hamburger-icon

Kliker.info

Asmir Begović : Za moju karijeru je najzaslužniji otac Amir

Asmir Begović : Za moju karijeru je najzaslužniji otac Amir

03 Februara
06:11 2010

Že­lje­li su ga mno­gi, zva­li iz To­ten­he­ma, ra­spi­ti­va­li se iz Ar­se­na­la, a ku­pi­li ga oni ko­ji mo­gu pla­ti­ti. Asmir Be­go­vić je no­vi gol­man en­gles­kog pre­mi­jer­li­gaa Sto­uk Si­tia. Ri­jet­ki su gol­man­ski tran­sfe­ri na svjet­skoj no­go­me­tnoj sce­ni, po­go­to­vo u En­gles­koj. Ci­je­nu drže zvu­čna gol­man­ska ime­na. Be­go­vić je "pro­mi­je­nio po­re­dak" na fu­dbal­skoj ber­zi u En­gles­koj. Do­ju­čer, ne ta­ko po­znat, mla­dić sa ka­nad­skim pa­so­šem, u ne­pu­nih šest mje­se­ci os­tva­rio je svo­je sno­ve.

Iako je bio ve­zan za ka­nad­ski fu­dbal­ski Sa­vez, no­šen ja­kom že­ljom, ne­vi­đe­nim pa­tri­oti­zmom, Be­go­vić je odlu­čio bra­ni­ti sa­mo za bh re­pre­zen­ta­ci­ju.- Sre­tan sam što se sve za­vrši­lo ka­ko sam oče­ki­vao. Ka­nad­ski Sa­vez me sma­trao svo­jim, ali ka­da je do­šao po­ziv iz NSBiH, ni­sam se ni se­kun­de dvo­umio. Že­lio sam je­di­no ko­rek­tno se ras­ta­ti sa Ka­na­đa­ni­ma – ka­že Be­go­vić za "San", dok pe­to­mje­se­čna kćer­ki­ca, oti­ma slu­ša­li­cu i uba­cu­je se u ve­zu.

Kao da i Asmi­ro­va me­zi­mi­ca po­ka­zu­je ko­li­ko je sre­tna os­tva­re­njem oče­vih sno­va.– Sre­tni smo svi. Ipak je ovo ve­li­ki po­mak u ka­ri­je­ri, ma­da sam tek po­čeo bra­ni­ti. 

Ne­dos­ta­je li Vam bh re­pre­zen­ta­ci­ja, se­le­ktor Mi­ro­slav Bla­že­vić?       – Za­že­lio sam se oku­plja­nja, na­dam se da će­mo se oku­pi­ti u mar­tov­skom ter­mi­nu. Je­dva če­kam da se vi­dim sa sta­rim druš­tvom. Ći­ri sam ja­ko za­hva­lan, jer sam de­bi­to­vao u vri­je­me ka­da je on bio se­le­ktor. Ra­do­vao sam se po­bje­da­ma na­še re­pre­zen­ta­ci­je. Ni­kad ne­ću za­bo­ra­vi­ti de­bi u Ta­li­nu. Ušao sam na in­sis­ti­ra­nje na­vi­ja­ča i no­vi­na­ra. Hva­la svi­ma i ni­kad ih ne­ću ra­zo­ča­ra­ti. 

Asmir bro­ji po­slje­dnje da­ne u Por­tsmu­tu.            – Ko­na­čno je sve za­vrše­no. Po­tpi­sao sam ugo­vor sa Sto­ukom u po­slje­dnji mo­me­nat i sad sam zva­ni­čno no­vi igrač ovog klu­ba – ka­zao je Be­go­vić, te nas­ta­vio.- No­vom klu­bu pri­klju­čit ću se već da­nas i mo­gu vam re­ći da se ra­du­jem no­vim iza­zo­vi­ma. Me­na­džer Sto­uka To­ni Pu­liš po­ka­zao je da me ci­je­ni, a sa­da je na me­ni da do­brim od­bra­na­ma oprav­dam nje­go­vo po­vje­re­nje. Da­nac So­ren­sen je tre­nu­tno prvi gol­man, ali uvje­ren sam da ću se do­brom for­mom na­me­tnu­ti, te da ću ubrzo sta­ti na gol. 

Bi­lo je go­vo­ra, kon­kre­tnog za­ni­ma­nja To­ten­he­ma da Vas an­ga­ži­ra?       – Ta­ko vam je to na Oto­ku, ov­dje se od sve­ga pra­vi dra­ma. Na kra­ju je ispa­lo ona­ko ka­ko sam i pri­že­ljki­vao. Is­ti­na je da sam u je­dnom tre­nut­ku bio naj­bli­ži To­ten­he­mu, ali sam iz spor­tskih ra­zlo­ga odbio po­nu­du ve­li­kog klu­ba. U Sto­uku su mi obe­ća­li da ću ima­ti šan­su. Že­ljan sam uta­kmi­ca, vje­ru­jem u se­be i znam da sam na­pra­vio pra­vu stvar.- Svom biv­šem klu­bu že­lim sve naj­bo­lje. Me­ni je u Por­tsmo­ut­hu do­is­ta bi­lo pre­li­je­po. Bio sam stan­dar­dni ču­var mre­že i vje­ruj­te mi ka­da se po­ja­vi­la in­for­ma­ci­ja da ću mo­žda i os­ta­ti u klu­bu, ni­sam se pre­vi­še uzne­mi­ra­vao, jer ni­šta ne bih imao pro­tiv i da sam os­tao do kra­ja se­zo­ne. Za­hva­lan sam svi­ma u mom biv­šem klu­bu, gla­vnom me­na­dže­ru klu­ba, a po­se­bno Dej­vi­du Džej­msu od ko­jeg sam pu­no na­učio, ko­ji me po­drža­vao. 

Ma­lo je igra­ča u šest mje­se­ci pro­mje­ni­lo tri klu­ba, a tek ste na­ja­vi­li ve­li­ku ka­ri­je­ru?          – Ta­ko je bi­lo su­đe­no. Mo­gao sam gri­ja­ti klu­pu u Por­tsmu­tu, ali sam pri­hva­tio po­zi­vu Ip­svi­ča. To mi je pu­no po­mo­glo. Ja vje­ru­jem u se­be i za­to pri­hva­tam iza­zo­ve. Iako sam po­tpi­sao na če­ti­ri go­di­ne, ovo ni­je mo­ja po­slje­dnja sta­ni­ca. Že­lim uvjek vi­še. Ne op­te­re­ću­jem se ako sam sa­da mo­žda re­kor­der po bro­ju klu­bo­va u po­la go­di­ne, me­ne za­ni­ma sa­mo da bra­nim što bo­lje. Ta­ko sam od­ga­jan, ta­ko me učio moj otac Amir. Mo­ram pri­zna­ti da mi je pu­no po­mo­glo što sam bh re­pre­zen­ta­ti­vac – izja­vio je za "San" Asmir Be­go­vić, gol­man­ska kla­sa. Ka­ko je kre­nuo, ne­će nas izne­na­di­ti, ako se za nje­ga u sko­ri­je vri­je­me po­čnu oti­ma­ti en­gles­ki gi­gan­ti, po­put Man­čes­te­ra, Ar­se­na­la, Li­ver­pu­la… 

U naj­sta­ri­jem klu­bu            Sto­uk je osno­van da­le­ke 1863. go­di­ne i naj­sta­ri­ji je klub u Pre­mi­jer­ši­pu, a sma­tra se i dru­gim naj­sta­ri­jim pro­fe­si­onal­nim klu­bom na svi­je­tu, na­kon Nots Ka­un­ti­ja. Sto­ke ili po­pu­lar­no na­zva­ni "ke­ra­mi­ča­ri" (The Pot­ters) igra na «Bri­tan­nia Sta­di­umu» či­ji je ka­pa­ci­tet 28.383 mjes­ta. U druš­tvo naj­bo­ljih en­gles­kih klu­bo­va ušli su 2008. go­di­ne, a u naj­vi­šem ran­gu igra­li su i u se­zo­ni 1984./85. ka­da su sa sa­mo 17 osvo­je­nih bo­do­va ispa­li iz li­ge. Prvi ve­li­ki tro­fej Sto­ke je osvo­jio 1972. go­di­ne, ka­da je u fi­na­lu Li­ga Ku­pa po­bi­je­dio Čel­zi sa 2:1. Po­red ovog tro­fe­ja klub je osvo­jio i dva Foo­tball Le­ague Trophyeja, prvi 1992., a dru­gi 2000. go­di­ne. Tre­nu­tno, Sto­ke City za­uzi­ma 12. mjes­to u en­gles­koj Pre­mi­jer li­gi uz dva odi­gra­na su­sre­ta ma­nje.

Otac Amir hva­li Pa­pe­ta            Be­go­vić ni­kad ni­je gle­dao ka­ko je igrao Sa­fet Su­šić, ali zna da je bio svjet­ska kla­sa.- Moj otac Amir je go­di­na­ma bli­zak Su­ši­ću. Bra­nio je u Le­ota­ru i pri­čao mi je o igra­čkim maj­sto­ri­ma­ma Su­ši­ća. I me­ni i mom ocu je dra­go da je re­pre­zen­ta­ci­ja na­kon Bla­že­vi­ća do­bi­la ve­li­ko fu­dbal­sko ime – ka­že Asmir. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku