hamburger-icon

Kliker.info

Bihać : Krvavi pohod Šere Hodžića

Bihać : Krvavi pohod Šere Hodžića

04 Juna
11:26 2008

Bi­ha­ćki po­li­caj­ci su ju­čer po­sli­je po­dne, na­kon ve­li­ke po­tje­re, uhap­si­li su Še­ru Ha­dži­ća iz bi­ha­ćkog na­se­lja Gor­nje Pre­ko­unje. Ha­džić je uha­pšen zbog ubis­tva tur­skog držav­lja­na Una­la Fe­da­ja , vla­sni­ka pe­ka­re “Mu­layim” u Bi­ha­ću i Ka­si­ma Ša­bi­ća. U svom krva­vom po­ho­du Hadžić je ra­nio El­vi­sa Ša­bi­ća, si­na Ka­si­ma Ša­bića i El­ve­di­na Oku­gi­ća.Ka­ko “San” sa­zna­je, Ha­džić je svoj krva­vi po­hod za­po­čeo u po­po­dne­vnim sa­ti­ma ka­da je u ku­ći­ci ko­ja se na­la­zi u nje­go­vom dvo­ri­štu u uli­ci Će­ha­ji­ća ma­ha­la ubio Fe­da­ja , da bi ga po­tom os­ta­vio u so­bi sa li­si­ca­ma na ru­ka­ma. Fe­daj je kod ubi­ce do­šao dži­pom ko­ji je na­kon ubis­tva os­tao par­ki­ran is­pred ku­će u ko­joj je ži­vio Ha­džić.Po­tom je Ha­džić u bi­ha­ćkom na­se­lju Har­ma­ni pu­cao u oca I si­na Ka­si­ma i El­vi­sa Ša­bi­ća, na­ni­jev­ši im te­ške tje­le­sne po­vre­de, a on­da je u na­se­lju Po­koj , is­pred lo­kal­ne dža­mi­je, te­ško ra­nio i El­ve­di­na Oku­gi­ća.Sve tro­ji­ca ra­nje­nih su hi­tno pre­ba­če­ni u Kan­to­nal­nu bol­ni­cu u Bi­ha­ću. Uprkos na­po­ra lje­ka­ra dam u spa­se život, Ka­sim ša­bić je po­dle­gao.

El­ve­din Oku­gić i El­vis Ša­bić u živo­tnoj opa­snos­ti.

– U po­tje­ru za ubi­com Še­rom Hadžićem bio je uklju­čen ve­ći broj po­li­ca­ja­ca. Ka­da je uhvaćen, ot­krio je da se leš tur­skog držav­lja­ni­na na­la­zi u nje­go­voj kući. Is­tra­ga o ovom zlo­či­nu je u to­ku, a kao mo­tiv za ubis­tvo Fe­da­ja I Ša­bića i te­ško ra­nja­va­nje Oku­gića i Ša­bića naj­vje­ro­va­tni­je su nji­ho­vi ne­ri­je­še­ni po­slo­vni i fi­nan­sij­ski odno­si odno­si – ka­zao je si­noć za “San” Fu­ad Po­prže­no­vić, na­čel­nik Po­li­cij­ske upra­ve Bi­hać. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku