hamburger-icon

Kliker.info

Amra Ša­ba­no­vić: Mo­ja ses­tra Ir­ma se ni­je iz­gu­bi­la, ona je ote­ta

Amra Ša­ba­no­vić: Mo­ja ses­tra Ir­ma se ni­je iz­gu­bi­la, ona je ote­ta

21 Maja
05:24 2011

– Mo­ja ses­tra se ni­je iz­gu­bi­la, ona je ote­ta, ne­što joj se stra­šno do­go­di­lo jer da ni­je ta­ko do sa­da bi je pro­na­šli ili ba­rem njen auto­mo­bil ili bi se ona odne­kud ja­vi­la. Pre­vi­še vre­me­na je pro­šlo – ka­za­la je za "San" drhta­vim gla­som Amra Ša­ba­no­vić, ses­tra Ir­me Ša­ba­no­vić, bh. držav­ljan­ke ko­je je pro­šlo­ga čet­vrtka nes­ta­la u Či­ka­gu ka­da je kre­nu­la u je­dan od či­ka­ških no­ćnih klu­bo­va.

Omi­lje­na u druš­tvu                 Po­ro­di­ca i pri­ja­te­lji nes­ta­le Ir­me su u šo­ku, ali još uvi­jek ne gu­be na­du da će se 25-go­diš­nja­ki­nja po­ja­vi­ti ži­va i zdra­va.Po­li­ci­ja u Či­ka­gu or­ga­ni­zo­va­la je po­tra­gu za nes­ta­lom Bo­san­kom u ko­ju su se uklju­či­li i Ir­mi­na po­ro­di­ca i pri­ja­te­lji.Ne­ki od nje­nih pri­ja­te­lja ka­za­li su nam da je Ir­ma bi­la omi­lje­na u druš­tvu, uvi­jek ve­dra ve­se­la, na­smi­ja­na, ali i ve­li­ki do­bro­či­ni­telj.Ni­ko ne mo­že da vje­ru­je da se mo­gla sa­mo ta­ko iz­gu­bi­ti, te da bi se za de­vet da­na ko­li­ko se vo­di kao nes­ta­la ja­vi­la bar ocu ko­ji s njom ži­vi u Či­ka­gu, a ko­ji je od šo­ka zbog nes­tan­ka nje­go­ve kćer­ke za­ni­je­mio.Me­đu­tim, od Ir­me da­ni­ma ne­ma ni tra­ga ni gla­sa i što je još ču­dni­je još uvi­jek ni­je pro­na­đen ni njen auto­mo­bil "ford fo­kus" pla­ve bo­je ko­jim se u no­ći sa sri­je­de na čet­vrtak odve­zla u prav­cu či­ka­škog me­tal i pank klu­ba "Exit".

Po­tra­ga u Či­ka­gu                 Amra Ša­ba­no­vić, ses­tra ne­sre­tne dje­voj­ke je pres­trav­lje­na i ka­ko je za "San" ka­za­la sa­mo mo­li Bo­ga da se nje­noj ses­tri ni­je ni­šta do­go­di­lo,- Tre­ba­la je do­ći u Sa­ra­je­vo na odmor 17. ma­ja, a nje ne­ma… Da je ži­va i zdra­va to si­gur­no ne bi pro­pus­ti­la i sa­da bi nas dvi­je bi­le za­je­dno – ka­za­la je za Amra Ša­ba­no­vić, do­dav­ši da se ne­će smi­ri­ti dok ne pro­na­đe svo­ju ses­tru.U či­ka­škoj po­li­ci­ji ka­žu da je is­tra­ga u to­ku te da se još uvi­jek na­da­ju da će pro­na­ći ne­sre­tnu dje­voj­ku. Me­đu­tim, ono što za­bri­nja­va jes­te či­nje­ni­ca da u Či­ka­gu dne­vno nes­ta­ne oko 500 lju­di, a mno­gi­ma od njih se iz­gu­bi sva­ki trag.

Ma­ne­ken­stvo i stu­dij                   Ir­ma Ša­ba­no­vić je u tre­nut­ku nes­tan­ka vo­zi­la pla­vi ford fo­kus sa re­gis­tra­ci­ja­ma Il­li­no­isa. Dje­voj­ka je vi­so­ka oko 178 cen­ti­me­ta­ra i te­ška oko 55 ki­lo­gra­ma, ima sme­đu ko­su i sme­đe oči. Na de­snoj ru­ci ima te­to­va­žu na ko­joj pi­še «min­ge», ali i te­to­va­žu u obli­ku zvi­jez­de na le­đi­ma. Ama­ter­ski se ba­vi­la ma­ne­ken­stvom, a pa­ra­lel­no s tim je i stu­di­ra­la na je­dnom od či­ka­ških uni­ver­zi­te­ta. (Kliker.info-San) 

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku