hamburger-icon

Kliker.info

Arnaut: U Londonu je dokazano da je Jurišić osuđen na osnovu nepostojećeg dokumenta

Arnaut: U Londonu je dokazano da je Jurišić osuđen na osnovu nepostojećeg dokumenta

03 Avgusta
03:27 2010

Si­nan Alić, pred­sje­dnik Fon­da­ci­je "Is­ti­na Prav­da Po­mi­re­nje" bo­ra­vio je ju­čer u Beo­gra­du u po­sje­ti Ili­ju Ju­ri­ši­ću, ko­ji je ne­pra­vo­sna­žno osu­đen na 12 go­di­na za­tvo­ra u slu­ča­ju "Tu­zlan­ska ko­lo­na". Tom prli­kom Alić se su­sreo i sa nje­go­vim advo­ka­ti­ma, te im pre­dao kom­ple­tnu do­ku­men­ta­ci­ju na osno­vu ko­je je sud u Lon­do­nu odbio zah­tjev Srbi­je da Ejup Ga­nić bu­de izru­čen Beo­gra­du u slu­ča­ju "Do­bro­vo­lja­čka".- Ima­mo svu do­ku­men­ta­ci­ju jer je nam je Ga­ni­ćev tim na če­lu sa Da­mi­rom Ar­na­utom sve pro­sli­je­dio. Pre­ma ovim pa­pi­ri­ma Ili­ja je osu­đen na osno­vu ne­pos­to­je­ćeg do­ku­men­ta, te je ci­je­la op­tu­žni­ca bi­la te­me­lje­na na la­ži­ma. No­vo ro­či­šte je za­ka­za­no od 22. do 23. sep­tem­bra na Ape­la­ci­onom su­du u Beo­gra­du i na­da­mo se sa­mo da će na­po­kon prav­da pre­vla­da­ti nad po­li­ti­kom – re­kao je Alić. On do­da­je i ka­ko od­bra­na sa­da po­sje­du­je iz­vje­štaj iz 1992. go­di­ne u ko­jem ja­sno pi­še da su pre­go­vo­ri oko po­vla­če­nja Ar­mi­je JNA vo­đe­ni u Sko­plju, ali da spo­ra­zum ni­ka­da ni­je pa­ra­fi­ran.- Od­bra­na sa­da ima ve­li­ki malj u ru­ka­ma i Ili­ja će us­ko­ro bi­ti slo­bo­dan čo­vjek. Ovo je do­kaz da je ci­je­li pro­ces po­li­ti­čki mo­ti­vi­ran. Sud u Be­gra­du je sve vri­je­me znao da se ra­di o ma­ni­pu­la­ci­ji Tu­ži­laš­tva – re­kao je Alić.

Da će do­ku­men­ta­ci­ja ko­ja je po­slu­ži­la od­bra­ni izru­če­nja Ga­ni­ća Srbi­ji ite­ka­ko po­mo­ći Ju­ri­ši­ću, pot­vrdio nam je ju­čer i Da­mir Ar­na­ut, član pra­vnog ti­ma od­bra­ne Ga­ni­ća i sa­vje­tnik pred­sje­da­va­ju­ćeg Pred­sje­dniš­tva BiH Ha­ri­sa Si­laj­dži­ća.- To­kom pos­tup­ka u Lon­do­nu do­ka­za­no je da je Ili­ja Ju­ri­šić osu­đen na osno­vu ne­pos­to­je­ćeg do­ku­men­ta – na­vo­dnog spo­ra­zu­ma o mir­nom po­vla­če­nju JNA od 26. apri­la 1992. Ta­kav spo­ra­zum je­dnos­ta­vno ne pos­to­ji, a to­kom su­đe­nja Ju­ri­ši­ću, srbi­jan­ska stra­na ni­je pro­du­ci­ra­la tek­st tog spo­ra­zu­ma, već svje­do­ka ko­ji je la­gao i us­tvrdio da je on bio svje­dok nje­go­vom po­tpi­si­va­nju – re­kao je Ar­na­ut, do­da­ju­ći da je sve ovo do­ka­za­no pred su­dom u Lon­do­nu.- Ne sa­mo da je su­di­ja to unio u svo­ju pre­su­du, već je za­mje­nik srbi­jan­skog tu­ži­oca to­kom una­krsnog ispi­ti­va­nja to i pri­znao na­kon što smo ga su­oči­li sa obi­mnim ma­te­ri­ja­lom ko­ji to do­ka­zu­je – ka­že Ar­na­ut.On is­ti­če da je već ne­ko vri­je­me u kon­ta­ktu sa Ju­ri­ši­će­vim ti­mom, te da je pro­šle se­dmi­ce pre­dao svu do­ku­men­ta­ci­ju ko­ju su sku­pi­li o ovom pi­ta­nju.- Pred­sje­da­va­ju­ći Si­laj­džić že­li da Ju­ri­ši­će­vu od­bra­nu sa­da pos­ta­vi­mo kao pri­ori­tet na­šeg dje­lo­va­nja, što već us­pje­šno či­ni­mo. Uko­li­ko Srbi­ja na­kon ovog ša­ma­ra en­gles­kog su­da že­li uvje­ri­ti Evro­pu da ipak ima ne­za­vi­sno pra­vo­su­đe, ovi do­ku­men­ti i do­ka­zi bi mo­ra­li vo­di­ti u prav­cu oslo­ba­đa­nja Ju­ri­ši­ća – re­kao je za "San" Ar­na­ut.Si­nan Alić ka­že i da je ju­čer raz­go­va­rao sa Ili­jom Ju­ri­ši­ćem, te da se on osje­ća do­bro, po­go­to­vo na­kon što je sa­znao sa ka­kvim do­ku­men­ti­ma advo­ka­ti idu na ro­či­šte u sep­tem­bru.- Ili­ja je po­no­vo na­smi­jan i ve­seo. Ci­je­la ova pri­ča oko Ga­ni­ća mu je po­di­gla mo­ral – re­kao je Alić. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku