dnos­tra­nih odlu­ka ko­je bi se even­tu­al­no mo­gle de­si­ti na za­sje­da­nju Skup­šti­ne RS. Mi­slim da je po­li­ti­ka ko­ju vo­de i Mi­lo­rad Do­dik i SNSD, do­šla do kul­mi­na­ci­je i da je sad ovo pre­kre­tni­ca ko­ja mo­že do­ves­ti ili do pro­ble­ma ko­ji su na je­dan na­čin na­jav­ljeni i ozbi­ljno se shva­ta­ju ili će sve kre­nu­ti u dru­gom prav­cu, u prav­cu za­us­tav­lja­nja te re­to­ri­ke i vra­ća­nja na ozbi­ljne do­go­vo­re i raz­go­vo­re i kom­pro­mi­se o tome ka­ko BiH mo­že fun­kci­oni­sa­ti – sma­tra Ti­hić. On tvrdi da je je­di­ni izlaz iz sa­daš­nje si­tu­aci­je po­tpu­no pro­vo­đe­nje Dej­ton­skog spo­ra­zu­ma i da ni danas ni bi­lo kad, ne smi­je bi­ti uči­nje­no ni­šta što bi mo­glo da ugro­zi dos­ti­gnu­ti na­pre­dak i do­ve­de do po­dje­la i even­tu­al­nih su­ko­ba. Ko­men­ta­ri­šu­ći re­ka­ci­je iz me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce, Ti­hić ocje­nju­je da je ovo bi­lo kraj­nje vri­je­me za uklju­či­va­nje i da bi dan kaš­nje­nja sa re­ka­ci­jom donio da­le­ko te­že po­slje­di­ce. 

Ovaj put na vrijeme 

– Još ni­su do­ne­se­ne kon­kre­tne odlu­ke i do­bro je da je do­šlo do ovih upo­zo­re­nja i rea­kci­ja, a da je li pre­ka­sno ili ne, zna­će­mo na za­sje­da­nju – ka­že Ti­hić. Ge­ne­ral­nog se­kre­ta­ra SDP-a Ner­mi­na Ni­kši­ća li­čno ne izne­na­đu­je re­ka­ci­ja pred­sta­vni­ka me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce, a smatra da je ovaj put do­šla na vri­je­me, za ra­zli­ku od prije dvije godine kad je izos­ta­la tokom žestoke predizborne kampanje za tadašnje opšte izbore. Nikšić sma­tra po­zi­ti­vnim po­no­vno vra­ća­nje in­te­re­sa me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce na BiH, je, tvrdi on, u ovom tre­nut­ku i pro­blem i ključ pro­ble­ma na Bal­ka­nu su baš u BiH. – Aktuelno po­na­ša­nje bh. li­de­ra Do­di­ka i Si­laj­dži­ća, po­slje­di­ca je izbor­nih re­zul­ta­ta, jer su do­bi­li ma­nje gla­so­va ne­go na pret­ho­dnim izbo­ri­ma. Zato se vra­ća­ju na onu re­to­ri­ku i sta­nje ko­je im je do­ni­je­lo re­zul­ta­te pri­je dvi­je go­di­ne na izbo­ri­ma – kon­sta­tu­je Ni­kšić za "San".

Raj­ko Va­sić iz SNSD, na­su­prot Ni­kši­ću, tvrdi da stav i reak­ci­ja me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce uo­šte nisu bi­tni.- Kad je Džejms Bej­ker bio drža­vni se­kre­tar SAD pred ra­spad Ju­go­sla­vi­je, sto pu­ta je po­no­vio da je in­te­res Sje­di­nje­nih Drža­va Ju­go­sla­vi­ja u me­đu­na­ro­dno pri­zna­tim gra­ni­ca­ma, pa se ona ipak ra­spa­la za pet mi­nu­ta. Je­dno su sta­tvo­vi i ja­vni is­tu­pi, a dru­go re­la­nost – ka­že Va­sić.No, on za na­pe­tu tre­nu­tnu po­li­ti­čku si­tu­aci­ju u BiH optužuje, kako tvrdi, "na­sil­nu, ne­us­ta­vnu i pro­tiv­dej­ton­sku uni­ta­ri­za­ci­ju i cen­tra­li­za­ci­ju ko­ju pro­vo­di Ha­ris Si­la­džić, ali i Sulejman Ti­hić i Mustafa Ce­rić i Zlatko La­gu­mdži­ja, te dio me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce". – Kad RS ka­že da ne pri­hva­ta ta­kvu na­sil­nu pro­mje­nu ni Us­ta­va, ni Dej­ton­skog spo­ra­zu­ma, on­da je RS pro­blem. Svi­ma po­ru­ču­jem: "uko­li­jev­či­te" ili sta­vi­te Ha­ri­sa Si­la­dži­ća u po­li­ti­čki ku­ćni pri­tvor, jer je on gla­vni pro­blem u BiH. Ovi os­ta­li će se ušu­ti­ti kad vi­de da nje­go­va re­to­ri­ka, ne­gov je­zik i i nje­go­vi sta­vo­vi ne­ma­ju pro­đu. Ispa­da da su bo­snja­čki gla­sa­či pa­me­tni­ji, ra­zbo­ri­ti­ji od sa­ra­jev­skih li­de­ra i di­je­la me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce jer ni­su da­li po­dršku Si­laj­dži­će­voj stran­ci i nje­mu kao gla­sno­go­vor­ni­ku ne­ka­kvih ma­glo­vi­tih uki­da­nja – po­ru­ču­je Va­sić.Njegov stranački šef i pre­mi­jer RS Mi­lo­rad Do­dik, opet, izjav­lju­je da ne bi pri­hva­tio even­tu­al­nu odlu­ku o smje­ni ko­ju bi pod pri­tis­kom ne­kih ze­ma­lja mo­gao da do­ne­se Mi­ro­slav Laj­čak. On ka­že da ima "pri­pre­mljen sce­na­rij u mo­gu­ćnoj ta­kvoj si­tu­aci­ji i da bi se u tom slu­ča­ju an­ga­ži­rao na osa­mos­ta­lje­nju RS, ka­ko bi or­ga­ni­zo­vao ne­vla­di­nu or­ga­ni­za­ci­ju či­ji bi bio pred­sje­dnik i po­veo RS u sa­mos­tal­nost". 

SDS radikalizuje 

SDS pri­pre­ma još ra­di­kal­ni­je za­klju­čke za da­naš­nju sje­dni­cu Narodne skupštine RS, jer za­klju­čke Rajka Kuzmanovića sma­tra­ju "ne­do­vo­ljno ja­snim i kon­kre­tnim od­go­vo­rom na kon­stan­tne dvo­go­diš­nje ata­ke boš­nja­čkih po­li­ti­ča­ra iz Sa­ra­je­va i nji­ho­vih lo­bis­ta". Pre­ma miš­lje­nju iz SDS-a, in­sti­tu­ci­je RS tre­ba da pre­du­zmu kon­kre­tne mje­re i na­đu kon­cep­ci­ju izlas­ka iz dvo­go­diš­nje kri­ze, u če­mu će SDS uze­ti akti­vno učestvovati ra­di pos­ti­za­nja na­ci­onal­nog kon­sen­zu­sa o bu­du­ćnos­ti RS-a. Od Ha­ri­sa Si­laj­dži­ća i os­ta­lih boš­nja­čkih po­li­ti­ča­ra tra­že da se ja­vno izja­sne o bu­du­ćnos­ti BiH, a prven­stve­no o to­me da li pri­hva­ta­ju Dej­ton­ski mi­ro­vni spo­ra­zum u nje­go­vom pu­nom ka­pa­ci­te­tu i da li su spre­mni da na nje­mu, uz kon­sen­zus tri kon­sti­tu­ti­vna na­ro­da, gra­de bu­du­ćnost BiH. 

Karadžićevim stopama 

SDP poz­drav­lja is­ka­za­nu spre­mnost pred­sta­vni­ka me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce ko­ja se "iz­gle­da na­po­kon odlu­či­la obra­ču­na­ti sa la­kta­škom ka­ba­da­hi­jom i nje­go­vom stra­ho­vla­dom". – Vi­še ne­ma ni­ka­kvih su­mnji da je naj­ve­ća pri­je­tnja za re­gi­onal­ni mir i sta­bil­nost oli­če­na u Mi­lo­ra­du Do­di­ku – sma­tra­ju u SDP-u.Uz konstatacijuda "kon­ti­nu­ira­no uni­šta­va­nje bi­lo ko­jeg za­je­dniš­tva u BiH" Dodik "vrši na go­to­vo iden­ti­čan na­čin na ko­ji je to po­čet­kom de­ve­de­se­tih či­nio Ra­do­van Ka­ra­džić", iz SDP-a pod­sjećaju predsjednika SNSD "da su pu­no ve­ći igra­či, iza ko­jih je sta­ja­la da­le­ko ve­ća si­la pri­je ne­pu­nih 20 go­di­na, kre­ta­li u sli­čne avan­tu­re". – Svi zna­mo ka­ko su za­vrši­li. Svi­đa­lo se Do­di­ku i nje­go­vom men­to­ru Ka­ra­dži­ću to ili ne, BiH će op­sta­ti i os­ta­ti mul­tie­tni­čka za­je­dni­ca svih na­ro­da i gra­đa­na ko­ji u njoj ži­ve. Po­je­din­ci po­put njih dvo­ji­ce sa­mo su ru­žne ali pro­la­zne eta­pe hi­lja­du­go­diš­njeg pos­to­ja­nja na­še ze­mlje – navode u SDP-u. 

Vasić vidi rat 

Rajko Va­sić pro­cje­nju­je da će "BiH ra­zbi­ti cen­tra­lis­ti­čke tež­nje Si­laj­dži­ća i os­ta­lih, a ne RS". – Upam­ti­te šta sam vam re­kao, ra­zbi­će će je ta­kva nas­to­ja­nja ko­ja pre­la­ze da­nas u pri­je­tnje i po­ni­že­nja Ba­ki­ra Ize­tbe­go­vi­ća ko­ji pri­je­ti po­zi­va­njem me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce dok ne sti­gne "naš" od­go­vor. Ne znam či­ji "naš od­go­vor". Ne znam o če­mu se ra­di. Oči­to u SDA pos­to­ji traj­na or­jen­ta­ci­ja za pri­je­tnje si­lom. Mi­slim da se pri­je­ti no­vim ra­tom – ka­že Va­sić. 

Na sastanak ide premijer 

Mi­lo­rad Do­dik već na­jav­lju­je da u bu­du­ćim raz­go­vo­ri­ma predsjednika šest stranaka vladajuće koalicije, ko­jima bi domaćin u no­vem­bru u Ba­nja­lu­ci trebao biti predsjednik PDP Mladen Ivanić, ne­će učes­tvo­va­ti kao pred­sje­dnik SNSD, već kao pre­mi­jer RS i to na osno­vu sta­vo­va ko­je će do­bi­ti od Vla­de i Narosne skupštine RS. Dodik kaže i to da sas­tan­ci šest stranačkih predstavnika ne­ma­ju smi­sla, te da je to na­mjer­no ura­đe­no da bi se šti­ti­la ne­fun­kci­onal­nost in­sti­tu­ci­ja, a kri­vi­li po­je­din­ci.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku